Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte den 23.11.11 et uanmeldt tilsyn med Soltun alderspensjonat. Temaet for tilsynet var om institusjonen sikrer at beboerne får tilfredsstilt sine grunnleggende behov, herunder kosthold, hygiene, av- og påkledning, døgnrytme, sosial kontakt og aktiviteter samt rett til medbestemmelse.

Det rettslige grunnlaget for tilsynet

Det fremgår av § 2-6 første ledd i lov om sosiale tjenester (sotjl.) at Fylkesmannen plikter å føre tilsyn med kommunens virksomhet etter kapitlene 4, 4A, 6 og 7, og skal påse at virksomheten drives i samsvar med loven og forskriftene til loven. Videre uttales det i § 2-6 siste ledd: ”Hvis virksomhet etter kapitlene 4, 4A, 6 eller 7 drives på en måte som kan ha skadelige følger for tjenestemottaker eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, kan fylkesmannen gi pålegg om å rette forholdet”.

Det følger av sotjl. §§ 4-3 at de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d. § 4-2 d omfatter plass i institusjon eller bolig med heldøgns tjenester, herunder aldershjem. §§ 4-3 og 4-2 sier ikke noe om nivået på tjenestene, men det uttales i rundskriv I-1/93 at de som er avhengig av offentlig hjelp må være sikret ”nødvendige tjenester”, og at hjelpen skal være på et ”forsvarlig nivå” i forhold til de behovene som skal dekkes. Det fremgår også av rettspraksis at hjelpen må være ”forsvarlig”. Tilsynet viser videre til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten av 27.06.03 gitt med hjemmel i sotjl. § 7-14.

Gjennomføringen av tilsynet

Tilsynet ble gjennomført av Lillian K. Gjennestad, seniorrådgiver/sosionom og Torunn Salte, seniorrådgiver/jurist.

Det ble gitt muntlig varsel om tilsynet til virksomhetsleder Reidun Vigdel Ølberg ca. en time før tilsynet fant sted. Skriftlig varsel ble levert ved ankomst.

Tilsynet hadde først en samtale med virksomhetsleder Reidun Vigdel Ølberg og teamleder Ingunn Jonsdottir, hvor vi redegjorde for formålet med tilsynet, avklarte hvordan tilsynet skulle gjennomføres og fikk informasjon om aldershjemmet. Tilsynet hadde deretter en samtale enkeltvis med to av de ansatte, pleiemedhjelper Olga Tørresen og omsorgsarbeider Marianne Sele. Videre hadde tilsynet en samtale med 3 beboere enkeltvis. Det ble også foretatt en befaring på alderspensjonatet. Til slutt hadde tilsynet en oppsummerende samtale med virksomhetsleder.

Tilsynet fikk forelagt følgende dokumenter under tilsynsbesøket:

 • Oversikt over beboerne
 • Oversikt over ansatte som var på vakt på tilsynstidspunktet
 • Oversikt over faste måltider Ukemeny/Middagsmeny for 6 uker Månedsplan/Aktivitetsplan for en måned
 • Informasjonsbrosjyre vedrørende langtidsopphold i institusjon
 • Informasjonsbrosjyre vedrørende Soltun alderspensjonat
 • I etterkant av tilsynsbesøket har tilsynet fått oversendt følgende dokumenter: Introduksjon til nyansatte ved Sola bo- og hjemmetjenester
 • Opplæring av nyansatte, tilkallervikarer, lærlinger, elever, studenter og ferievikarer
 • Primærkontakt (som beskriver oppgavene til primærkontaktene)
 • Huskeliste (fordeling av ansvar ved mottak av ny beboer) Innkomstrapport
 • Kvalitetssikringsskjema ved langtids- og kortidsopphold
 • Tiltaksplan/pleieplan for to beboere

Faktiske forhold som fremkom under tilsynsbesøket:

Soltun alderspensjonat har plass til 42 beboere, hvorav en kortidsplass. Alle har enkeltrom med eget toalett og dusj. Det er 3 avdelinger, fordelt på 4 etasjer. I nederste etasje bor det kun 4 beboere, som er på samme avdeling som beboerne i etasjen over.

Aldershjemmet har 54 stillinger og ca. 29 årsverk inkludert 3 teamledere. Virksomhetsleder kommer i tillegg.

På dagtid er det minimum 9 ansatte, hvorav 6 ansatte er i pleien (2 på hver avdeling). Om kvelden og i helgene er det 6 ansatte i pleien, og om natten er det to nattevakter. Det er ansatt en aktivitør i 50 %, og det er lege 10 timer uken. Aldershjemmet får middagen fra Sola storkjøkken, som holder til ved sykehjemmet (nabobygget).

Alle beboerne har primær- og sekundærkontakt. Primær-/sekundærkontakten har et særskilt ansvar for ”sine beboere”, og har blant annet ansvar for oppdatering av pleieplanene, Iplos og kontakt med pårørende.

Beboerne er i aldersgruppen fra 55 – 99 år. Beboernes funksjonsnivå varierer, men de fleste er avhengig av noe hjelp. Ca. halvparten er demente.

Vedr. kostholdet

 • Institusjonen har følgende måltider: Frokost kl. 09.00
 • Middag med forrett eller dessert kl. 12.30
 • Kaffe/kake kl. 15.30
 • Kveldsmat kl. 18.00
 • Ekstra måltid om kvelden for de som ønsker det etter kl. 20.00
 • Til frokost og kvelds serveres brødmat med ulike påleggssorter og forskjellig type drikke. Til ekstra måltid om kvelden serves havresuppe, evt. skiver. Det er alltid oppskåret frukt i fellesarealet, som beboerne kan forsyne seg av. Om lørdagen serveres grøt til middag, men da er det en varmrett til kvelds. De som er tidlige oppe om morgenen får tilbud om skiver før frokost.

Det lages menyliste for hver uke, som viser hva som serveres til middag.

Både de ansatte og beboerne ga uttrykk for at kostholdet er godt og variert. Dersom noen av beboerne ikke liker eller tåler enkelte typer middagsmat, kan de i få et alternativ dersom de sier fra på forhånd. Ikke alle var klar over denne muligheten.

Beboerne får nok tid til å spise, og får den hjelpen de trenger. De ansatte legger vekt på å gjøre måltidene hyggelige, for eksempel har de en quiz eller leser høyt fra avisen. Beboerne kan få maten servert på rommet sitt dersom de ønsker det.

De ansatte opplyste at de følger med på om beboerne får i seg nok mat ved å observere dem under måltidene og ved å veie dem regelmessig (en gang i måneden). Ved evt. vekttap settes inn tiltak, for eksempel gis ernæringsdrikker.

Døgnrytme

Både ansatte og beboere ga uttrykk for at beboerne kan velge når de vil stå opp og når de vil legge. Dersom de vil sove lengre om morgenen og ikke kan komme tidsnok til frokosten som serveres i fellesarealet, får de frokost senere enten på rommet sitt eller i stuen. De fleste beboerne ønsker å stå tidlig opp og legge seg tidlig.

Av- og påkledning

Ifølge de ansatte og beboerne selv, får beboerne den hjelp de trenger til av- og påkledning.

Personlig hygiene

Beboerne har toalett og dusj på rommet sitt. I utgangspunktet dusjer beboerne en gang i uken, men de som ønsker det kan dusje oftere. Ifølge de ansatte og beboerne får beboerne den hjelp de trenger til toalettbesøk og personlig hygiene.

Aktiviteter/sosial kontakt

Aktivitøren lager månedlige aktivitetsplaner. Aktivitøren jobber 3 dager i uken. De dagene vedkommende ikke er til stede er det de andre ansatte eller frivillige organisasjoner som arrangerer aktiviteter. Eksempler på fellesaktiviteter er trim, bingo, film, høytlesing, andakt, boccia og bowling. Frivillige organisasjoner arrangerer hyggekvelder og bussturer. I utgangspunktet er det lagt opp til aktiviteter hver dag, men enkelte aktiviteter har utgått i perioder på grunn av sykdom blant personalet.

Personalet prøver å motivere beboerne til å delta på fellesaktivitetene, men ikke alle beboerne ønsker det. Det er et hobbyrom i 1. etasje, hvor de evt. kan holde på med maling, mosaikk og lignende. Personalet har begrenset tid til å snakke med den enkelte beboer, men tar et ekstra tilsyn/besøk til beboere som ikke er med på fellesaktiviteter og som ønsker et ekstra besøk. Et par av beboerne har ”besøksvenn” utenfra.

Institusjonen har ikke faste rutiner på å tilby beboerne å komme utendørs, og de har begrensede personalressurser til dette. En del av beboerne klarer å gå ut på egen hånd, men de som er avhengig av hjelp er lite utendørs. Beboerne spør sjeldent om hjelp til å komme ut, men dersom de ber om det vil de ansatte forsøke å hjelpe vedkommende. I perioder har de studenter/lærlinger, og da har de bedre kapasitet til å følge beboerne ut. Om sommeren er beboerne en del ute på terrassen.

Medbestemmelse

Aldershjemmet har en velforening, hvor både beboere og ansatte er representert. Velforeningen skal ha beboerne i fokus og skal ta opp aktiviteter, turer og tiltak som bør iverksettes. Kosthold og aktiviteter har vært drøftet i velforeningen.

Ved inntak av nye beboere har de en inntakssamtale med beboeren og evt. pårørende og de får da informasjon om beboerens funksjonsnivå og beboeres rutiner samt evt. ønsker. Dette noteres i en innkomstrapport.

For øvrig vises til det som er sagt om beboernes medbestemmelse i forhold til døgnrytme og kosthold.

Skriftlige prosedyrer

Aldershjemmet benytter innkomstrapport ved inntak av nye beboere. Det utarbeides en tiltaksplan/pleieplan for den enkelte beboer, hvor det fremgår hva den enkelte må ha hjelp til. Det foreligger aktivitetsplaner og ukemenyer. Videre har aldershjemmet utarbeidet en oversikt over primærkontaktens oppgaver. For øvrig vises til oversikten over de dokumenter tilsynet har mottatt.

Avvikssystem

Institusjonen har fått et nytt avvikssystem kalt kvalitetslosen. Som eksempel på type avvik som registreres nevnes fall og feilmedisinering. Men også andre forhold som avviker fra prosedyrer skal registreres som avvik.

Tilsynet vil bemerke:

Tilsynet har ikke funnet forhold som er lovstridige eller uforsvarlige.

Tilsynet vil dog påpeke at beboere som trenger hjelp er lite utendørs, og det ble opplyst at institusjonen har begrensede personalressurser til å hjelpe beboere til å komme ut. Samtidig ble det opplyst at dersom en beboer ber om å få komme ut vil de prøve å prioritere dette. Tilsynet mener at institusjonen i større grad bør tilrettelegge for at beboere får tilbud om å komme ut, dersom de ønsker det. Tilsynet ber institusjonen sørge for at beboerne blir informert om at de kan få hjelp til å komme ut.

Med hilsen

Lillian K. Gjennestad
seniorrådgiver

Torunn Salte
seniorrådgiver

Saksbehandler: Torunn Salte