Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Tilsynet er et stikkprøvetilsyn og er avgrenset til å omfatte barneverntjenestens håndtering av meldinger. Tilsynet gikk gjennom totalt 42 saksmapper fra kommunen fra 3. og 4. kvartal 2011. Meldingene, dokumenter vedr. vurdering av meldingene og begrunnelse for eventuelle henleggelser ble gjennomgått. Tilsynet så om håndteringen av meldingene er i samsvar med kravene i barnevernsloven om at meldinger skal følges opp av undersøkelse når vilkårene i bvl. § 4-3 er til stede.

Tilsynet viser følgende avvik:

 • Kommunen sikrer ikke at alle meldinger til barneverntjenesten følges opp med undersøkelse der det er grunnlag for det.

Det er gitt en merknad vedr. kommunens mulighet til å ta kontakt med melder.

Britt Gjelsvik
revisjonsleder

Torunn Salte
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter stikkprøvetilsyn med Stavanger kommune i perioden 28.03.12- 10.01.2013 og ble gjennomført av Fylkesmannen i Rogaland. Bakgrunnen for stikkprøvetilsynet var et høyt antall henlagte meldinger og oversittelser av meldingsfristen i 2011.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverntjenester etter lov om barneverntjenester § 2-3. I følge denne paragrafen plikter Fylkesmannen å føre tilsyn med barnevernvirksomheten i de enkelte kommuner. Etter § 2-3b skal Fylkesmannen føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter etter barnevernloven kap. 1 til 9.

Dette tilsynet er avgrenset til å gjelde kommunens håndtering av meldinger.

Det foreligger avvik ved manglende oppfyllelse av myndighetskravene. Det kan også bli gitt  merknad der tilsynet ser et forbedrings- potensial.

2. Gjennomføring og innhenting av informasjon

 • Varsel om tilsyn ble sendt kommunen 28.03.12
 • Tilsynet fikk en e-post av 14.06.12 fra kommunen med redegjørelse
 • I skriv av 04.07.12 ba Fylkesmannen kommunen om ny vurdering av 23 meldinger
 • I skriv av 10.08.12 redegjør kommunen for sin vurdering av meldingene
 • Møte ble avholdt 15.10.12 mellom kommunen ved barnevernssjef Gunnar Toresen, saksbehandler Sidsel H. Nøklebye og konsulent Mia Tved. Fra Fylkesmannen møtte seniorrådgiver Gunn Nylend og rådgiver Britt Gjelsvik.

Tilsynet ble gjennomført ved stikkprøver av 42 saker som Fylkesmannen plukket ut fra innsendt kvartalsrapportering for 3. og 4. kvartal 2011 om overholdelse av fristene etter barnevernloven § 6-9. Tilsynet fikk oversendt meldingene, dokumenter vedr. vurdering av meldingene og begrunnelse for henlagte saker.

Kommunen har redegjort for at meldingsavklaring innebærer at saksbehandler kontakter foresatte og ungdommer og har en samtale før det konkluderes om meldingen skal undersøkes eller henlegges. Dette gjøres i saker der kommunen er usikre på om meldingen bør undersøkes eller ikke.

Når det gjelder myndighet til å avgjøre om en melding skal undersøkes eller henlegges, opplyses det at alle meldinger blir gjennomgått på et ukentlig mottaksmøte. Da vurderer avdelingsleder og 3 fagkonsulenter meldingene og beslutter hvorvidt de skal gå videre til undersøkelse eller henlegges.

Videre har kommunen redegjort for praksis og organisering av sitt arbeid med meldinger. Kommunens mottaksavdeling er en stor avdeling med flere saksbehandlere der alle ansatte mottar meldinger og foretar avklaringer av meldingene. I møtet informerte kommunen bl.a. om at de vurderte det som viktig at saksbehandlere som gjennomgår meldinger, har nødvendig kompetanse til å vurdere innholdet i meldingene. Kommunen vil bl.a. pga. behovet for kompetanse la mottaksavdelingen bestå av færre saksbehandlere.

Kommunen har også informert om sitt arbeid med internrevisjon som skal inngå som en del av barneverntjenestens internkontrollsystem. Kommunen arbeider også med utforming av faglige standarder.

Etter gjennomgangen av dokumentasjonen stilte Fylkesmannen i skriv av 04.07.12 spørsmål ved 23 henlagte saker. Fylkesmannen ba kommunen vurdere forsvarligheten av henleggelsene og ev. vurdere å gjenåpne undersøkelsessak.

Etter ny vurdering av disse 23 sakene kom kommunen fram til at 12 saker ikke skulle vært henlagt uten undersøkelse. I 4 saker var det kommet nye meldinger etter at de var blitt henlagt. Av disse ble 2 henlagt på nytt, en undersøkt på nytt og tiltak ble iverksatt. En melding førte til akuttplassering, og seinere tilbakeføring og MST tiltak.

3. Regelverk

 • Barnevernloven § 4-2 om meldinger til barnevernet:

Etter § 4-2 i barnevernloven skal meldinger til barneverntjenesten snarest og seinest innen en uke gjennomgås, og det skal vurderes om meldingen skal følges opp med en undersøkelse etter § 4-3.

§ 4-2 pålegger barneverntjenesten å gjennomgå meldingen og vurdere om den skal følges opp med undersøkelser. En melding som klart ikke kan føre til tiltak etter barnevernloven, skal henlegges. Meldinger avgitt med hensikt å sjikanere noen, skal også henlegges. Barneverntjenesten har videre mulighet til å ta kontakt med melder i forbindelse med vurdering av om en melding skal følges opp med undersøkelse.

En melding som har et innhold som gir barneverntjenesten rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak, utløser umiddelbart en undersøkelsesplikt etter § 4-3. For at det skal være grunnlag for å undersøke en melding, må altså vilkårene i § 4-3 være til stede.

Rimelig grunn til å anta er et svært skjønnsmessig begrep. For at en undersøkelsessak kan og må påbegynnes, er det tilstrekkelig at det er mulig behov for tiltak. Det må imidlertid være en konkret grunn for en slik mulighet. Det har vært viktig å gi barneverntjenesten rett og plikt til å foreta undersøkelser før det foreligger indikasjoner på omsorgssvikt eller mishandling. Dette gir barneverntjenesten mulighet for å sette inn hjelpetiltak på et tidlig tidspunkt, noe som også kan forebygge mer alvorlig problematikk. Vi viser også til § 3-1 som omhandler barneverntjenestens forebyggende virksomhet. Her framheves et generelt prinsipp om at omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer skal forebygges og avdekkes så tidlig at varige problemer kan unngås, jf. Ofstad og Skar Barnevernloven med kommentarer.

 • Barnevernloven § 6-3 om barns rettigheter under saksbehandlingen:

Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.

I tillegg kommer tilsvarende bestemmelser i barneloven og FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter av 20.11.1989.

4. Funn

Tilsynet har avdekket følgende avvik:

 • Kommunen sikrer ikke at alle meldinger til barneverntjenesten følges opp med undersøkelse der det er grunnlag for det

Fylkesmannen fant i sin gjennomgang av saksmappene at av 42 saker måtte kommunen vurdere 23 saker på nytt fordi de ut fra innholdet i meldingene burde vært undersøkt. Av disse har kommunen kommentert 12 saker spesielt og funnet at 12 er feil henlagt. Tilsynet viser også til at det kom nye meldinger i 4 saker etter at de var blitt henlagt.

Kommunen har rutine for å avklare meldinger ved å kontakte foreldre og ungdom. Tilsynet fant ikke at kommunen tok kontakt med barn som meldingene gjelder. I noen tilfeller kan kontakt også med barn være viktig for å sikre forsvarlige henleggelser.

Merknad:

Ved gjennomgang av sakene så heller ikke Fylkesmannen at kommunen tok kontakt med melder for å avklare grunnlaget for meldingen. Etter Fylkesmannens oppfatning kan kontakt med melder gi nyttig informasjon for vurderingen av meldingene.

5. Dokumentunderlag

 • 42 saksmapper til henlagte meldinger
 • Rutiner for saksbehandling i mottaksavdelingen

6. Deltakere ved tilsynet

Fylkesmannens tilsynslag: Torunn Salte, seniorrådgiver/ jurist, Gunn Nylend, seniorrådgiver/barnevernspedagog, Anne Brit Johannessen, rådgiver/sosionom og Britt Gjelsvik, rådgiver/sosionom