Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Konklusjon

Etter Fylkesmannens vurdering ivaretar institusjonens rutiner lovkravene på området. Fylkesmannen har besluttet å avslutte tilsynet uten å gjennomføre intervjuer med personalet i institusjonen.

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til varsel om systemtilsyn av 19.10.2012, oversending av dokumentasjon fra institusjonen av 14.11.2012 samt program for tilsynet av 14.11.2012.

Tema for tilsynet

Tema for årets tilsyn er hvordan institusjonen sikrer beboernes rett til medvirkning under institusjonsoppholdet.

Lovgrunnlaget

Lovgrunnlaget finnes i lov om barneverntjenester § 5-9, forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon og forskrift om kvalitet og internkontroll.

Fylkesmannens vurdering

På bakgrunn av dokumentgjennomgang og vår kunnskap om institusjonen, har Fylkesmannen besluttet å avslutte tilsynet uten å gjennomføre intervjuer med personalet i avdelingen. Dokumentasjonen inneholder gode skriftlige rutiner på det aktuelle området. Blant annet framgår det i dokumentasjonen at institusjonen har ulike faste treffpunkt i løpet av dagen og uken for ungdommer og medlever. De møtes til morgenmøte og ettermiddagsmøtet/4-møtet hver dag og de har ungdomsgruppemøte hver onsdag.

Institusjonen gjennomfører årlig en evaluering med ungdommene. Det er utarbeidet rutiner for medvirkning i behandling og hverdagsliv og en prosedyre for utarbeidelse og oppfølging av behandlingsplaner. Det foreligger en prosedyre for varsling og avviksregisterering som dekker rapportering av svikt i rutiner eller brudd på lovkrav.

Fylkesmannen har også gjennom vårt individtilsyn i 2012 fått kunnskap om at institusjonen har gode rutiner for å sikre beboernes rett til medvirkning og hvordan disse blir praktisert. I samtaler med beboerne på individtilsyn sier ungdommene at de voksne hører på dem og tar det de sier på alvor. Fylkesmannen er kjent med at institusjonen er i gang med å videreutvikle handlingsplanarbeidet for å gjøre planene tydeligere, med individuelle og målbare målsettinger. Beboerne opplyser at de får gi innspill til handlingsplanene og at disse blir drøftet i ansvarsgruppemøter der ungdommene deltar.

Konklusjon

Etter Fylkesmannens vurdering ivaretar institusjonens rutiner lovkravene på området og har derfor besluttet å avslutte tilsynet uten at det oppsatte programmet gjennomføres. Institusjonens ledelse må imidlertid gjennom sin internkontroll følge med på at rutinene blir etterlevd og korrigert ved behov. Ledelsen må også sikre at problemstillinger rundt tilsynstemaet jevnlig blir drøftet i personalgruppen.

Med hilsen

Pål Iden
Avdelingsdirektør

Gunn Nylend
revisjonsleder