Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver avvik og merknader sum ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende tema:

 • Hvordan sikrer institusjonen beboernes rett til medvirkning under institusjonsoppholdet.

Det ble ikke funnet grunnlag for å gi avvik eller merknader.

Hege Skårdal Dreyer
revisjonsleder

Britt Gjelsvik
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon 15.08.12 ved Tiltaksgruppen AS Brusand bofellesskap. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barnevern tjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten/institusjonen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og eventuelt andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel pft oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Tiltaksgruppen ble etablert som en privat stiftelse i 1993. I 2002 ble driften videreført i et medarheidereid aksjeselskap. Tiltaksgruppen ble fra 01.09.11 overtatt av Frøsunda AS, som er et svensk selskap. Tiltaksgruppens hovedkontor ligger i Bergen og har avdelinger i Hordaland, Rogaland og Aust-Agder. Selskapets øverste organ er styret. Tiltaksgruppens virksomhet i Rogaland besUir av Brusand Bofellesskap, avdeling for familiehjem og avdeling for ettervern som er samlet i en større enhet med felles regionsleder for Rogaland. Brusand Bofellesskap og Familiehjemsavdelingen har felles avdelingsleder. Regionsleder i Rogaland har det øverste ansvaret for alle tiltakene i region Rogaland.

Brusand bofellesskap ble etablert høsten 2002. Tiltaksgruppen avdeling Brusand gir tilbud om plassering til ungdommer av begge kjønn i alderen 12 til 18 år og tar imot ungdom plassert med hjemmel i lov om barneverntjenester §§ 4-4 5.ledd, 4-12, 4-24 og 4-26.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 07.06.12. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte hle avholdt 15.08.12.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 15.08.12.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet institusjonens rutiner og praksis for å ivareta beboernes rett til å medvirke. Fokus i tilsynet var beboernes innflytelse på egen hverdag og deltakelse i prosesser som omhandler dem selv. Tilsynet så på hvordan institusjonen sikrer at beboerne får delta og fiir innflytelse i saker som gjelder institusjonens daglige rutiner og gjøremål, fritidsaktiviteter og lignende. Videre omhandlet tilsynet både hvordan institusjonen sikrer at ungdommene får være med i prosesser og om de i visse sammenhegner får være med å bestemme.

5. Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for å gi avvik eller merknader.

6. Regelverk

Regelverk som legges til grunn ved tilsynet er:

 • FNs barnerettskonvensjon
 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner
 • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner, jf. særlig § 9 om beboers medvirkning og krav til internkontroll
 • Forvaltningsloven §17
 • Barneloven §§ 31-33
 • Forskrift om kvalitet og internkontroll §§ 9,10 og 12

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Oversikt over ansatte
 • Inntaksrutiner ved søknad om plass i Tiltaksgruppen
 • Sjekkliste ved innllytting av ny ungdom
 • Kartlegging klær og utstyr
 • Utdrag fra Barne- og familiedepartementets veiledende liste for klær og utstyr for ungdom ved plassering i fosterhjem (feb. 91)
 • Liste med opplysninger om barnet
 • Sikring av ungdommens medvirkning ved Tiltaksgruppens Bofellesskap
 • Husregler for Brusand
 • Referat fra husmøter for januar til og med juni 2012
 • Tiltaksgruppens prosedyrer, prosedyre 8.2.2, intern revisjon
 • Tiltaksgruppens prosedyrer, prosedyre 8.5.2 korrigerende tiltak
 • Institusjonsplan for Brusand bofellesskap

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Opplæringsplan 2012
 • Informasjonshefte til vikarer
 • Informasjonshefte til beboerne Velkommen til Brusand

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Anders Brueland

Miljøterapeut

X

X

X

Merethe Aanestad

Miljøarbeider

X

X

X

Siv Tone Iversen

Fagkonsulent

X

X

X

Torunn Gudmestad

Avdelingsleder

X

X

X

Stig Aasberg

Regionsleder

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Britt Gjelsvik, revisor/sosionom

Hege Skårdal Dreyer, revisjonsleder/jurist