Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Samandrag

Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene som blei påpeikte innanfor dei områda som blei reviderte. Systemrevisjonen gjaldt følgjande område:

 • føring av tvangsprotokollar
 • handsaming av klager på bruk av tvang

Det vart ikkje avdekka avvik under tilsynet.

Det vart gjeve 1 merknad under tilsynet.

Merknad

I institusjonen sine prosedyrar går det fram at mynde til å ta avgjerd om å i verksette tvangstiltak også er delegert til personale som har ansvarsvakt.

Dato: 03.12.2010

Jens Tore Eggum
revisjonsleiar

Line Døsen 
revisor

 

 

1. Innleiing

Rapporten er utarbeidd etter systemrevisjon ved Sunnfjord barne- og ungdomssenter (Bregnetunet) i perioden 05.07.10 -03.12.10. Revisjonen går inn som ein del av den planlagde tilsynsverksemda hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane dette året

Fylkesmannen har fullmakt til å føre tilsyn med barneverninstitusjonar etter lov om barneverntenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om verksemda tek hand om ulike krav i lovgivinga gjennom internkontrollen sin. Revisjonen omfatta å undersøkje om:

 • kva tiltak verksemda har for å avdekkje, rette opp og førebyggje brot på lovgivinga innanfor de tema tilsynet omfattar
 • tiltaka blir følgde opp i praksis og om nødvendig korrigerte
 • tiltaka er gode nok for å sikre at lovgivinga blir følgd

Ein systemrevisjon blir gjennomført ved å granske dokument, ved intervju og andre undersøkingar.

Rapporten handlar om avvik og merknader som er avdekte under revisjonen gir derfor in a fullstendi tilstandsvurdering av det arbeidet verksemda har Sort innanfor dei områda som tilsynet omfatta.

Avvik dreier seg om at krav som er gitt i eller i tråd med lov eller forskrift, ikkje er oppfylte

Merknad er forhold som ikkje er i strid med krav som er fastsette i eller i tråd med lov eller forskrift, men der tilsynsorganet finner grunn til å påpeke betringspotensial

2. Omtale av verksemda - spesielle forhold

Sunnfjord barne- og ungdomssenter avd. Bregnetunet er ein statleg barneverninstitusjon godkjend for inntil 3 bebuarar. Institusjonen tek i mot ungdommar frå Sogn og Fjordane, som vert plassert med heimel i bvl §§ 4-4 5. ledd og § 4-12.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfatta følgjande aktivitetar:

Institusjonen sine rutinar og praksis for føring av tvangsprotokollar og behandling av klager på bruk av tvang.

Revisjonsvarsel blei sendt ut 05.07.2010. Oversikt over dokument som verksemda har

sendt over i samband med tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Opningsmøte blei halde 12.10.10.

Intervjuar

5 personar blei intervjua.

Oversikt over dokumentasjon som blei gjennomgått under revisjonsbesøket, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte blei halde 12.10.2010

4. Kva tilsynet omfatta

Tema for tilsynet var institusjonen sine rutinar og praksis for føring av tvangsprotokollar og behandling av klager på bruk av tvang.

5. Funn

Merknad

I institusjonen sine prosedyrar går det fram at mynde til å ta avgjerd om å i verksette tvangstiltak også er delegert til personale som har ansvarsvakt.

Merknaden gjeld Følgjande myndigheitskrav:

 • Rettigheitsforskrifta §§ 8 femte ledd, 14 tredje ledd og 16 tredje ledd.

Merknaden byggjer på følgjande funn:

 • Ved gjennomgang av institusjonen sine rutinar for bruk av tvang går det fram at mynde til å ta avgjer er delegert frå leiar/nestleiar til å også gjelde personale som har ansvarsvakt. Gjennom intervjua kom det fram at i praksis vart leiar eller avdelingsleiar konsultert og tok avgjer om iverksetting av tvangstiltak.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift av 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn i barneverninstitusjonar for omsorg og behandling
 • Forskrift av 6. oktober 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjonar
 • Forskrift av 12. desember 2002 nr. 1594 om rettar og bruk av tvang under opphald i barneverninstitusjonar
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967

7. Dokumentunderlag

Dokumentasjon frå verksemda knytt til den daglege drifta og andre viktige forhold som blei send over da revisjonen blei førebudd:

Organisasjonskart for Sunnfjord- barne og ungdomssenter

Rutine om føring av tvangsprotokoll og enkeltvedtak

Prosedyre for handtering av klage Prosedyre for bruk av tvang

Opplæringsplan

Oversyn over tilsette

Kopi av tvangsprotokoll - 1 stk

Korrespondanse mellom verksemda og Fylkesmannen:

 • Tilsynsvarsel vart sendt ut den 06.07.10
 • Dokumentgrunnlag frå institusjonen vart motteke 10.09.10
 • Førebels rapport vart sendt ut 12.11.10
 • Endeleg rapport vart sendt ut 3.12.10

8. Deltakarar ved tilsynet

Tabellen under gir ei oversikt over deltakarane på opningsmøte og sluttmøte, og over kva personar som blei intervjua.

Deltakarar ved tilsynet
NamnFunksjon / stillingOpningsmøteIntervjuSluttmøte

Gunnar Kyrkjebø

Leiar

X

X

X

Ingunn Hjellum

Avdelingsleiar

X

X

X

Venke Skilbrei

Miljøterapeut

X

X

X

Eirik Ødelien

Miljøterapeut

X

 

X

Karin Eide

Miljøterapeut

X

X

X

Frå tilsynsorganet deltok:
Jens Tore Eggum og Line Pedersen Døsen.