Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland gjennomførte i perioden 04.03. – 27.08. 2010 tilsyn med Tysvær kommune sine tjenester til rusmiddelmisbrukere.

Tilsynet omfattet planlegging og iverksetting av helse- og sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere som kommer tilbake til kommunen etter å ha fullført behandling i institusjon for sitt rusmiddelmisbruk eller som løslates fra soning i fengsel.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Det ble funnet 4 avvik.

Avvik 1.

Tysvær kommune sikrer ikke at det alltid gis økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning innen rimelig tid.

Avvik 2.

Tysvær kommune sikrer ikke at det alltid fattes enkeltvedtak om praktisk bistand og opplæring.

Avvik 3.

Tysvær kommune informerer ikke om og tilbyr ikke individuell plan til alle brukere som kan ha behov for det.

Avvik 4.

Tysvær kommune sikrer ikke forsvarlig kvalitet på midlertidige husvære som kommunen benytter.

Dato: 27.08. 2010

Pål Iden
Avd. direktør
Lillian K. Gjennestad
revisjonsleder

 

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Tysvær kommune i perioden 04.03. – 27.08. 2010.

Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannen og Helsetilsynets planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynet i fylket har fullmakt til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Tysvær kommune har ca. 10000 innbyggere.

Kommunen har organisert sin virksomhet i 6 resultatområder som rapporterer direkte til rådmannen. Rådmannen har en assisterende rådmann som p.t. også fungerer som kommunalsjef for resultatområdet Rehabilitering.

Resultatområdet Rehabilitering har bl.a. ansvaret for tjenester som psykisk helse, boligtiltak, 1 kommunalt arbeidstiltak, Vepro, de kommunale tjenestene som er lagt til Nav (opplysning, råd og veiledning, økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning, midlertidig bolig, særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere og kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad) og støttekontakt. Pleie- og omsorgstjenester hjemlet i sotjl. § 4-2 jf. § 4-3 og helsetjenester hjemlet i khl. § 1-3 er lagt til resultatområdet omsorg som er organisert i 3 geografiske distrikt med hver sin seksjonsleder.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 04.03. 2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 01.juni 2010.

Intervjuer

15 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 03. juni 2010.

Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er avgrenset til helse- og sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere som kommer tilbake til kommunen etter å ha gjennomført behandling i institusjon for sitt rusmiddelmisbruk eller som er løslatt fra soning i fengsel.

Dette omfatter bl.a.:

 • Om kommunen sikrer at brukerne får nødvendig informasjon og rådgivning om helse- og sosiale tjenester, herunder økonomisk rådgivning
 • Om kommunen følger opp, planlegger og iverksetter nødvendige tiltak og tjenester ved utskrivning fra institusjonsbehandling og ved løslatelse fra soning i fengsel
 • Om kommunen sikrer brukermedvirkning, at det foretas en helhetlig utredning og at tjenestene/tiltakene samordnes
 • Om kommunen ivaretar brukernes rett til individuell plan, og
 • Om kommunen medvirker til å skaffe bolig og evt. tilbyr rusmiddelmisbrukere midlertidig husvære som oppfyller kvalitetskrav

Funn

Det ble funnet 4 avvik under tilsynet.

Avvik 1.

Tysvær kommune sikrer ikke at det alltid gis økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning innen rimelig tid.

Avvik fra sotjl. i Nav §§ 17 og 4, gjeldsordningsloven § 1-5 og internkontrollforskriften §§ 1 og 4 g og h.

Avviket bygger på følgende:

 • Oversikt over saker til økonomisk rådgivning viser at 21 av 33 saker står på vent
 • Det fremkom i intervju at det var lang ventetid på behandling av noen saker, opptil 1 år. De ”tyngste” sakene var de som hadde lengst ventetid

Avvik 2.

Tysvær kommune sikrer ikke at det alltid blir fattet enkeltvedtak om praktisk bistand og opplæring.

Avvik fra sotjl. § 4-2 a, jf. § 4-3, fvl. § 23 og internkontrollforskriften §§ 1 og 4 g og h.

Avviket bygger på følgende:

 • Det fremkom under verifikasjon at det kun forelå enkeltvedtak på praktisk bistand og opplæring i 3 av 17 brukermapper
 • Det fremkom under intervju at det ikke alltid blir fattet enkeltvedtak ved iverksetting av praktisk bistand og opplæring

Avvik 3.

Tysvær kommune informerer ikke om, og tilbyr ikke individuell plan til alle brukere som kan ha behov for det.

Avvik fra sotjl. §§ 4-1 og 4-3 a, lov om sotj. i Nav §§ 17 og 28, internkontrollforskriften §§ 1 og 4 g og h og forskrift om individuell plan § 4.

Avviket bygger på:

 • Ved verifikasjon av 17 brukermapper forelå det ingen individuelle planer
 • Det fremkom under intervju at brukere i Nav i liten grad ble informert om retten til Individuell plan med unntak av brukere som er i kvalifiseringsprogrammet
 • Flere medarbeidere var ikke kjent med koordinerende enhet og verktøyet som enheten har utarbeidet for IP

Avvik 4.

Tysvær kommune sikrer ikke forsvarlig kvalitet på midlertidig husvære som kommunen benytter.

Avvik fra sotjl. i Nav § 27 og veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære U-5/2003.

Avviket bygger på:

 • Kommunen har ikke inngått kvalitetsavtaler med private utleiere som benyttes ved behov for midlertidig husvære
 • Det fremkom under intervju at kommunen ikke har undersøkt kvaliteten på de midlertidige husværene som kommunen benytter

Regelverk

 • Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sotjl.)
 • Lov av 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sotjl. i Nav)
 • Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (khl)
 • Lov av 10. februar 1967 nr. 00 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.)
 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven)
 • Lov av 02. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasrl.)
 • Lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)
 • Forskrift til lov om sosiale tjenester
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
 • Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosaltjenesteloven
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart rådmannsnivå, tjenesteytende nivå, rådmannens stab og politisk
 • Oversikt over ansatte Nav Tysvær
 • Årsmelding Nav sosial 2009
 • Samarbeidsavtale mellom Tysvær kommune og arbeids- og velferdsetaten i Rogaland
 • Driftsavtale for drift av felles kontorlokaler mellom arbeids- og velferdsetaten i Rogaland og Tysvær kommune
 • Utarbeidelse av handlingsplan for rusmiddelområdet m/ vedlagt alkoholpolitisk handlingsplan og retningslinjer for 2004 – 2006
 • Boligsosial handlingsplan 2007 – 2011, rullering m/vedlegg
 • Samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen region sørvest og Tysvær kommune for å forebygge og bekjempe bostedsløshet
 • Utskrift fra internett fra hjemmesidene til Helse, sosial og omsorg
 • Oversikt over rusmiddelmisbrukere som har vært til behandling i institusjon for rusmiddelmisbrukere siste 2 år (2008, 2009) og de som p.t. er i slik behandling
 • Oversikt over rusmiddelmisbrukere som er løslatt fra soning i fengsel siste 2 år og tiltak som er iverksatt for dem ved løslatelse
 • Søknadsskjema om kommunal utleiebolig
 • Referat fra møte med Nav, flyktningkoordinator og boligansvarlig 12.04.10 vedr. informasjonsflyt og samarbeid i bosettingsfasen før ankomst av nye flyktninger

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 17 brukermapper ble gjennomgått før tilsynet, den 19. mai 2010
 • Ruspolitisk handlingsplan 2010 – 2012
 • Organisasjonskart over gjeldende adm. organisering samt forslag til fremtidig organisering som skal behandles politisk i formannskap og kommunestyret henholdsvis 8. og 15. 06. 2010
 • Saksfremlegg fra kommunen vedr. ”Erfaringar frå etablering av lokalt Nav-kontor i Tysvær - sett frå kommunal ståstad”, datert 20.05.2010
 • Oversikt saker økonomisk rådgivning per februar 2010
 • Oversikt kommunale boliger i Tysvær kommune per d.d.
 • Mal Individuell plan m/veileder for Tysvær kommune som ligger på intranett
 • Struktur internkontroll på nett som er lagt på intranett og skal benyttes i arbeidet i den enkelte enhet/virksomhet

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Div. e-poster i forkant av tilsynet

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Tor Selmer Olsen, seniorrådgiver/ revisor

Torunn Salte, seniorrådgiver/ revisor

Rigmor Kvia de Waard, rusrådgiver/ revisor

Lillian K. Gjennestad, rådgiver/ revisjonsleder