Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte den 13.12.11 et uanmeldt tilsyn med Skåreheimen aldershjem. Temaet for tilsynet var om institusjonen sikrer at beboerne får tilfredsstilt sine grunnleggende behov, herunder kosthold, hygiene, av- og påkledning, døgnrytme, sosial kontakt og aktiviteter samt rett til medbestemmelse.

Det rettslige grunnlaget for tilsynet

På tilsynstidspunktet var det lov om sosiale tjenester § 2-6 første ledd som regulerte Fylkesmannens tilsynsansvar. Det fremgikk av denne paragrafen at ”fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens virksomhet etter kapitlene 4, 4A, 6 og 7, og påse at virksomheten drives i samsvar med loven og forskriftene til loven. Videre vises til § 2-6 siste ledd, hvor det uttales: ”Hvis virksomhet etter kapitlene 4, 4A, 6 eller 7 drives på en måte som kan ha skadelige følger for tjenestemottaker eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, kan fylkesmannen gi pålegg om å rette forholdet”. Fylkesmannens tilsynsansvar er nå regulert i ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 12-3 første ledd, hvor det uttales: ”Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i kapitlene 3 til 10 og §§ 11-2, 11-3 og 11-4”. Videre uttales det i annet ledd: ”Kommuneloven kapittel 10 A gjelder tilsvarende for tilsynsvirksomheten etter første ledd, med unntak av § 60 d. Statens helsetilsyn kan gi pålegg etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 5”.

De materielle rettskravene på tilsynstidspunktet fremgikk av sotjl. § 4-3, hvor det ble uttalt at de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d. § 4-2 d omfatter plass i institusjon eller bolig med heldøgns tjenester, herunder aldershjem. §§ 4-3 og 4-2 sa ikke noe om nivået på tjenestene, men Sosialdepartementet uttalte i rundskriv I-1/93 at de som er avhengig av offentlig hjelp må være sikret ”nødvendige tjenester”, og at hjelpen skal være på et ”forsvarlig nivå” i forhold til de behovene som skal dekkes. Det fremgår også av rettspraksis til denne bestemmelsen at hjelpen må være ”forsvarlig”.

I henhold til nåværende helse- og omsorgstjenestelov § 3-1 første ledd skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys ”nødvendige” helse- og omsorgstjenester, jf. § 3-2 som omtaler type tjenester kommunen skal tilby, bl.a. plass i institusjon. Videre vises til § 4-1 hvor det fremgår at de tjenester som tilbys eller ytes etter loven skal være ”forsvarlige”. Någjeldende bestemmelser er en videreføring av ovennevnte bestemmelser i sosialtjenesteloven, og innebærer således ingen realitetsendring.

Tilsynet viser videre til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten av 27.06.03 gitt med hjemmel i sotjl. § 7-14. Det følger av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 13-2 at nevnte kvalitetsforskrift gjelder fortsatt.

Gjennomføringen av tilsynet

Tilsynet ble gjennomført av Lillian K. Gjennestad, seniorrådgiver/sosionom og Torunn Salte, seniorrådgiver/jurist.

Det ble gitt muntlig varsel om tilsynet til Lillian Steensnæs, avdelingssykepleier/leder ved Skåreheimen aldershjem, ca. en time før tilsynet fant sted. Skriftlig varsel ble levert ved ankomst.

Tilsynet hadde først en samtale med Lillian Steensnæs, avdelingssykepleier, Anne Pernille Lysaker, enhetsleder for Vardafjell omsorgssenter og Andreas Moe Larsen, rådgiver i rådmannens stab, hvor tilsynet redegjorde for formålet med tilsynet, avklarte hvordan tilsynet skulle gjennomføres og fikk informasjon om aldershjemmet. Etter dette møtet hadde tilsynet en samtale med 3 beboere enkeltvis. Deretter hadde tilsynet en samtale enkeltvis med to av de ansatte, Tove Ådnesen, omsorgsarbeider og Margrethe Wang, sykepleier. Det ble også foretatt en befaring på aldershjemmet. Til slutt hadde tilsynet en oppsummerende samtale med Lillian Steensnæs, Anne Pernille Lysaker og Andreas Moe Larsen.

Tilsynet fikk forelagt følgende dokumenter under tilsynsbesøket:

 • Oversikt over beboerne
 • Liste over ansatte som var på vakt på tilsynstidspunktet
 • ”Velkommen til Skåreheimen” – kort informasjon om aldershjemmet
 • Rutinebeskrivelse ved mottak av ny beboer
 • Rutiner for nattevakter, kveldsvakt og kjøkkenvakt
 • Velkommen som medarbeider ved Skåreheimen aldershjem/Vardafjell omsorgssenter – informasjon til nye medarbeidere
 • Tiltaksplan for to beboere
 • Brukerundersøkelse, Vardafjell omsorgssenter desember 2008

Faktiske forhold som fremkom under tilsynsbesøket:

Skåreheimen aldershjem hadde på tilsynstidspunktet 26 beboere, fordelt på 3 etasjer. Alle beboerne er på langtidsopphold og alle har enerom. Mesteparten av beboerne er demente. Alle beboerne er avhengig av hjelp, men i varierende grad.

Bemanningen ved aldershjemmet er på 15, 07 årsverk fordelt på ca. 25 stillinger. På dagtid er det 6 ansatte, 5 i pleien og leder/avd. sykepleier. Om kvelden er det 3 ansatte i pleien, hvorav en på kortidsvakt og om natten er det 2 våkne nattevakter. Om helgene er det 4 på dagtid, 3 eller 4 på kveld og 2 nattevakter.

Det er 4 sykepleiere i fulle/tilnærmet fulle stillinger og to av dem går i turnus. Aldershjemmet har eget kjøkken, og årsverk til kjøkkenet kommer utenom. Videre er det en husøkonom og sekretærstilling som er felles for Vardafjell omsorgssenter. Aldershjemmet har tilsynslege i 10,67 % stilling. Tilsynslegen er der fast en gang i uken og ellers etter behov. Aldershjemmet har ikke egen aktivitør.

Vedr. kostholdet

Institusjonen har følgende måltider:

 • Frokost fra kl 09.00
 • Middag/dessert fra kl. 12.30
 • Kaffe/kaker fra kl.15.00
 • Kveldsmat fra kl. 18.00
 • Tilbud om ekstra måltid før leggetid
 • Utover dette får beboerne tilbud om frukt og yoghurt.

Til frokost og kveldsmat serveres påsmurte skiver med ulike påleggssorter og forskjellig type drikke. Som ekstra måltid om kvelden serveres skiver eller havresuppe. Om lørdagen serveres grøt til middag, men da har en som regel en varmrett om kvelden. Det blir laget matkort basert på ønsker fra den enkelte beboer om hvilket pålegg vedkommende ønsker.

Det lages en menyliste for hver uke som henger i hver etasje, slik at beboerne kan se hva som blir servert til middag. Dersom noen av beboerne ikke liker eller tåler middagen, kan de si ifra på forhånd, og de vil da få tilbud om en annen type middag. Både beboerne og de ansatte ga uttrykk for at kosten er god og variert.

Beboerne kan velge om de vil spise i fellesskapet eller på rommet sitt. Beboerne får nok tid til å spise, og de som trenger det får hjelp ved måltidene.

De ansatte følger med på at beboerne får i seg tilstrekkelig mat, både ved å observere hva de spiser under måltidene og ved jevnlig vektkontroll en eller flere ganger per måned. Det står i pleieplanene til den enkelte hvor ofte de skal veies. Dersom en beboer går ned i vekt, settes det inn tiltak, for eksempel gis det spesielle næringsdrikker, grøt eller lege kontaktes.

Døgnrytme

Både beboerne og de ansatte har uttalt at beboerne selv velger når de vil stå opp om morgenen og når de vil legge seg om kvelden.

Av- og påkledning

Mange av beboerne trenger hjelp til av- og påkledning. De beboerne som har behov for hjelp får det. De beboerne tilsynet snakket med klarte å kle seg selv.

Personlig hygiene

De ansatte opplyste at beboerne blir vasket daglig og at de dusjer hver 14. dag. Noen dusjer oftere etter eget ønske. Ettersom beboerne ikke har toalett på rommet sitt, er det mange av beboerne som har bekkenstol om natten. De ønsker bekkenstol for å slippe å gå ut i gangen. Noen klarer å benytte bekkenstolen på egen hånd, mens andre må ha hjelp. Beboerne var fornøyd med den hjelpen de fikk.

Aktiviteter/sosial kontakt

Faste aktiviteter som tilbys beboerne er trim en gang i uken og andakt en gang annenhver uke. Videre kommer to pensjonister en gang i uken og underholder med sang og musikk. Ellers synger personalet med beboerne, og har spørrelek. De får også besøk av representanter fra Røde Kors og andre utenforstående ca. to ganger i måneden. Dette er ulike former for underholdning, eksempelvis har de hatt sang, musikk, teater, blomsterdekorering, kakebaking og utlodning.

Beboerne har ikke fast tilbud om å komme utendørs. Personalet tar dem med ut hvis de har tid og været er bra. I perioder hvor de har studenter eller lærlinger er det lettere å prioritere dette. På denne årstiden er de sjeldent utendørs.

Beboerne ga uttrykk for at de får godt stell, men det fremkom også at personalet har det travelt, og beboerne ikke ønsker å være til bry. En av beboerne påpekte at det er få aktiviteter og at de må fylle dagene selv.

Aldershjemmet har ikke skriftlige prosedyrer for å sikre beboernes sosiale behov, herunder behov for aktiviteter og å komme utendørs.

Medbestemmelse

Ved inntak av nye beboere har en ansatt, som regel den fagansvarlige, en samtale med beboeren og ofte også de pårørende, hvor de innhenter opplysninger om beboerens ønsker med hensyn til mat, døgnrytme m.m. For øvrig vises til det som er sagt ovenfor.

Haugesund kommune gjennomføret i 2008 en brukerundersøkelse som bl.a. omfattet Skåreheimen aldershjem. Videre er det dialogmøte en gang i året mellom blant annet politikere, en brukerrepresentant fra Vardafjell omsorgssenter og tillitsvalgte.

Prosedyrer/rutiner

Aldershjemmet har skriftlige pleieplaner/tiltaksplaner, hvor det fremgår hva den enkelte beboer må ha hjelp til. Videre føres journal på den enkelte beboer.

Aldershjemmet har muntlig rapport hver morgen, hvor ledelsen og de ansatte går gjennom dagens gjøremål og fordeler arbeidsoppgavene.

Avvikssystem

Institusjonen har et avvikssystem, og de ansatte har fått opplæring i dette. Avvik blir i hovedsak meldt når det skjer feil i forhold til medisiner eller helsemessige forhold.

Tilsynet vil bemerke:

Tilsynet har funnet ett avvik fra lovens krav:

Skåreheimen aldershjem sikrer ikke at beboerne får dekket sine sosiale behov, herunder behov for aktiviteter og å komme utendørs.

Tilsynet legger til grunn at aldershjemmet ikke har skriftlige prosedyrer på dette området. Aldershjemmet har få faste aktiviteter og at det ikke er faste rutiner på å tilby beboerne å komme utendørs, jf. det som er sagt ovenfor under avsnittet aktiviteter og sosial kontakt.

Tilsynet viser til lovens krav, jf. helse- og omsorgsloven §§ 3-1,jr. 3-2 og 4-1, om at kommunen skal tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester og at tjenestene skal være på et forsvarlig nivå. Videre vises til kvalitetsforskriften § 3, hvor det fremgår at kommunen skal utarbeide skriftlige prosedyrer for å sikre at brukerne av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt sine grunnleggende behov, herunder sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet.

Tilsynet har ikke funnet andre forhold som er uforsvarlige eller lovstridige.

Med hilsen

Lillian K. Gjennestad
seniorrådgiver

Torunn Salte
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Torunn Salte