Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Tilsynet er et stikkprøvetilsyn og er avgrenset til å omfatte saksbehandling ved tildeling av avlastning for omsorgsytere til eldre. Tilsynet gikk gjennom totalt 17 saker fra alle helse – og sosialkontorene i kommunen og undersøkte tre områder knyttet til saksbehandlingen. Tilsynet så om saksbehandlingen er i samsvar med kravene i forvaltningsloven i forhold til utredningsplikten, individuell vurdering av omsorgsyter og hjelpetrengendes sitt behov, og om kravene til utforming av vedtak er ivaretatt i forhold til begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang.

I flere av de gjennomgåtte sakene gis det ikke en fullstendig hjemmelshenvisning i vedtakene om avlastning, da kommunen i sin begrunnelse bare viser til bestemmelsen i lov om sosiale tjenester § 4-3.

Dato: 04.02.2011

Hege Skårdal Dreyer
rådgiver

Lillian Kleppe Gjennestad 
seniorrådgiver

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Stavanger kommune den 13.09.2010 og ble gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland. Fylkesmannen i Rogaland fører tilsyn med de sosiale tjenestene med hjemmel i lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynet i Rogaland fører tilsyn med helsetjenester med hjemmel i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Tilsynet er en del av Statens helsetilsyn sin satsing på tilsyn med tjenester til eldre og blir gjennomført som et landsomfattende tilsyn.

Dette tilsynet er avgrenset til å gjelde kommunen sin saksbehandling av saker som gjelder avlastning for omsorgsytere til eldre. Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen dekker behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om tilbudet blir gitt som avlastningstiltak etter sosialtjenesteloven eller i form av korttidsopphold etter kommunehelsetjenesteloven.

2. Gjennomføring

Tilsynet er gjennomført ved stikkprøver av skriftlig dokumentasjon i 17 saker der det var søkt om avlastning for omsorgsyteren til eldre, eller korttidsopphold som ikke utelukkende var begrunnet ut fra pasienten sine behov for tjenester.

Varsel om tilsyn ble sendt til kommunen den 19.04.10. På grunn av streik i kommunen ble ikke tilsynet gjennomført før 13.09.10. Kommunen plukket ut sakene etter bestemte kriterier i samråd med kontaktpersonen og Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland. Sakene ble gjennomgått den 13.09.10.

3. Hva tilsynet omfattet

Vi har ved gjennomgang av sakene sett på:

  • Om kommunen har utredet sakene slik det følger av forvaltningsloven § 17. Kravet er at saken skal være så godt utredet som mulig før vedtak i saken blir fattet.

    Formålet med en slik utredning er å bidra til at vedtak blir fattet på rett grunnlag, samt å motvirke at feil eller utenforliggende hensyn blir lagt til grunn.
  • Om kommunen gjør konkrete individuelle vurderinger der både omsorgsyter og den hjelpetrengende sin situasjon blir konkret vurdert. Vurderingen skal bygge på opplysninger som er innhentet i forbindelse med utredningen.
  • Om vedtakene er fattet i samsvar med kravene i forvaltningslova kapittel V om begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang. Tilsynet har undersøkt om vedtakene er begrunnet og om det er vist til de faktiske forhold vedtaket bygger på og om vilkårene for å motta tjenester er/ ikke er oppfylt. Videre er det sett på om partene er underrettet om vedtaket i samsvar med krav fastsett i lov og om det er gitt opplysninger om klageadgang.

4. Funn

I flere av vedtakene tilsynet gjennomgikk var det henvist til rettighetsbestemmelsen i sosialtjenesteloven § 4-3, men det var ikke vist til § 4-2 som angir hvilken tjeneste som innvilges. Det følger av forvaltningsloven § 25 om krav til begrunnelse, at det skal fremgå av

begrunnelsen hvilke rettsregler vedtaket bygger på. Det skal vises til den bestemmelsen i lov hvor tjenesten er omtalt, samt bestemmelsen som omtaler vilkåret for å få tildelt tjenester. Dette innebærer at kommunen skal vise til lov om sosiale tjenester § 4-3 jf. § 4-2 bokstav b) når det fattes vedtak om avlastning.

5. Regelverk

Lovverk som er lagt til grunn ved tilsynet:

  • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
  • Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunen
  • Lov av 13. desember 19991 nr 81 om sosiale tjenester m.v

6. Deltakere ved tilsynet

Fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland deltok:

Gunnar Johan Eljervik, rådgiver

Lillian Kleppe Gjennestad, seniorrådgiver

Hege Skårdal Dreyer, rådgiver