Helsetilsynet

Sammendrag

Statens helsetilsyn har besluttet å gjennomføre en fireårig satsing på tilsyn med helse- og sosialtjenester til eldre (2009 – 2012). Det skal i denne perioden gjennomføres flere landsomfattende tilsyn med ulike temaer. Kommunens rehabiliteringstilbud til eldre er et av tilsynstemaene som er valgt ut. I Rogaland ble det gjennomført tilsyn med dette temaet i 3 kommuner i 2010 og ytterligere 3 kommuner i 2011. I 2012 er det planlagt tilsyn med samme tema i ytterligere 2 kommuner hvorav tilsynet i Sola kommune er det ene.

Tilsynet i Sola kommune er gjennomført ved Sola sjukeheim, avdeling 2 d ( korttid)/ 2 e (rehabilitering) og 2 c (langtid)

Tema for tilsynet var hvordan Sola kommunen gjennom systematisk styring og forbedring sikrer at eldre pasienter innlagt i sykehjemmet får et forsvarlig rehabiliteringstilbud.

Tilsynet fokuserte på følgende faser i rehabiliteringsprosessen:

 • Utredning av behov for rehabilitering
 • Målsetting for og planlegging av rehabiliteringen
 • Gjennomføring og evaluering av rehabiliteringstiltak
 • Utskriving / avslutning

Rehabilitering er en samarbeidsprosess mellom ulike fagpersoner som bistår pasienten i å nå sine mål. Forsvarlig rehabilitering i sykehjem innebærer en plikt til å ha tilstrekkelig og kvalifisert personell som samarbeider om felles mål.

Ved tilsynet ble det ikke påvist avvik eller gitt merknader.

Dato:

Anne Barkve Andersen
revisjonsleder

Ole Mathis Hetta
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sola sjukeheim i perioden 02.01.2012 - 29.02.2012. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn md helse og omsorgstjenesten.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sola sjukeheim er et stort sykehjem i Sola kommune. Kommunen har organisert sin virksomhet i ulike tjenesteområder som ledes av kommunaldirektører. Sykehjemmet inngår i tjenesteområdet levekår. Virksomhetsleder er faglig og administrativ leder for sykehjemmet.  De 6 ulike avdelingene ved sykehjemmet ledes av teamledere. Dette tilsynet ble gjennomført ved enhet for korttid og rehabilitering 2DE og langtidsavdeling 2 C. Fysio- og ergoterapi er egen virksomhet i tjenesteområdet levekår og ledes av egen virksomhetsleder. En ergoterapeut og en fysioterapeut er fast tilknyttet rehabiliteringsavdelingen. Andre pasienter i sykehjemmet tildeles tjenester fra denne avdelingen ved behov.  

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 02.01.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 28.02.2012.

Intervjuer

14 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 02.01.2012.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet er hvordan Sola kommune gjennom systematisk styring og kontroll sikrer rehabiliteringstilbudet til eldre pasienter innlagt i sykehjemmet.

Tilsynet omhandlet både pasienter som var innlagt med rehabilitering som formål, andre korttidspasienter og langtidspasienter.

Tilsynet fokuserte på følgende faser i rehabiliteringsprosessen:

 • Utredning av behov for rehabilitering
 • Målsetting for og planlegging av rehabiliteringen
 • Gjennomføring og evaluering av rehabiliteringstiltak
 • Utskriving / avslutning

5. Funn

Det ble ikke påvist avvik eller gitt merknader.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m. m (helsetilsynsloven)
 • Lov av 24. juni 2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester m. m (helse- og omsorgstjenesteloven)
 • Lov av 2. juli 1999 om helsepersonell
 • Lov av 2. juli 1999 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 14. november 1988 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
 • Forskrift av 16. desember 2011 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 12.11 2010 om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Samarbeidsavtale mellom fysio- og ergoterapi og Sola sjukeheim
 • Gjennomført internundervisning i 2011
 • Kompetanseplan tjenesteområde levekår
 • Påmelding til regional fagkonferanse om habilitering og rehabilitering
 • Kompetansehevingsplan 2011-2013
 • Referat frå avdelingsmøte 02.01.2011, 02.02.2011,02.03.2011, 06.04.2011, 04.05.2011, 09.06.2011, 08.09.2011,05.10.201102.11.2011
 • Referat frå avdelingsmøte 2d- e 05, 01.2011, 02.02.2011, 02.03.2011, 06.04.2011, kvalitetslinjen, 04.05.2011, Løft – mai , 15.06.2011, 08.09.2011, 11.10.2011, 02.11.2011, 11.01.2012, 04.01.2012
 • Kvalitesmøter våren 2012
 • Driftsmøter våren 2012
 • Årsjul 2012
 • Skjema for internkontroll langtidsopphold i sykehjem
 • Skjema for internrevisjon - langtidsopphold
 • Skjema for internkontroll – korttidsopphold
 • Skjema for intern revisjon - korttidsopphold
 • Årsmelding fra 2 c 2011
 • Årsrapport 2 DE
 • Årsplan HMS 2012
 • Virksomhetsplan for Sola sjukeheim
 • Beboerundersøkelse
 • Pårørende undersøkelse
 • Evalueringsrapport 2010
 • Referat arbeidsgruppe 29.09.2010 og 03.02.2011
 • Avvik 2011
 • Årsrapport 2011
 • Organisasjonsplan Sola kommune
 • Organisasjonskart levekår
 • Organisasjonskart Sola sjukeheim
 • Forklaring på organisasjon
 • Oversikt over ansatte, sykehjem, fysio - ergoterapi og bestillerkontor
 • Medarbeiderundersøkelse 2010
 • Mal for medarbeidersamtale
 • Stillingsinstrukser,
 • Overordnede kvalitetsdokumenter
 • Pasientsløyfe rehabilitering
 • Prosedyre legevisitt
 • Kartleggingsskjema til bruk ved innkomst
 • Funksjonsbeskrivelse sykepleierkontakt rehab – Primærkontakt rehab
 • Velkommen som medarbeider ved Sola sjukeheim
 • Rehabiliteringsplan
 • Oppgaver ved legevisitt
 • Dokumentasjon i Gerica
 • Modul 1 nyansatt
 • Modul 2 tiltaksplan
 • Opplæring i Gerica sjekkliste
 • Bestilling av hjelpemidler fra korttidslageret
 • Tjenestestandard / serviceerklæringer
 • Tjenestestandard – langtidsopphold
 • Tjenestestandard – korttidsopphold
 • Sjekkliste, mottak av alvorlig syk pasient fra sjukehus
 • Innkomstprosedyre
 • Innkomstrutiner, sjekkliste

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 18 journaler

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • 02.01.2012 Varsel om tilsyn
 • 23.01.2012, 30.01.2012 og 31.12.2012 Oversendelse av dokumentasjon til tilsynet
 • 07.02.2012 Oversendelse av program for tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Kari Helen Homnes

Virksomhetsleder  Sola sjukehjem

X

X

X

Susanne Kleppa

Teamleder

X

X

X

Anikken Holtet-Pettersen

Sykepleier

X

X

 

Arnold Tenchavez

Helsefagarbeider

X

X

X

Monica Sømme

Fysioterapeut

X

X

 

Eva Freysdotter Sôderholm

Overlege

X

X

X

Fanny A. Jacobsen

Ergoterapeut

X

X

 

Solveig Svendsen

Teamleder

X

X

X

Yngvild Breiland

Lege

 

X

X

Kristin Laland

Sykepleier

X

X

 

Torunn Oddny Tjelta

Hjelpepleier

X

X

X

Caroline Hughes

Fysioterapeut

X

X

X

Ann Christin S. Rødne

Virksomhetsleder fysio- og ergoterapi

X

X

X

Vigdis Torjussen

Kommunalsjef  levekår

 

X

X

Marie Dixon Frisch

Hospitant

X

 

X

Elin Sande Torkildsen

Sykepleier

X

   

Olaug Risa

Hjelpepleier

X

   

Bjørg Søyland

Spesialrådgiver stab

   

X

Julie Sønnervik

Lege

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Ole Mathis Hetta - seniorrådgiver/ lege
Sissel Kjøde - rådgiver / sykepleier og jurist
Anne Barkve Andersen - seniorrådgiver / sykepleier  - revisjonsleder