Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen det reviderte området. Systemrevisjonen omfattet følgende område:

Hvordan sikrer institusjonen beboernes rett til medvirkning under institusjonsoppholdet.

Det ble avdekket et avvik:

Institusjonen har ikke lagt til rette for at beboerne får delta i utformingen av dagliglivets rutiner. Dette gjelder begrensning av TV-bruk i ukedager.

Det ble gitt en merknad:

Institusjonen bør utarbeide skriftlige rutiner for melding og håndtering av avvik for forhold som gjelder beboerne.

Dato: 26.10.2011

Britt Gjelsvik
revisjonsleder

Hege Skårdal Dreyer
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon 23.08. – 24.08.2011 ved Stavanger Akuttsenter. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens lovpålagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ev. andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Stavanger Akuttsenter er en statlig akutt og utredningsinstitusjon for ungdom i alderen 13 til 18 år. Institusjonen har tre avdelinger, Madla, Randaberg og Røyneberg som til sammen har plass til 15 ungdommer. Institusjonen tar imot ungdom plassert etter akutthjemlene i barnevernloven §§ 4-6, 1. og 2. ledd og 4-25. Ungdommene kan ha §§ 4-4, 5. ledd og 4-12 som oppfølgingsvedtak. Akuttsenteret har en institusjonsleder og en nestleder som er stedfortreder for leder. De tre avdelingene har en avdelingsleder hver som rapporterer til institusjonsleder. Institusjonen har en fagavdeling med to psykologer og et lederteam. Lederteamet består av leder, nestleder, avdelingsledere og begge psykologene.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 20.06.2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 23.08.2011.

Intervjuer

Fire personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 24.08.2011.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet institusjonens rutiner og praksis for å ivareta beboernes rett til å medvirke. Fokus i tilsynet var beboernes innflytelse på egen hverdag og deltakelse i prosesser som omhandler dem selv. Tilsynet så på hvordan institusjonen sikrer at beboerne får delta og får innflytelse i saker som gjelder institusjonens daglige rutiner og gjøremål, felles fritidsaktiviteter og lignende. Videre omhandlet tilsynet både hvordan institusjonen sikrer at ungdommene får være med i prosesser og om de i visse sammenhenger får være med å bestemme.

5. Funn

Det ble avdekket følgende avvik:

Institusjonen har ikke lagt til rette for at beboerne får delta i utformingen av dagliglivets rutiner. Dette gjelder begrensning av TV-bruk i ukedager.

Avvik fra gjeldende myndighetskrav:

 • Lov om barneverntjenester § 5-9 og forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 9.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Det framgår av Ungdomshefte for avd. Madla at det vanligvis ikke blir sett TV på ukedager.
 • Det framkom i intervjuene at miljøpersonalet fulgte denne rutinen.

Det ble gitt en merknad:

Institusjonen bør utarbeide skriftlige rutiner for melding og håndtering av avvik vedr. forhold som gjelder beboerne.

6. Regelverk

Regelverk som legges til grunn ved tilsynet er:

 • FNs barnerettskonvensjon
 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner
 • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner, jf. særlig § 9 om beboers medvirkning og krav til internkontroll
 • Forvaltningsloven § 17
 • Barneloven §§ 31 – 33
 • Forskrift om kvalitet og internkontroll §§ 9,10 og 12

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Oversikt over ansatte, stilling og utdanning
 • Prosedyre for inntak av ny beboer
 • Prosedyre for beboers medvirkning
 • Ungdomshefte for avd. Madla og Randaberg
 • Referat fra ungdomsmøte

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Borghild Stølen

avdelingsleder

x

x

x

Jan Christian Lone

miljøterapeut

x

x

x

Christer Ellingsen

miljøterapeut

x

x

x

Wencke K. Bjørnsen

nestleder

x

x

x

Bernt Magne Egeland

leder

   

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Hege Skårdal Dreyer, revisor/jurist og Britt Gjelsvik, revisjonsleder/sosionom