Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Regelverk:

 • Lov om barneverntjenester
 • Lov om barn og foreldre
 • Barnekonvensjonen
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner

Tilsynet omhandlet følgende emne:

Hvordan institusjonen sikrer beboernes rett til medvirkning under institusjonsoppholdet.

Det ble ikke funnet avvik på det reviderte området, men det ble funnet grunnlag for å gi en merknad.

Dato: 04.07.2011

Britt Gjelsvik
revisjonsleder/sosionom

Torunn Salte
revisor/jurist

 

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med institusjonen Haugesund Barnevernsenter. Tilsynet er en del av Fylkesmannens ordinære tilsyn.

Tilsynet fokuserer på institusjonens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og rapporten viser ev. avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet. Rapporten gir dermed ingen fullstendig tilstandsvurdering av institusjonens arbeid med barn.

Formålet med tilsynet var å vurdere om institusjonen har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon. Tilsynet omfattet bl.a. undersøkelse om:

 • aktiviteter ble utført slik som beskrevet og uttalt
 • institusjonen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt.

Tilsynet ble gjennomført ved granskning av dokumenter, ved intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved undersøkelse av om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler ev. avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndigheten mener at institusjonen har et forbedringspotensiale.

2. Beskrivelse av virksomheten

Haugesund barnevernsenter består av to enheter, Ginabakken avdeling vest og øst, med 5 plasser hver. Institusjonen tar imot både jenter og gutter  i aldersgruppa 12 – 18 år. Den er godkjent for plasseringer etter barnevernloven §§ 4-4, 5. ledd og 4-12. Målgruppa er barn som har opplevd omsorgssvikt og som har sosioemosjonelle vansker. Institusjonen gir også spesielt tilrettelagt ettervernstilbud sammen med omsorgskommune til beboere som har hatt deler av sin oppvekst og behandling i institusjonen. Institusjonen er en statlig barneverninstitusjon.

 

3. Dokumentunderlag

Rammeverk for tilsynet var:

 • Lov om barneverntjenester
 • Barnekonvensjonen
 • Barneloven
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner

Dokumentunderlaget for tilsynet var:

Dokumentasjon fra institusjonen, jf. vedlegg 1

 • Tidligere tilsynsrapporter
 • Kvalitetsvurdering fra Bufetat av 05.05.11:
 • Korrigert rapport frå oppfølging av statleg barneverninstitusjon 2011 – Haugesund barnevernsenter

4. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varsel ble utsendt 30.03.11.

Åpningsmøte ble avholdt 07.06.11.

Intervjuer: det ble utført intervju med 4 personer.

Sluttmøte ble avholdt samme dag som åpningsmøtet fant sted.

I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på tilsynet.

 

5. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet er institusjonens system for å sikre beboernes rett til medvirkning.

Med barns/ungdommers medvirkning i barneverninstitusjoner mener vi at barnet/ungdommen har innflytelse på egen hverdag og kan delta i prosesser som omhandler dem selv. Institusjonen skal sikre at beboerne får delta og får innflytelse i saker som gjelder institusjonens daglige rutiner og gjøremål, felles fritidsaktiviteter og lignende. Tilsynet skal undersøke om institusjonen både sikrer at ungdommene får være med i prosessen og at de i visse sammenhenger får være med å bestemme.

 

6. Funn

Det ble ikke funnet avvik på det reviderte området.

Men det ble funnet grunnlag for å gi en merknad:

Institusjonen bør utarbeide skriftlige rutiner for melding og håndtering av avvik vedr. forhold som gjelder beboerne.

 

Vedlegg 1 Dokumentunderlag for fylkesmannens tilsyn

 • Organisasjonskart for institusjonen
 • Oversikt over ansatte; stilling, utdanning og stillingsbrøk
 • Institusjonsplan
 • Kompetanseplan
 • Prosedyre for inntak og innflytting
 • Prosedyre for barnets kontaktperson
 • Aktiviteter i forvernperioden
 • Samtalelogg
 • Samhandlingsregler
 • Husregler
 • Referater fra husmøter med beboerne
 • Referater fra ledelsesmøter

Vedlegg 2 Oversikt over hvilke personer fra institusjonen som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere frainstitusjonenunder åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Karin A. Lande

Leder

x

x

x

Dan Jørgen Eide

Avd. leder

x

x

x

Roald Lervik

Miljøterapeut

x

 

x

Elizabeth Grette

Merkantil

x

 

x

Anbjørg Færaas

Miljøterapeut

x

 

x

Borghild Velde

Miljøterapeut

x

 

x

Hanne Egge

Fung. avd. leder

x

 

x

Birte M. Skjold

Miljøterapeut

x

x

x

Marianne Grønås

Miljøarbeider

 

x

x

Fra Fylkesmannen deltok Torunn Salte og Britt Gjelsvik med sistnevnte som revisjonsleder.