Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte den 14.12.11 et uanmeldt tilsyn med Avaldsnes aldersheim. Temaet for tilsynet var om institusjonen sikrer at beboerne får tilfredsstilt sine grunnleggende behov, herunder kosthold, hygiene, av- og påkledning, døgnrytme, sosial kontakt og aktiviteter samt rett til medbestemmelse.

Det rettslige grunnlaget for tilsynet

På tilsynstidspunktet var det lov om sosiale tjenester § 2-6 første ledd som regulerte Fylkesmannens tilsynsansvar. Det fremgikk av denne paragrafen at ”fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens virksomhet etter kapitlene 4, 4A, 6 og 7, og påse at virksomheten drives i samsvar med loven og forskriftene til loven. Videre vises til § 2-6 siste ledd, hvor det uttales: ”Hvis virksomhet etter kapitlene 4, 4A, 6 eller 7 drives på en måte som kan ha skadelige følger for tjenestemottaker eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, kan fylkesmannen gi pålegg om å rette forholdet”. Fylkesmannens tilsynsansvar er nå regulert i ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 12-3 første ledd, hvor det uttales: ”Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i kapitlene 3 til 10 og §§ 11-2, 11-3 og 11-4”. Videre uttales det i annet ledd: ”Kommuneloven kapittel 10 A gjelder tilsvarende for tilsynsvirksomheten etter første ledd, med unntak av § 60 d. Statens helsetilsyn kan gi pålegg etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 5”.

De materielle rettskravene på tilsynstidspunktet fremgikk av sotjl. § 4-3, hvor det ble uttalt at de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d. § 4-2 d omfatter plass i institusjon eller bolig med heldøgns tjenester, herunder aldershjem. §§ 4-3 og 4-2 sa ikke noe om nivået på tjenestene, men Sosialdepartementet uttalte i rundskriv I-1/93 at de som er avhengig av offentlig hjelp må være sikret ”nødvendige tjenester”, og at hjelpen skal være på et ”forsvarlig nivå” i forhold til de behovene som skal dekkes. Det fremgår også av rettspraksis til denne bestemmelsen at hjelpen må være ”forsvarlig”.

I henhold til nåværende helse- og omsorgstjenestelov § 3-1 første ledd skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys ”nødvendige” helse- og omsorgstjenester, jf. § 3-2 som omtaler type tjenester kommunen skal tilby, bl.a. plass i institusjon. Videre vises til § 4-1 hvor det fremgår at de tjenester som tilbys eller ytes etter loven skal være ”forsvarlige”. Någjeldende bestemmelser er en videreføring av ovennevnte bestemmelser i sotjl., og innebærer således ingen realitetsendring.

Tilsynet viser videre til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten av 27.06.03 gitt med hjemmel i sotjl. § 7-14. Det følger av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 13-2 at nevnte kvalitetsforskrift gjelder fortsatt.

Gjennomføringen av tilsynet

Tilsynet ble gjennomført av Lillian K. Gjennestad, seniorrådgiver/sosionom og Torunn Salte, seniorrådgiver/jurist.

Det ble gitt muntlig varsel om tilsynet til Sissel Baustad ved Avaldsnes aldersheim, ca. en time før tilsynet fant sted. Skriftlig varsel ble levert ved ankomst.

Tilsynet hadde først en samtale med virksomhetsleder Sissel Baustad og fagansvarlig Siv Astrid Langåker, hvor tilsynet redegjorde for formålet med tilsynet, avklarte hvordan tilsynet skulle gjennomføres og fikk informasjon om aldershjemmet. Etter dette møtet hadde tilsynet en samtale med 2 av beboerne enkeltvis. Deretter hadde tilsynet en samtale enkeltvis med to av de ansatte, Linda Torbjørnsen, hjelpepleier og Mariann Melhus, hjelpepleier. Det ble også foretatt en befaring på aldershjemmet. Tilsynet har etter tilsynsbesøket hatt en oppsummerende samtale med virksomhetsleder Sissel Baustad per telefon den 25.01.12.

Tilsynet fikk forelagt følgende dokumenter under tilsynsbesøket:

 • Oversikt over beboerne
 • Liste over ansatte som var på vakt på tilsynstidspunktet
 • Oversikt over primærkontaktens ansvar og oppgaver
 • Oversikt over ansvar og oppgaver til vaktansvarlig
 • Dagsplan – fordeling av pasienter
 • Dagsplan for helgen – fordeling av pasienter
 • Pleieplan for to beboere

Faktiske forhold som fremkom under tilsynsbesøket:

Avaldsnes aldersheim hadde på tilsynstidspunktet 25 beboere, fordelt på to avdelinger. Demensavdelingen er i utgangspunktet beregnet for 9 beboere, men hadde på tilsynstidspunktet 12 beboere, dvs. 3 beboere på overbelegg. Somatisk avdeling hadde 12 beboere, hvorav en beboer på overbelegg. Avdelingene er i hver sin etasje. Det er 4 beboere på kortidsopphold, de andre beboerne er på langtidsopphold. Beboerne har enerom, bortsett fra to beboere på kortidsopphold, og et ektepar som ønsker dobbeltrom.

På somatisk avdeling er det på dagtid 4 ansatte i pleien inkludert fagansvarlig og 3 om kvelden. På demensavdelingen er det også 4 ansatte på dagtid, men stillingen som fagansvarlig var på tilsynstidspunktet ubesatt. Det skulle tiltre en fagansvarlig etter nyttår. Også demensavdelingen har 3 ansatte på kveldstid. I tillegg har denne avdelingen en ekstra ansatt hele døgnet på grunn av en beboer som trenger 1:1 bemanning. Om natten er det 2 ansatte på aldershjemmet, hvorav en sykepleier og en hjelpepleier. De fordeler seg på begge etasjene/avdelingene. P.t er det en ekstra om natten som skal følge opp en bestemt beboer.

Aldershjemmet har ikke eget kjøkken, men har en ansatt i 50 % stilling som er med og serverer mat til beboerne. Videre har de eget renholdspersonell. Det er 2 tilsynsleger tilknyttet aldershjemmet, en i 5,33 % stilling på demensavdelingen og en i 8 % stilling på somatisk avdeling. Aldershjemmet har ikke egen aktivitør.

Alle beboerne har en primærkontakt og en primærsykepleier.

Vedr. kostholdet

Institusjonen har følgende måltider:

 • Frokost fra kl 09.00
 • Middag/dessert fra kl. 12.30
 • Kaffe/kaker fra kl.15.30
 • Kveldsmat fra kl. 18.00
 • Ekstra måltid før leggetid for de som ønsker det

Til frokost og kveldsmat og evt. ekstramåltid serveres skiver med ulike påleggssorter og forskjellig type drikke. Til frokost får de også frukt. Det blir laget matkort basert på ønsker fra den enkelte beboer om hvilket pålegg vedkommende ønsker. Det lages ukemenyer hvor beboerne kan se hva de får til middag. Dersom noen av beboerne ikke liker eller tåler middagen, kan de si ifra på forhånd, og de vil da få tilbud om en annen type middag. Om lørdagen serveres grøt til middag, og som regel en varmrett om kvelden. Både beboerne og de ansatte ga uttrykk for at kosten er god og variert.

Beboerne kan velge om de vil spise i fellesskapet eller på rommet sitt. Beboerne får nok tid til å spise, og de som trenger det får hjelp ved måltidene.

De ansatte følger med på at beboerne får i seg tilstrekkelig mat. Beboerne veies ved inntak og deretter ca. en gang i måneden, ved behov oftere. Primærkontakten har ansvar for at beboerne blir veid. Vekten skal føres opp i et bestemt skjema, og fagansvarlig har ansvar for å sjekke vekten. Dersom en beboer går ned i vekt, sette inn tiltak, for eksempel gis det spesielle næringsdrikker eller lege kontaktes.

Døgnrytme

Beboerne velger selv når de vil stå opp om morgenen og når de vil legge seg om kvelden. De fleste beboerne velger å legge seg tidlig, selv om personalet prøver å få dem til å være lengre oppe.

Av- og påkledning

De fleste beboerne trenger hjelp eller tilrettelegging til av- og påkledning. Beboerne får den hjelp de trenger.

Personlig hygiene

Alle beboerne har toalett og dusj på sitt eget rom. De ansatte opplyste at beboerne blir vasket daglig og at de dusjer/vasker håret en gang i uken. Beboerne kan få hjelp til å dusje utenom den fastsatte dagen, men det er sjeldent de ønsker det. Sengetøyet skiftes hver 14. dag. Beboerne ringer på personalet når de må ha hjelp til å gå på toalettet. De må ikke vente lenge før de får hjelp.

Aktiviteter/sosial kontakt

Faste aktiviteter som tilbys beboerne er bingo en gang i uken og andakt en gang annenhver tirsdag og av og til om søndagen. Videre får de besøk utenfra ca. en gang i måneden, og det er da ulike former for underholdning, eksempel sang, musikk og baking.

Aldershjemmet har ikke faste rutiner på å tilby beboerne å komme utendørs. Personalet har opplyst at hvis en beboer ber personalet om hjelp til å komme ut, vil vedkommende få hjelp til dette hvis personalet har tid. Hvis de ikke har tid der og da, kan vedkommende få hjelp til å gå ut senere på dagen eller neste dag. Det er imidlertid sjeldent beboerne ber om å få hjelp til å komme ut. Om sommeren når være er bra, og i perioder når de har studenter/lærlinger, kan personalet ta initiativ til å ta med beboere med ut på tur. Om sommeren kan beboerne også sitte ute på terrassen. Ellers er beboerne lite ute.

Beboerne som tilsynet snakket med ga uttrykk for at de hadde det bra, men at det er for få ansatte og at de ansatte har det veldig travelt. En beboer påpekte at de ansatte sjeldent er innom rommet uten at vedkommende ringer etter dem.

Aldershjemmet har ikke skriftlige prosedyrer for å sikre beboernes sosiale behov, herunder behov for aktiviteter og å komme utendørs.

Medbestemmelse

Det vises til det som er sagt ovenfor, hvor det fremgår at den enkelte beboer har medbestemmelse i forhold til mat/måltider og stell, og at beboerne bestemmer sin egen døgnrytme. Ved inntak av nye beboere har en ansatt en samtale med beboeren og ofte også de pårørende, hvor de innhenter opplysninger om beboerens ønsker med hensyn mat, døgnrytme m.m. Aldershjemmet har ikke beboerforening, og det ble opplyst at det er vanskelig å finne en talsperson for beboerne.

Prosedyrer/rutiner

Aldershjemmet har skriftlige pleieplaner/tiltaksplaner, hvor det fremgår hva den enkelte beboer må ha hjelp til. Videre har de blant annet skriftlige arbeidsplaner og rutiner for oppgaver og ansvar for vaktleder og primærkontakt.

Aldershjemmet har muntlig rapport hver morgen, hvor ledelsen og de ansatte går gjennom dagens gjøremål og fordeler arbeidsoppgavene.

Avvikssystem

Institusjonen har et avvikssystem, og de ansatte har fått opplæring i dette. Avvik blir meldt både når det gjelder helsemessige forhold og andre forhold.

Tilsynet vil bemerke:

Tilsynet har funnet ett avvik fra lovens krav:

Avaldsnes aldersheim sikrer ikke at beboerne får dekket sine sosiale behov, herunder behov for aktiviteter og å komme utendørs.

Tilsynet legger til grunn at aldershjemmet ikke har skriftlige prosedyrer på dette området. Aldershjemmet har få faste aktiviteter og ikke faste rutiner på å tilby beboerne å komme utendørs, jf. det som er sagt under avsnittet aktiviteter og sosial kontakt.

Tilsynet viser til lovens krav, jf. helse- og omsorgsloven §§ 3-1, jf. § 3-2 og 4-1, om at kommunen skal tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester og at tjenestene skal være på et forsvarlig nivå. Videre vises til kvalitetsforskriften § 3, hvor det fremgår at kommunen skal utarbeide skriftlige prosedyrer for å sikre at brukerne av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt sine grunnleggende behov, herunder sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet.

Tilsynet har ikke funnet andre forhold som er uforsvarlige eller lovstridige.

Med hilsen

Lillian K. Gjennestad
seniorrådgiver/sosionom

Torunn Salte
seniorrådgiver/jurist

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av Fylkesmannen i Rogaland

Saksbehandler: Torunn Salte

Kopi til:
Avaldsnes aldershjem
Karmøy kommune, Helse- og omsorgsetaten, Rådhuset, 4250 KOPERVIK