Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Samandrag

Rapporten gjer greie for avvik og merknader som blei påpeikte innanfor dei områda som blei reviderte. Systemrevisjonen gjaldt følgjande område:

Om kommunen gjennom sin internkontroll sikrar at menneske med rusproblem og deira pårørande

 • får informasjon, råd, rettleiing
 • får tilbod om praktisk bistand og oppfølging
 • får tilbod om behandling

og om kommunen gjennom internkontrollen sikrar at samhandling og koordinering av tenestetilbod fungerer.

Det vart ikkje funne avvik under tilsynet

Leikanger 17. juli 2012

Astrid Tveit
revisjonsleiar

Kari Vold Olsen
revisor

 

1. Innleiing

Rapporten er utarbeidd etter systemrevisjon i Høyanger kommune i perioden 08.03.2012 – 16.07.2012. Revisjonen er ein del av den planlagde tilsynsverksemda hos Fylkesmannen i dette året

Fylkesmannen har heimel til å føre tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. § 12-3 og lov som sosiale tenester i Nav §§ 9 og 10.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om verksemda tek hand om ulike krav i lovgivinga gjennom internkontrollen sin. Revisjonen omfatta å undersøkje om:

 • kva tiltak verksemda har for å avdekke, rette opp og førebyggje brot på lovgivinga innanfor dei tema tilsynet omfattar
 • tiltaka blir følgde opp i praksis og om nødvendig korrigerte
 • tiltaka er gode nok for å sikre at lovgivinga blir følgd

Ein systemrevisjon blir gjennomført ved å granske dokument, ved intervju og andre undersøkingar.

Rapporten handlar om avvik og merknader som er avdekte under revisjonen og gir difor inga fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet verksemda har gjort innanfor dei områda som tilsynet omfatta.

 • Avvik dreier seg om at krav som er gitt i eller i tråd med lov eller forskrift, ikkje er oppfylte
 • Merknad er forhold som ikkje er i strid med krav som er fastsette i eller i tråd med lov eller forskrift, men der tilsynsorganet finner grunn til å påpeike betringspotensial

2. Omtale av kommunen

Høyanger kommune har om lag 4300 innbyggjarar. Delegeringsreglement for kommunen vart vedteke i juni 2008 og revidert i kommunestyret 15.03.2012. Arbeid med rusproblematikk er formelt organisert som ein del av Nav, men

innbyggarar som har behov for tenester på området får tildelt bistand og oppfølging frå eininga helse- og omsorg. Søknader om bistand og oppfølging vert handsama i det som vert kalla tiltakstaksteamet i kommunen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfatta følgjande aktivitetar:

Revisjonsvarsel blei sendt ut 08.03.2012. Oversikt over dokument som verksemda har sendt over i samband med tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Vi fekk tilsendt dokument frå kommunen 24.04.2012.

Opningsmøte blei halde 07.06.2012.

Intervju

9 personar blei intervjua.

Sluttmøte blei halde 08.06.2012.

4. Kva tilsynet omfatta

Tema for tilsynet var om kommunen gjennom sin internkontroll sikrar at menneske med rusproblem og deira pårørande vert gitt informasjon, råd og rettleiing. Vidare var det å undersøke om praktisk bistand og oppfølging er tilgjengelege tenester for rusmiddelmisbrukarar, og om dei får tilbod om behandling. Tilsynet undersøkte også om kommunen sikrar koordinering og samarbeid i slike saker.

Helse- og omsorgstenestelova § 3-1 gir kommunen ansvar for å yte helse- og omsorgstenester også til menneske med rusmiddelproblem, og kommunen har plikt til å legge til rette for samhandling mellom ulike deltenester internt i kommunen, jf. same lov § 3-1.

Rusmiddelmisbrukarar er ei brukargruppe som ofte er stigmatisert og som treng koordinering og samhandling mellom ulike deltenester. Kommunen skal legge tenestene til rette slik at den einskilde pasient eller brukar vert gitt eit heilskapleg og koordinert helse- og omsorgstenestetilbod, jf. helse- og omsorgstenestelova § 4-1a.

5. Funn

Vi fann ingen avvik.

6. Vurdering av styringssystemet i verksemda

Høyanger kommune har ny og oppdatert Ruspolitisk handlingsplan, og dei har årshjul med førebyggjande tiltak innan rusførebygging retta mot barn og unge.

Kommunen har eit delegeringsreglement som verkar til å vere kjent i organisasjonen. Ansvar og arbeidsfordeling innan området som vart revidert går fram av skriftleg dokumentasjon. Ansvar og arbeidsfordeling vart vidare stadfesta gjennom intervju med tilsette.

Avvikssystemet er kjent blant tilsette, men vert brukt i noko varierande grad. Kommunen har system for å vurdere område for svikt. Tilbakemeldingar vert gitt i organisasjonen og nye rutinar vert laga og følgt opp.

7. Regelverk

 • Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstenester m.m.
 • Lov av 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltninga
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukarrettar
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 helsepersonell m.v.
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og sosialtjenesten
 • Forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i helse- og omsorgstjenestene
 • Forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift 23. desember 2004 nr. 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven

8. Dokumentunderlag

Dokumentasjon frå verksemda knytt til den daglege drifta og andre viktige forhold som blei send over da revisjonen blei førebudd:

 • Organisasjonskart
 • Delegasjonsreglement
 • Samarbeidsavtale mellom Høyanger kommune og Nav Sogn og Fjordane
 • Ruspolitisk handlingsplan 2011 – 2014
 • Retningslinjer for sals- og skjenkeløyve
 • Rusførebyggande arbeid barn og unge – årshjul
 • Temaplan for Habilitering og rehabilitering
 • Delavtale mellom Høyanger kommune og Helse Førde/ Psykiatrisk klinikk
 • Samarbeidsavtale mellom kommunen si helse- og omsorgsteneste og den offentlege tannhelsetenesta
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane – avtale og deltaking i forskingsprosjekt

Prosedyrar

 • Tenesteerklæring – heimebaserte tenester
 • Ressursgruppe for menneske i krise og sorg
 • Retningslinjer for tiltaksteamet
 • Sjekkliste/ oppgåver tilsette i heimetenestene
 • Legemiddelhandsaming
 • LAR retningslinjer (Helse Førde)
 • Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige (retningslinjer frå Helse Førde)
 • Lauslating frå fengsel
 • Rustesting/ urinprøve
 • Støttekontakt/ avlasting og BPA
 • Økonomisk sosialhjelp (søknad og rutine ved krise/naudhjelp)
 • Internt samarbeid
 • Fem enkeltvedtak på tenester
 • Informasjon frå kommunen si heimeside

Dokumentasjon som blei gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Fire saksmapper frå Nav
 • Fem mapper frå tiltaksteamet (vedtak)
 • Innsyn i enkeltsaker i gerica (helse- og omsorg/ psykiatrisk team)

Korrespondanse mellom kommunen og Fylkesmannen:

 • Melding om tilsyn i brev av 08.03.2012
 • Dokumentasjon frå kommunen 24.04.2012
 • Diverse e-post korrespondanse mellom kontaktperson hos kommunen og revisjonsleiar
 • Dagsorden for tilsynet vart sendt per brev 24.05.2012

9. Deltakarar ved tilsynet

Tabellen under gir ei oversikt over deltakarane på opningsmøte og sluttmøte, og over kva personar som blei intervjua.

Ikkje publisert her

Frå Fylkesmannen deltok:
Revisjonsleiar Astrid Tveit Revisor Kari Vold Olsen