Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Tilsynet er et stikkprøvetilsyn og er avgrenset til å omfatte saksbehandling ved tildeling av avlastning for omsorgsytere til eldre. Tilsynet gikk gjennom totalt 20 saker fra kommunen og undersøkte tre områder knyttet til saksbehandlingen. Tilsynet skal undersøke om saksbehandlingen er i samsvar med kravene i forvaltningsloven i forhold til utredningsplikten, individuell vurdering av omsorgsyter og hjelpetrengendes sitt behov, og om kravene til utforming av vedtak er ivaretatt i forhold til begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang.

Etter gjennomgang av sakene fant tilsynet følgende:

  • I flere saker gikk det ikke frem av dokumentene at sakene var tilstrekkelig utredet før vedtak ble fattet.
  • I flertall av saken innholdt ikke kommunens begrunnelse en beskrivelse av de faktiske forhold som vedtaket bygget på og det var heller ikke redegjort for skjønnsutøvelsen og hvilke vurderinger som var gjort i den konkrete sak.

Dato: 29.12.2011

Lone Merethe Solheim
ass.avdelingsdirektør

Hege Skårdal Dreyer
rådgiver

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Eigersund kommune og ble gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland. Fylkesmannen i Rogaland fører tilsyn med de sosiale tjenestene med hjemmel i lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynet i Rogaland fører tilsyn med helsetjenester med hjemmel i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Tilsynet er en del av Statens helsetilsyn sin satsing på tilsyn med tjenester til eldre.

Dette tilsynet er avgrenset til å gjelde kommunen sin saksbehandling av saker som gjelder avlastning for omsorgsytere til eldre. Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen dekker behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om tilbudet blir gitt som avlastningstiltak etter sosialtjenesteloven eller i form av korttidsopphold etter kommunehelsetjenesteloven.

2. Gjennomføring

Tilsynet er gjennomført ved stikkprøver av skriftlig dokumentasjon i saker der det var søkt om avlastning for omsorgsyteren til eldre, eller korttidsopphold som ikke utelukkende var begrunnet ut fra pasienten sine behov for tjenester.

Varsel om tilsyn ble sendt til kommunen den 04.04.11. Kommunen plukket ut sakene etter bestemte kriterier i samråd med kontaktpersonen og Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland. Sakene ble mottatt hos Fylkesmannen den 14.06.11.

3. Hva tilsynet omfattet

Vi har ved gjennomgang av sakene sett på:

  • Om kommunen har utredet sakene slik det følger av forvaltningsloven § 17. Kravet er at saken skal være så godt utredet som mulig før vedtak i saken blir fattet. Formålet med en slik utredning er å bidra til at vedtak blir fattet på rett grunnlag, samt å motvirke at feil eller utenforliggende hensyn blir lagt til grunn.
  • Om kommunen gjør konkrete individuelle vurderinger der både omsorgsyter og den hjelpetrengende sin situasjon blir konkret vurdert. Vurderingen skal bygge på opplysninger som er innhentet i forbindelse med utredningen.
  • Om vedtakene er fattet i samsvar med kravene i forvaltningslova kapittel V om begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang. Tilsynet har undersøkt om< vedtakene er begrunnet og om det er vist til de faktiske forhold vedtaket bygger på og om vilkårene for å motta tjenester er/ ikke er oppfylt. Videre er det sett på om partene er underrettet om vedtaket i samsvar med krav fastsett i lov og om det er gitt opplysninger om klageadgang.

4. Funn

  • I flere saker gikk det ikke frem av dokumentene at sakene var tilstrekkelig utredet før vedtak ble fattet.

Kommentar:

I saker der ønsket omfang eller tidsperiode ikke fremgikk av søknaden, fant tilsynet ikke dokumentasjon på at kommunen hadde innhentet opplysninger fra partene om ønsket omfang av tjenesten.

Kommunen har plikt til å utrede saken jf. 17. Som en del av kommunen sin utredningsplikt må det avklares med søker om ønsket omfang, og det må gå fram av saken at en slik avklaring er gjort. Deretter må kommunen gjøre en vurdering av situasjonen og tildele tjenester ut fra hjelpe- og avlastningsbehov. Det følger av lov om sosiale tjenester § 8-4 at partene har rett til å medvirke ved utforming av tjenestetilbudet. Retten til å medvirke gjelder valg av tjenester, men har i praksis også betydning for omfanget. Kommunen skal undersøke hva partene ønsker, og i rimelig utstrekning ta hensyn til dette ved fastsette av tjenester.

  • I et flertall av sakene innholdt ikke kommunens begrunnelse en beskrivelse av de faktiske forhold vedtaket bygget på og det var heller ikke redegjort for skjønnsutøvelsen og hvilke vurderinger som var gjort i den konkrete sak.

Kommentar:

De fleste vedtak som ble gjennomgått hadde en kort begrunnelse. Det fremgikk ikke av begrunnelsen hvorfor vilkårene for å få tjenester var oppfylt, eller hvorvidt den tildelte hjelpen dekket behovet. I vedtak der det var gitt delvis innvilgelse eller innvilgelse av noe annet enn avlastning, var det ikke redegjort for kommunens vurderinger i begrunnelsen.

Det følger av forvaltningsloven § 24 første ledd at enkeltvedtak skal grunngis og at begrunnelse som hovedregel skal gis samtidig med at vedtaket treffes. Kravene til innholdet i begrunnelsen følger av forvaltningsloven § 25. Det går fram av § 25 at begrunnelsen skal vise til de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Videre fremgår det av forvaltningsloven § 25 3. ledd at kommunen i sin begrunnelse bør redegjøre for skjønnsutøvelsen og hvilke vurderinger som er gjort i den konkrete sak. Det bør fremgå hvorfor vedkommende fyller /ikke fyller vilkår for å få den tjenesten det er søkt om. Videre bør det fremgå hvorfor de tiltak somt tilbys anses som tilstrekkelige for å oppfylle det nødvendige hjelpebehovet. I saker der det gis avslag på søknad eller der det gis delvis innvilgelse, skal det fremgå hvorfor kommunen mener at det i det konkret tilfellet ikke foreligger forhold som medfører at vilkårene for å motta tjenester er oppfylt.

5. Tilsynet har ellers merket seg

Tilsynet har merket seg at det i kommunen sitt søknadsskjema ikke går fram at avlastning er en alternativ tjeneste. Tilsynet mener at kommunen bør ha et søknadsskjema som gir en oversikt over tjenester kommunen plikter å ha. Tilsynet viser til kommunen sin opplysningsplikt etter lov om sosiale tjenester § 4-1.

6. Regelverk

Lovverk som er lagt til grunn ved tilsynet:

  • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
  • Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunen
  • Lov av 13. desember 19991 nr 81 om sosiale tjenester m.v

7. Deltakere ved tilsynet

Fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland deltok:
Gunnar Johan Eljervik, rådgiver
Hege Skårdal Dreyer, rådgiver