Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Samandrag

Tilsynet er et stikkprøvetilsyn og er avgrenset til å omfatte saksbehandling ved tildeling av avlastning for omsorgsytere til eldre. Tilsynet gikk gjennom totalt 14 saker fra kommunen og undersøkte tre områder knyttet til saksbehandlingen. Tilsynet skal undersøke om saksbehandlingen er i samsvar med kravene i forvaltningsloven i forhold til utredningsplikten, individuell vurdering av omsorgsyter og hjelpetrengendes sitt behov, og om kravene til utforming av vedtak er ivaretatt i forhold til begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang.

Etter gjennomgang av sakene fant tilsynet følgende:

 • I flere saker gikk det ikke frem av dokumentene at sakene var tilstrekkelig utredet før vedtak ble fattet.
 • I flere saker er det ikke dokumentert at kommune har gjort en tilstrekkelig individuell vurdering av situasjonen til omsorgsyter og avlastningsbehovet herunder vurdering av omsorgsarbeidet.
 • I flertall av saken innholdt ikke kommunens begrunnelse en beskrivelse av de faktiske forhold som vedtaket bygget på og det var heller ikke redegjort for skjønnsutøvelsen og hvilke vurderinger som var gjort i den konkrete sak.

Pål Iden
avdelingsdirektør

Hege Skårdal Dreyer
seniorrådgiver

 

 

1. Innleiing

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Gjesdal kommune og ble gjennomført av Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen i Rogaland sitt tilsynsansvar er regulert i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 12-3 første ledd; ”Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i kapitlene 3 til 10 og §§ 11-2, 11-3 og 11-4. videre fremgår det at av bestemmelsens annet ledd at kommuneloven kapittel 10 A gjelder tilsvarende for tilsynsvirksomheten etter første ledd, med unntak av § 60 d. Statens helsetilsyn kan gi pålegg etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 5.”

Tilsynet er en del av Statens helsetilsyn sin satsing på tilsyn med tjenester til eldre.

Dette tilsynet er avgrenset til å gjelde kommunen sin saksbehandling av saker som gjelder avlastning for omsorgsytere til eldre. Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen dekker behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre.

2. Gjennomføring

Tilsynet er gjennomført ved stikkprøver av skriftlig dokumentasjon i saker der det var søkt om avlastning for omsorgsyteren til eldre, eller korttidsopphold som ikke utelukkende var begrunnet ut fra pasienten sine behov for tjenester.

Varsel om tilsyn ble sendt til kommunen den 30.05.12. Kommunen plukket ut sakene etter bestemte kriterier i samråd med kontaktpersonen og Fylkesmannen i Rogaland. Sakene ble mottatt hos Fylkesmannen den 18.07.12.

3. Kva tilsynet omfatta

Vi har ved gjennomgang av sakene sett på:

 • Om kommunen har utredet sakene slik det følger av forvaltningsloven § 17. Kravet er at saken skal være så godt utredet som mulig før vedtak i saken blir fattet. Formålet med en slik utredning er å bidra til at vedtak blir fattet på rett grunnlag, samt å motvirke at feil eller utenforliggende hensyn blir lagt til grunn.
 • Om kommunen gjør konkrete individuelle vurderinger der både omsorgsyter og den hjelpetrengende sin situasjon blir konkret vurdert. Vurderingen skal bygge på opplysninger som er innhentet i forbindelse med utredningen.
 • Om vedtakene er fattet i samsvar med kravene i forvaltningslova kapittel V om begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang. Tilsynet har undersøkt om vedtakene er begrunnet og om det er vist til de faktiske forhold vedtaket bygger på og om vilkårene for å motta tjenester er/ ikke er oppfylt. Videre er det sett på om partene er underrettet om vedtaket i samsvar med krav fastsett i lov og om det er gitt opplysninger om klageadgang.

4. Funn

 • I flere saker gikk det ikke frem av dokumentene at sakene var tilstrekkelig utredet før vedtak ble fattet.

Kommentar:

I saker der ønsket omfang eller tidsperiode ikke fremgikk av søknaden, fant tilsynet ikke dokumentasjon på at kommunen hadde innhentet opplysninger fra partene om ønsket omfang av tjenesten.

Kommunen har plikt til å utrede saken jf. 17. Som en del av kommunen sin utredningsplikt må det avklares med søker om ønsket omfang, og det må gå fram av saken at en slik avklaring er gjort. Deretter må kommunen gjøre en vurdering av situasjonen og tildele tjenester ut fra hjelpe- og avlastningsbehov. Det følger av lov om pasient og brukerrettigheter § 3-1 at partene har rett til å medvirke ved utforming av tjenestetilbudet. Retten til å medvirke gjelder valg av tjenester, men har i praksis også betydning for omfanget. Kommunen skal undersøke hva partene ønsker, og i rimelig utstrekning ta hensyn til dette ved fastsette av tjenester.

 • I flere saker er det ikke dokumentert at kommune har gjort en tilstrekkelig individuell vurdering av situasjonen til omsorgsyter og avlastningsbehovet herunder vurdering av omsorgsarbeidet.

Kommentar:

Avgjørelse av om vilkårene for hjelp er oppfylt skal skje på grunnlag av en individuell vurdering der søkerens situasjon vurderes konkret. Denne vurderingen skal bygge på opplysningene som er innhentet i forbindelse med utredningen. Kravet om at kommunen gjør konkret og individuelle vurderinger ved tildeling av tjenester og utmåling av hjelpens omfang følger av pasient- og brukerrettigheten § 2-1a jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 og § 4-1. I de sakene som ikke er tilstrekkelig utredet har kommunen ikke grunnlag for å foreta en individuell vurdering av søkerens situasjon og behovet for avlastning.

 • I et flertall av sakene innholdt ikke kommunens begrunnelse en beskrivelse av de faktiske forhold vedtaket bygget på og det var heller ikke redegjort for skjønnsutøvelsen og hvilke vurderinger som var gjort i den konkrete sak.

Kommentar:

I flere saker som ble gjennomgått gikk det ikke fram av kommunens begrunnelse en beskrivelse av de faktiske forholdene i saken, og det var ikke redegjort for skjønnsutøvelsen og hvilke vurderinger som var gjort i den enkelte sak.

Det følger av forvaltningsloven § 24 første ledd at enkeltvedtak skal grunngis og at begrunnelse som hovedregel skal gis samtidig med at vedtaket treffes. Kravene til innholdet i begrunnelsen følger av forvaltningsloven § 25. Det går fram av § 25 at begrunnelsen skal vise til de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Videre fremgår det av forvaltningsloven § 25 3. ledd at kommunen i sin begrunnelse bør redegjøre for skjønnsutøvelsen og hvilke vurderinger som er gjort i den konkrete sak. Det bør fremgå hvorfor vedkommende fyller/ikke fyller vilkår for å få den tjenesten det er søkt om. Videre bør det fremgå hvorfor de tiltak somt tilbys anses som tilstrekkelige for å oppfylle det nødvendige hjelpebehovet. I saker der det gis avslag på søknad eller der det gis delvis innvilgelse, skal det fremgå hvorfor kommunen mener at det i det konkret tilfellet ikke foreligger forhold som medfører at vilkårene for å motta tjenester er oppfylt.

5. Regelverk

Lovverk som er lagt til grunn ved tilsynet:

 • LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • LOV-2011-06-24 nr. 30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • LOV-1999-07-02 nr. 63 Lov om pasient- og brukerrettigheter

6. Deltakarar ved tilsynet

Fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland deltok:

Dag Kjetil Strandbo, rådgiver

Hege Skårdal Dreyer, seniorrådgiver