Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynstema og omfang


Statens helsetilsyn har vedtatt en fireårig satsing (2009 — 2012) for tilsyn med tjenester til eldre. Dette tilsynet inngår som en del av denne satsingen.

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlege 29. november 2011. Tilsynet inngår som en del av den planlagte virksomheten Helsetilsynet i Rogaland gjennomfører i år.

Det er en oppfølging av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogalands tilsyn i fjor med Randaberg kommunes hjemmetjenester til eldre personer med demenssykdom, jf. tilsynsrapport datert 5. mai 2010.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og Lov om helsepersonell § 30.

Formålet med tilsynet var å vurdere om fastlegen ivaretar krav i helselovgivningen når det gjelder:

  • Utredning ved mistanke om demenssykdom hos eldre hjemmeboende eldre
  • Oppfølging av hjemmeboende pasienter med demenssykdom

Tilsynet gjelder et avgrenset område av fastlegens virksomhet. Denne rapporten gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet fastlegen har gjort innen de tema tilsynetbomfatter.

1. Beskrivelse av virksomheten

Fastlegen har fastlegeavtale med Randaberg kommune. Fastlegekontoret inngår som en del av Raftklinikken som også tilbyr kiropraktikk- og fysioterapitjenester samt trening i studio.

Fatslegen startet i 2008 opp som fastlege i Randaberg kommune med tom pasientliste.

Han har nå 863 av 1500 mulige pasienter på sin liste. Han har ingen offentlige legeoppgaver i Randaberg kommune.

Randaberg kommune har lagt opp til at demensutredning av personer som bor hjemme skal skje i tråd med veilederen som i 2009 ble utarbeidet ved Nasjonalt kompetansesenter for demens. Det innebærer nært samarbeid mellom fastlegen og Mottakskontoret og hjemmesykepleien i Randaberg kommune. Samarbeidet mellom fastlegen og hjemmesykepleien foregår ved faste månedlige møter på legekontoret.

2. Gjennomføring

Melding om tilsyn ble sendt til fastlegen 22. juni 2011. Tilsynsbesøket ble gjennomført hos fastlegen i Randaberg 29. november 2011.

Tilsynsbesøket besto av et kort innledende møte, intervju av fastlegen og gjennomgang av 7 pasientjournaler. Utvalget av journaler ble gjort med utgangspunkt i en liste tilsynet hadde fått fra hjemmetjenesten i kommunen, samt pasienter med demenssykdom som legen selv utpekte. Besøket ble avsluttet med en kort oppsummering med presentasjon av de funn som var gjort gjennom intervju og journalgjennomgang.

Følgende lover og forskrifter ble lagt til grunn ved tilsynet:

  • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (1984)
  • Lov om helsepersonell (1999)
  • Forskrift om fastlegeordning i kommunene (2000)
  • Forskrift om pasientjournal (2000)
  • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (2002)

3. Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for avvik (brudd på lov eller forskrift) på de områder som var underlagt tilsyn.

Fastlegens pasienter blir utredet for kognitiv svikt i tråd med faglige anbefalinger. Det fremgår av pasientjournalene at pasientenes funksjon og sosiale nettverk blir vurdert. Legen
sørger for differensialdiagnostiske undersøkelser og pasienten blir henvist til spesialisthelsetjenesten ved behov.

Fastlegen samarbeider systematisk med hjemmesykepleien/demensteamet i Randaberg om utredning og oppfølging av pasienter med demenssykdom. Han beskriver samarbeidet som godt og oppfordrer dem til å ta fortløpende med kontakt om enkeltpasienter når de ser behov for det. Dokumentasjon fra utredninger som demensteamet har utført blir arkivert i papirform
ved fastlegens kontor.

Tilsynet vil ellers bemerke:

  • Faslegens journalføring kunne vært noe mer utfyllende og med enkelte oppsummerende notat. Dette ville gi legen selv og eventuelle vikarer lettere oversikt.
  • Bruk av validerte skjema vil kunne hjelpe legen og hjemmesykepleien til mer systematisk oppfølging av de demente.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Bjørg Botne, seniorrådgiver/sykepleier (tilsynsleder)
Rolf Bergseth, fastlege/kommunelege i Klepp kommune