Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Konklusjon

Etter Fylkesmannens vurdering ivaretar institusjonens rutiner lovkravene som gjelder for sentre for foreldre og barn og har derfor besluttet å avslutte tilsynet. Institusjonens ledelse må imidlertid gjennom sin internkontroll følge med på at rutinene blir etterlevd og korrigert ved behov.

Fylkesmannen viser til vårt brev 16.08.2012 og besøk i institusjonen 30.08.2012. Det vises til informasjon i møtet og mottatt dokumentasjon under besøket herunder heftet ”Velkommen til Foreldre & Barn avdelingen”.

Fylkesmannens rolle

Fylkesmannen skal føre tilsyn med sentre for foreldre og barn. Fylkesmannen viser til barnevernloven §§ 5-8, 5-9 a og 5-10 og forskrift om sentre for foreldre og barn.

I forskriften framgår det at tilsynsmyndigheten skal føre tilsyn med hvert senter så ofte som forholdene tilsier det og minimum hvert annet år.

Fylkesmannens vurdering

På bakgrunn av vår kunnskap om institusjonen og dokumentgjennomgang har Fylkesmannen besluttet å avslutte tilsynet uten å gjennomføre intervjuer med personalet i senteret.

Fylkesmannen har kunnskap om senteret fra individtilsyn vi har hatt med Solstrand Barnevernsenter over mange år. Vi ble i møte med ledelsen den 30. august i år informert om driften av senteret, herunder om inntak, innholdet av et opphold på senteret, om tilbud om utredning, råd og veiledning og rutiner for tiltaksplaner og handlingsplaner. Risiko og sårbarhetsvurderinger ble også drøftet, opplæring av nyansatte, hva som er avvik og hvordan gjøre det trygt å drøfte svikt i rutiner. De ulike tema ble drøftet åpent og med trygghet.

Fylkesmannen fikk utdelt oversikt over bemanning og kompetanse hos de ansatte samt plan for Foreldre og barn avdelingen til Solstand Barnevernsenter.

Med grunnlag i vår kunnskap, oppdatert informasjon under besøket i institusjonen og gjennomgangen av dokumentene er det vår vurdering at institusjonen overholder lovkrav på området.

Konklusjon

Etter Fylkesmannens vurdering ivaretar institusjonens rutiner lovkravene som gjelder for sentre for foreldre og barn og har derfor besluttet å avslutte tilsynet. Institusjonens ledelse må imidlertid gjennom sin internkontroll følge med på at rutinene blir etterlevd og korrigert ved behov.

Med hilsen

Pål Iden
avdelingsdirektør/fylkeslege

Gunn Nylend
seniorrådgiver