Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynstema og omfang

Statens helsetilsyn har vedtatt en fireårig satsing (2009 – 2012) for tilsyn med tjenester til eldre. Dette tilsynet inngår som en del av denne satsingen.

Dette tilsynet er en oppfølging av Fylkesmannens og Helsetilsynet i Rogalands tilsyn i 2010 med Randaberg kommunes hjemmetjenester til eldre personer med demenssykdom, jf. tilsynsrapport datert 5. mai 2010.

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlege. Tilsynet var en del av den planlagte virksomheten Helsetilsynet i Rogaland gjennomførte i 2011.

Inntil 31. desember 2011 var det Helsetilsynet i Rogaland som hadde myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten. Fra 1. januar 2012 er Fylkesmannen gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten i fylket etter Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og Lov om helsepersonell § 30.

Formålet med tilsynet var å vurdere om fastlegen ivaretar krav i helselovgivningen når det gjelder:

  • Utredning ved mistanke om demenssykdom hos eldre hjemmeboende eldre
  • Oppfølging av hjemmeboende pasienter med demenssykdom

Tilsynet gjelder et avgrenset område av fastlegens virksomhet. Denne rapporten gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet fastlegen har gjort innen de tema tilsynet omfatter.

1. Beskrivelse av virksomheten

Fastlegen er en av to fastleger ved Landsbylegen som er et legesenteret i Randaberg kommune. Han er spesialist i allmennmedisin og drev i mange år sin fastlegepraksis ved Randaberg legekontor, inntil han 1. oktober 2011 flyttet over til Landsbylegen.

Fastlegen har 1592 personer på sin fastlegeliste og 408 ledige plasser. Fastlegeavtalen innebærer at han også er skolelege i Randaberg kommune. Randaberg kommune har i alt inngått fastlegeavtale med 8 leger.

Randaberg kommune har lagt opp til at demensutredning av hjemmeboende skal skje i tråd med veilederen som i 2009 ble utarbeidet ved Nasjonalt kompetansesenter for demens. Det innebærer nært samarbeid mellom fastlegen og Mottakskontoret og hjemmesykepleien i Randaberg kommune. Samarbeidet mellom fastlegen og hjemmesykepleien foregår ved faste månedlige møter på legekontoret.

2. Gjennomføring

Helsetilsynet i Rogaland sendte melding om tilsynet 22. juni 2011. Tilsynsbesøkene ble gjennomført hos fastlegen ved Landsbylegen 18. og 22. november 2011.

Tilsynsbesøket 18. november 2011 besto av et kort innledende møte, samtale med fastlegen og gjennomgang av 5 pasientjournaler. Utvalget av journaler ble gjort med utgangspunkt i en liste tilsynet hadde fått fra hjemmetjenesten i kommunen og noen pasienter med demenssykdom som legen selv utpekte. Under besøket 22. november 2011 gjennomgikk vi ytterligere journaler etter søk i pasientjournalsystemet Win Med på demensdiagnoser og legemiddelbehandling for demenssykdom.

Tilsynsbesøkene ble avsluttet med en kort oppsummering med presentasjon av de funn som var gjort gjennom samtale med legen og journalgjennomgang. I ettertid har tilsynet fått tilsendt utskrifter fra pasientjournalen til 13 av legens pasienter.

Følgende lover og forskrifter ble lagt til grunn ved tilsynet:

  • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (1984)
  • Lom om helsepersonell (1999)
  • Forskrift om fastlegeordning i kommunene (2000)
  • Forskrift om pasientjournal (2000)
  • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (2002)

3. Funn

Funn fra dette tilsynet er basert på opplysninger fra samtaler legen og gjennomgang av i alt 13 pasientjournaler:

Avvik:

Fastlegen sørger ikke for systematisk diagnostisering og oppfølging av pasienter med hukommelsessvikt og demens. Dette bryter med krav i helsepersonelloven §§ 4, 34 og 40, forskrift om pasientjournal § 8 og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Tilsynet bygger sin vurdering bygger på følgende:

  • Pasientjournalene inneholder ikke alltid konkretisering av hva demensdiagnosen var bygget på.
  • Flere pasienter med tegn på mental svikt har fått demensdiagnose uten at det er journalført hvorfor legen har avventet nærmere utredning av sykdommen og gjort differentialdiagnostiske vurderinger.
  • Flere pasienter har fått behandling med legemidler for demenssykdom, uten at pasientjournalen inneholder nødvendige opplysninger om medisinsk utredning.
  • Flere pasienter med demensdiagnose har fått legeattest for førerkort uten at det går fram av pasientjournalen hvilke undersøkelser og vurderinger fastlegen har bygget på.
  • Fastlegen sørger ikke for løpende dokumentasjon av sykdomsutviklingen i pasientjournalen.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Bjørg Botne, seniorrådgiver/sykepleier (tilsynsleder)

Rolf Bergseth, fastlege/kommunelege i Klepp kommune