Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen det reviderte området. Systemrevisjonen omfattet følgende område:

 • Hvordan sikrer institusjonen beboernes rett til medvirkning under institusjonsoppholdet?

Det ble gitt en merknad under tilsynet:

 • Institusjonen bør utarbeide skriftlige rutiner for melding og håndtering av avvik vedr. forhold som gjelder beboerne.

Dato: 10.10.2011

Britt Gjelsvik
revisjonsleder

Torunn Salte
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon 18.08.2011 ved Skåland Ungdomssenter. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ev. andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

 

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Skåland Ungdomssenter er en statlig barneverninstitusjon. Målgruppen for institusjonen er ungdom med rus- og adferdsproblematikk plassert etter barnevernloven §§ 4- 24 og 4-26, jf. 4-12. Institusjonen har to avdelinger, Hus og Hybel. Avdelingene har fire plasser hvorav en plass på hver avdeling er i treningshybel. Ungdomssenteret er ledet av en institusjonsleder. På hver avdeling er det en avdelingsleder som rapporterer til institusjonsleder. En av avdelingslederne er stedfortreder for leder.

 

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 20.06.11.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 18.08.11.

Intervjuer

Fire personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt samme dag, 18.08.11.

 

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet institusjonens rutiner og praksis for å ivareta beboernes rett til å medvirke. Fokus i tilsynet var beboernes innflytelse på egen hverdag og deltakelse i prosesser som omhandler dem selv. Tilsynet så på hvordan institusjonen sikrer at beboerne får delta og får innflytelse i saker som gjelder institusjonens daglige rutiner og gjøremål, felles fritidsaktiviteter og lignende. Videre omhandlet tilsynet både hvordan institusjonen sikrer at ungdommene får være med i prosesser og om de i visse sammenhenger får være med å bestemme.

5. Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for å gi avvik, men det ble gitt følgende merknad:

 • Institusjonen bør utarbeide skriftlige rutiner for melding og håndtering av avvik vedr. forhold som gjelder beboerne

6. Regelverk

Regelverk som legges til grunn ved tilsynet er:

 • FNs barnerettskonvensjon
 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner
 • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner, jf. særlig § 9 om beboers medvirkning og krav til internkontroll
 • Forvaltningsloven § 17
 • Barneloven §§ 31 – 33
 • Forskrift om kvalitet og internkontroll §§ 9,10 og 12

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for institusjonen
 • Oversikt over ansatte; stilling, utdanning og stillingsbrøk
 • Rutine for innflytting av nye beboere
 • Utdrag fra institusjonsplan: punkt om brukermedvirkning
 • Utdrag fra internkontroll: punkt om medvirkning – ungdommer og foresatte
 • Intern prosedyre vedr. rettigheter – ungdom og foresatte - informasjon
 • Ungdomshefte
 • Prosedyre for handlingsplanarbeidet
 • Prosedyre for vern om ungdoms personlige integritet
 • Rutine for husregler
 • Prosedyre for husmøter
 • Rutine for kaffemøter
 • Referat fra husmøter med beboerne
 • Referat fra kaffemøter med beboerne
 • Rutine for avvik
 • Skjema og bruksanvisning for teammøte
 • Permisjonssøknad
 • Permisjonskontrakt
 • Maler for samtale:
  - mellom ungdom og ansatt
  - på skjerming etter rømming
  - på skjerming ved vold/trusler om vold
 • Sjekkliste før skjerming avsluttes
 • Brukerundersøkelse

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Kompetanseplanen
 • Oppslaget ”En ansatt gir god omsorg når: …”

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Reinert Botten

miljøterapeut

x

x

 

Eva Haugan

miljøarbeider

x

x

 

Sylvi Karlsen

avdelingsleder

x

x

x

Ingunn H. Hognestad

leder

x

x

x

Knut Erik Ljung

rådgiver

x

 

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Torunn Salte, revisor/jurist og Britt Gjelsvik, revisjonsleder/sosionom