Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Hvordan sikrer barnevernsinstitusjonen at bruk av tvang dokumenteres og at klager på tvangsbruk blir fulgt opp.

Det ble avdekket ett avvik under tilsynet:

Avvik 1:

 Tryggheim barnehjem sikrer ikke at beslutninger om ransaking alltid vil bli tatt av leder eller stedfortreder.

Dato: 21.12.2010

Lillian K. Gjennestad
revisjonsleder

Torunn Salte
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Tryggheim barnehjem i perioden 04.10. ­- 09.10. 2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten/institusjonen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin intemkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Tryggheim barnehjem er en ideell institusjon som eies og drives av Frelsesarmeen. Institusjonen tar imot barn og ungdom i aldersgruppen 12-17 år, plassert i henholdt til vedtak hjemlet i barnevernloven §§ 4-4, femte ledd og 4-12. Institusjonen har en avdeling med plass til fem beboere.

Tryggheim barnehjem har en styrer som er leder av institusjonen og en ledende miljøterapeut som er stedfortreder for leder.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 04.10. 2010.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmete ble avholdt 09.12. 2010.

Intervjuer

Fem personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet

Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt samme dag, 09.12. 2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet institusjonens rutiner og praksis for å dokumentere tvang som brukes mot beboerne og eventuelle klager på tvangsbruken. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) gir hjemmel for bruk av tvang i gitte situasjoner. Når institusjonen må bruke tvang eller begrense barnas eller ungdommenes rettigheter skal det som regel fattes vedtak som skal protokolleres. Vedtakene kan påklages direkte til Fylkesmannen som skal prøve om tvangsvedtaket er lovlig og forsvarlig.

Tilsynet har undersøkt hvordan institusjonen sikrer at bruk av tvang dokumenteres og hvordan de sørger for at ev klager, fra barna og andre med partsrettigheter, på bruk av tvang blir fulgt opp.

5. Funn

Avvik 1

Tryggheim barnehjem sikrer ikke at beslutninger om ransaking alltid vil bli tatt av leder eller stedfortreder.

Avvik fra gjeldende myndighetskrav:

 • Lov om barnevernstjenester § 5-9 fjerde ledd, rettighetsforskriftens § 16 og forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 12

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Det fremkom av intervju at institusjonen ikke har en bakvaktordning som sikrer at leder/stedfortreder alltid er tilgjengelige. Dette kan medføre at vaktansvarlig vil måtte ta beslutning om ransaking. Det fremkom av referat fra fagmøte 30.11.10 at det kan bli nødvendig å ransake selv om en ikke får tak i daglig leder eller ledende miljøterapeut (stedfortreder).

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift av 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift av 6. oktober 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner
 • Forskrift av 12. desember 2002 nr. 1594 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Prosedyre P-62.326 —Urinprøver
 • Prosedyre P-2.2.6 Avviksbehandling
 • Prosedyre S-62.3.28 — Mistanke om seksuelle overgrep
 • Prosedyre P-62.3.28 —Mistanke om seksuelle overgrep
 • Organisasjonskart FreIsesarmeens sosiaItjeneste
 • Prosedyre P-62.0.7 — Avvik fra faglig prosedyre
 • Prosedyre P-62.3.23 —Beslaglegging og tilintetgjøring
 • Prosedyre P-62.3.14 Besøk i institusjon
 • Prosedyre P-62.3.13 — Brukeres bevegelsesfrihet
 • Oversikt over fag-/personalmøter og samlinger 2010
 • Prosedyre 1-62.3.19 —håndtering av rusproblematikk
 • Prosedyre 1-62.3.20 —Tvang i akutte faresituasjoner
 • Prosedyre P-62.2.2 —Tilsyn og klageadgang
 • Prosedyre P-62.3.16 —Korrespondanse
 • Organisasjonsplan FABFV tryggheim per 11.11.2010
 • Oversikt over personalet ved Tryggheim barnehjem
 • Prosedyre P-62.3.21 —Kroppsvisitasjon
 • Prosedyre P-62.3.22 —Ransaking av rom og eiendeler
 • Prosedyre P-62.3.19 —Forebygging av rusmisbruk
 • Prosedyre P-62.3.24 —Tiltak ved rømming
 • Prosedyre P-62.3.15 —Bruk av telefon
 • Prosedyre P-62.3.20 —Konflikthåndtering og bruk av tvang

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Referat fra husmøter siste 1/2 år
 • Referat fra fagmøter siste 1/2 år
 • Skriv vedr. tilsyn og klageadgang
 • Skjema for håndtering av rusmidler og ulovlige gjenstander

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Tvangsprotokoller 2010 fra institusjonen

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Bjerga, Jostein

Styrer

X

X

X

Bærheim, Marianne

Miljøterapeut

X

X

X

Pedersen, Elin Løe

Miljøterapeut

X

X

X

Versland, Siri

Ledende miljøterapeut

X

X

X

Voreland, Kenneth

Miljøarbeidert

X

X

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Torunn Salte revisor/jurist og Lillian K. Gjennestad revisjonsleder/sosionom