Helsetilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Om kommunen sikrer at søknader om økonomisk sosialhjelp behandles i samsvar med krav i lov og forskrifter, herunder

 • om kommunen sikrer at ansatte i mottak/front gir tilstrekkelig veiledning for å identifisere søknader om økonomisk stønad
 • om kommunen sikrer en forsvarlig saksbehandling av søknader i mottak/front
 • om kommunen sikrer at ansatte i mottak/front overholder taushetsplikten
 • om kommunen sikrer at saken er opplyst så godt som mulig før en fatter vedtak om økonomisk stønad og at opplysninger blir innhentet i samarbeid med søker
 • om kommunen sikrer at det blir foretatt en individuell vurdering når en avgjør søknader
 • om økonomisk stønad og stønadsform og
 • om kommunen sikrer at tjenestetilbudet blir utformet i samarbeid med søker

Det ble ikke funnet avvik.

Det ble gitt følgende merknad:

Bjerkreim kommune bør formalisere/skriftliggjøre delegasjon av myndighet, rutiner for rapportering til ledelsen samt avvikshåndtering.

Dato: 30.04.11

Torunn Salte
revisjonsleder

Hege Skårdal Dreyer
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med Bjerkreim kommune i perioden 22.12.10 - 30.04.11. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bjerkreim kommune har ca. 2 500 innbyggere. Kommunen er administrativt organisert med en rådmann, stab, avdeling for landbruk, miljø og teknikk, avdeling for oppvekst og kultur og avdeling levekår. Hver avdeling blir ledet av en kommunalsjef, som sammen med rådmannen utgjør ledergruppen. Nav kontoret inngår i avdeling levekår.

Nav kontoret åpnet høsten 2008. Kontoret består av totalt tre ansatte inkludert Nav leder. To ansatte jobber i 100 % stilling, en ansatt i 80 %. De ansatte utfører oppgaver både for staten og kommunen. De kommunale tjenester som inngår i Nav er økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram/kvalifiseringsstønad og gjeldsrådgivning. En av de ansatte er veileder i front/mottak, og gir veiledning/informasjon i forbindelse med innlevering av søknader om økonomisk sosialhjelp. En annen ansatt er veileder oppfølgning, og gir faglig veiledning, oppfølgning og foretar saksbehandling på området økonomisk sosialhjelp. Nav leder jobber 50 % som leder og 50 % som veileder/oppfølger.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 22.12.10

Fylkesmannen mottok dokumenter fra kommunen den 09.02.11. Oversikt over dokumenter

virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet ”dokumentunderlag”.

Åpningsmøte ble avholdt 22.02.11.

Fire personer ble intervjuet.

Det ble gjennomført befaring ved Nav kontoret.

Sluttmøte ble avholdt 23.02.11.

 

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet var om kommunen sikrer at søknader om økonomisk sosialhjelp behandles i samsvar med krav i lov og forskrifter, herunder

 • om kommunen sikrer at ansatte i mottak/front gir tilstrekkelig veiledning for å identifisere søknader om økonomisk stønad
 • om kommunen sikrer en forsvarlig saksbehandling av søknader i mottak/front
 • om kommunen sikrer at ansatte i mottak/front overholder taushetsplikten
 • om kommunen sikrer at saken er opplyst så godt som mulig før en fatter vedtak om økonomisk stønad og at opplysninger blir innhentet i samarbeid med søker
 • om kommunen sikrer at det blir foretatt en individuell vurdering når en avgjør søknader om økonomisk stønad og stønadsform og
 • om kommunen sikrer at tjenestetilbudet blir utformet i samarbeid med søker

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik.

Det ble gitt følgende merknad:

Bjerkreim kommune bør formalisere/skriftliggjøre delegasjon av myndighet, rutiner for rapportering til ledelsen samt avvikshåndtering.

 

6. Regelverk

 • LOV 2009-12-18 nr. 131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • LOV 1967-02-10 nr. 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • FOR 2006-12-15 nr. 1456: Forskrift til forvaltningsloven
 • FOR 2010-11-19 nr. 1463: Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart levekår
 • Oversikt over ansatte ved Nav kontoret, samt stillingsbrøk og utdanning
 • Lokal samarbeidsavtale mellom Arbeids- og velferdsetaten i Rogaland og Bjerkreim kommune
 • Interne retningslinjer for økonomisk sosialhjelp
 • Statens veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold
 • De siste 20 klientmappene for 2010 vedrørende økonomisk stønad med søknader og vedtak

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Oddveig Gravdal

Veileder front

x

x

x

Inghild Liland

Veileder oppfølgning

x

x

x

June Veshovde

Nav leder/veileder

x

x

x

Inge Stangeland

Rådmann

x

x

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Hege Skårdal Dreyer, revisor
Lillian K. Gjennestad, revisor
Torunn Salte, revisjonsleder