Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Tilsynet er et stikkprøvetilsyn og er avgrenset til å omfatte saksbehandling ved tildeling av avlastning for omsorgsytere til eldre. Tilsynet gikk gjennom totalt saker fra kommunen og undersøkte tre områder knyttet til saksbehandlingen. Tilsynet så om saksbehandlingen er i samsvar med kravene i forvaltningsloven i forhold tilutredningsplikten, individuell vurdering av omsorgsyter og hjelpetrengendes sitt behov, og om kravene til utforming av vedtak er ivaretatt i forhold til begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang.

  • Tilsynet viser at kommunens saksbehandling ved utredning og tildeling av avlastning til eldre er i samsvar med lov og forskrift.

Rapporten er utarbeidet av:

Hege Skårdal Dreyer
revisjonsleder

Lone Merethe Solheim
ass. avdelingsleder

 

Dato: 10.04.12

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Randaberg kommune og ble gjennomført av Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen tilsynsansvar er regulert i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 12-3 første ledd, hvor det uttales: ”Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i kapitlene 3 til 10 og §§ 11-2, 11-3 og 11- 4. Videre uttales det i annet ledd at kommuneloven kapittel 10 A gjelder tilsvarende for tilsynsvirksomheten etter første ledd, med unntak av § 60 d. Statens helsetilsyn kan gi pålegg etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 5”.

Tilsynet er en del av Statens helsetilsyn sin satsing på tilsyn med tjenester til eldre for perioden 2009- 2012.

Dette tilsynet er avgrenset til å gjelde kommunen sin saksbehandling av saker som gjelder avlastning for omsorgsytere til eldre. Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen dekker behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om tilbudet blir gitt som avlastningstiltak etter tidligere sosialtjenesteloven, nå helse- og omsorgstjenesteloven § 3 nr. 6 d, eller i form av korttidsopphold etter tidligere kommunehelsetjenesteloven, nå helse- og omsorgstjenesteloven § 3 nr. 6 c.

2. Gjennomføring

Tilsynet er gjennomført ved stikkprøver av skriftlig dokumentasjon i 27 saker der det var søkt om avlastning for omsorgsyteren til eldre, eller korttidsopphold som ikke utelukkende var begrunnet ut fra pasienten sine behov for tjenester.

Varsel om tilsyn ble sendt til kommunen den 17.10.11. Kommunen plukket ut sakene etter bestemte kriterier i samråd med kontaktpersonen i kommunen og Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland. Dokumentasjonen fra kommunen ble mottatt den 07.12.11.

3. Hva tilsynet omfattet

Vi har ved gjennomgang av sakene sett på:

  • Om kommunen har utredet sakene slik det følger av forvaltningsloven § 17. Kravet er at saken skal være så godt utredet som mulig før vedtak i saken blir fattet. Formålet med en slik utredning er å bidra til at vedtak blir fattet på rett grunnlag, samt å motvirke at feil eller utenforliggende hensyn blir lagt til grunn.
  • Om kommunen gjør konkrete individuelle vurderinger der både omsorgsyter og den hjelpetrengende sin situasjon blir konkret vurdert. Vurderingen skal bygge på opplysninger som er innhentet i forbindelse med utredningen.
  • Om vedtakene er fattet i samsvar med kravene i forvaltningsloven kapittel V om begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang. Tilsynet har undersøkt om vedtakene er begrunnet og om det er vist til de faktiske forhold vedtaket bygger på og om vilkårene for å motta tjenester er/ ikke er oppfylt. Videre er det sett på om partene er underrettet om vedtaket i samsvar med krav fastsett i lov og om det er gitt opplysninger om klageadgang.

4. Funn

  • Tilsynet viser at kommunens saksbehandling ved utredning og tildeling av avlastning til eldre er i samsvar med lov og forskrift.

5. Regelverk

Lovverk som er lagt til grunn ved tilsynet:

  • LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
  • LOV-2011-06-24 nr. 30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
  • LOV-1982-11-19 nr. 66 Lov om helsetjenesten i kommunen ( OPPHEVET)
  • LOV-1991-12-13 nr. 81 Lov om sosiale tjenester m.v (OPPHEVET)