Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Sør-Trøndelag

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Sør-Trøndelag gjennomførte i perioden 29.01.08 - 30.04.08 tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Malvik kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillings­departementet og Statens helsetilsyn.

Tilsynet tok utgangspunkt i kommunens organisering av tjenestene og om det forelå tydelige og tilgjengelige tjenester. Kommunen etablerte Barne- og familieenheten i 2005 bestående av barnevern, helsestasjon og PPT med fagansvarlige på hver tjeneste. Virksomhetsleder for Barne- og familieenheten er underlagt kommunalsjef for Helse, Velferd, Barn og Familie. Kommunen har ikke etablert egen psykiatritjeneste, men har styrket de enkelte fagtjenester med kompetanse for å ivareta psykisk helsearbeid til kommunens befolkning. Psykisk helsearbeid til barn og unge ivaretas av Barne- og familieenheten. Sosiale tjenester til barn ytes av kommunens bo og servicesentre. Sistnevnte var ikke kjent i alle tjenester som tilsynet omfattet. Økonomisk sosialhjelp og rusarbeid ble fra 2006 lagt til Kvalifisering, arbeid og velferd (KAV). Kommunen har videre etablert en ordning med tre rådgivende leger for barn og unge som skal arbeide forebyggende for risikoutsatte barn. Disse ivaretar også legetjenesten i helsestasjon / skolehelsetjeneste.

Kommunens plan og styringssystem er under revisjon. Styringsverktøy som virksomhetsplan og styringsdialog er under implementering og skal inngå i kommunens kvalitetssystem. Kompetanseplan og avvikssystem er i ulik grad tatt i bruk. Årsmeldinger nyttes som styrings- og korrigeringsverktøy for påfølgende års virksomhetsplan. Fagtjenestene har under utvikling internkontroll for sine tjenester. Dette er ulikt ivaretatt og er ikke koblet på kommunens overordnede kvalitetssystem. I revisjonsarbeidet av styrings- og kvalitetssystemet har kommunen lagt vekt på at prosessen skal starte på utøvernivået / i tjenestene for å skape eierforhold.

Tilsynet hadde et særlig fokus på om utsatte barn får rett tjeneste til rett tid på en samordnet måte. Det fremkommer av styrende dokumenter og gjennom opprettelsen av Barne- og familieenheten at kommunen har fokus på tverrfaglig samhandling. Kommunen har imidlertid ikke etablert tilstrekkelige styringsmessige tiltak for å sikre samhandlingen mellom tjenestene i praksis. Behov for tjenester meldes de enkelte fagtjenester og følges opp der. Verifikasjon av brukermapper for utsatte barn viser at tjenestene i begrenset grad etablerer nødvendig samarbeid ved alle faser av tjenesteytingen. Strukturerte samarbeidsfora, både innen Barne- og familieenheten og i forhold til andre samarbeids­partnere som yter tjenester til barn, er i liten grad etablert. Alle ansatte i Barne- og familieenheten har 4 fagdager hvert år for utvikling av enheten til en helhetlig tjeneste. Ut over dette er det ikke etablert samarbeidsfora innen enheten. Kommunen har i sin virksomhetsplan fortsatt fokus på å bedre samhandlingen mellom fagtjenestene i Barne- og familieenheten.

Noen tjenester sender få meldinger til barneverntjenesten. Kommunen er kjent med dette, men det er uklart hva som er gjort for å sikre meldingsrutinene. Det er videre uklart i hvilken grad kommunen har sikret at tjenester rettet mot voksne i praksis har tilstrekkelig fokus på utsatte barn. Verifikasjoner av brukermapper for voksne med omsorg for barn viser ingen dokumentasjon på henvendelser for å sikre oppfølging av barna der det forelå bekymring for barnas situasjon.

Kommunen har brukt lokalt samarbeidsutvalg og allmennlegeutvalget for å sikre samhandlingen med fastlegene. Som ledd i dette har kommunen også vedtatt en mål- og strategiplan for legetjenesten for 2008 – 2018 som er i aktiv bruk. Dette er blant annet med på å sikre fastlegenes deltagelse i arbeidet med barn og unge.

Det foreligger tverrfaglig Ressursgruppe ved 1-2 skoler. Prosjektgruppe nedsatt av kommunen har utarbeidet plan for systemrettet innsats, herunder utvikling og etablering av tverrfaglige fora, i alle skoler og barnehager. Denne ble overlevert rådmannen desember -07 for ferdigstillelse. Kommunen har et system for igangsetting og oppnevning av koordinator for individuell plan som er godt kjent innen tilsynsområdet. Kommunen har ansvarliggjort alle deltjenester, inkludert fastlegene, i arbeidet med og koordineringen av individuell plan. Verifikasjon av fremlagte brukermapper for utsatte barn viser imidlertid at individuell plan er tatt lite i bruk for denne gruppen. Det er uklart hvilken oppfølging det er av tjenester som ikke melder behov for individuell plan.

Tilsynet hadde videre oppmerksomhet på samarbeidet mellom barneverntjenesten og sosial­tjenesten ved eventuell overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18-23 år. Kommunen har en praksis for å ivareta ungdom under omsorg i overgangen mellom18-23 år. Tilsvarende praksis eller prosedyre er ikke etablert for ungdom med frivillig hjelpetiltak. Det er ikke etablert nødvendig samhandling med sosialtjenesten etter opprettelsen av KAV. Tiltaksplaner benyttes i liten grad i overgangsfasen 18-23 år.

Etter tilsynsmyndighetens vurdering foreligger det en risiko for at utsatte barn og unge i Malvik kommune ikke får de samordnede tjenester de har krav på. Kommunen har ikke etablert tilstrekkelige styringsmessige tiltak for å sikre samhandlingen mellom tjenestene i praksis. De enkelte tjenester ivaretar løpende oppfølging av barn. Det tas også kontakt med andre tjenester, men den nødvendige samhandlingen for å sikre koordinerte utredninger, tjenesteyting og evalueringer blir bare i begrenset grad etablert. Tjenesteytingen bærer preg av parallelle løp.

Tilsynet avdekket følgende avvik:

Avvik 1

Malvik kommune sikrer ikke gjennom systematisk styring at utsatte barn gis samordnede tjenester fra helse-, sosial- og barneverntjenesten

Tilsynet ga følgende merknad:

Merknad

Malvik kommune har ikke rutiner som i tilstrekkelig grad ivaretar overgangen fra barneverntjenesten til sosialtjenesten for ungdom som fortsatt har behov for tjenester etter fylte 18 år.

Dato: 24. juni 2008

Mona B Parow
revisjonsleder

Jostein Krutvik
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 29.01.08 - 30.04.08 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Sør-Trøndelag. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 eller 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnete tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Malvik kommune har ca 12 500 innbyggere. Kommunen har etablert en Barne- og familieenhet bestående av barnevern, helsestasjon og PPT. Sosiale tjenester, herunder til barn, ivaretas av kommunes to Bo og servicesentre. Psykisk helsearbeid til kommunens befolkning ivaretas av de enkelte fagtjenester som er styrket i samsvar med opptrappingsplan for psykisk helsearbeid. Kommunen har en egen enhet som ivaretar blant annet økonomisk sosialhjelp og rus, KAV – Kvalifisering, Arbeid og Velferd. Kommunen skal etablere Nav-kontor i 2009. Barne- og familieenheten har en virksomhetsleder, som er underlagt kommunalsjef for Helse, Velferd, Barn og Familie. Hver fagenhet har en fagansvarlig.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 29.01.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 06.03.08.

Åpningsmøte ble avholdt 29.04.08.

Som ledd i forberedelsen til tilsynet ble det innhentet informasjon fra samarbeidende instanser i kommunen. Slik informasjon ble mottatt fra skole, PPT og fastlege.

Intervjuer

10 personer ble intervjuet.

Verifikasjon

Følgende brukermapper/klientmapper ble gjennomgått:

 • Fra barneverntjenesten 20 mapper, samt 10 overgangssaker
 • Fra sosialtjenesten 9 mapper
 • Fra psykisk helsearbeid for voksne med omsorg for barn 4 mapper
 • Fra skolehelsetjenesten 10 mapper

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble ikke gjennomført befaring ved virksomheten.

Sluttmøte ble avholdt 30.04.08.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse- sosial og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved 18 – 23 år. Dette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunenes side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunen sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter.

Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna.

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det underøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. Det ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier.

Det ble videre undersøkt om de tre kommunale tjenestene ivaretar individuell planlegging ved utarbeidelse av henholdsvis tiltaksplaner etter barnevernloven og individuelle planer etter helse- og sosiallovgivningen. Tilsynet undersøkte også om de tre tjenestene ved behov samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring individuelle planer og tiltaksplaner.

Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. Det ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvem som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet.

Tilsynet undersøkte videre om kommunene i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18 – 23 års alder sammen med den aktuelle ungdommen

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. Det ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgavefordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres. Det ble også sett på om kommunen har oversikt over klager på de tre tjenestene og anvender disse til forbedring av tjenestene.

Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette, ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak og lignende, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov. Det ble også undersøkt om det er tilrettelagt for bruk av kvalifiserte tolker når det er nødvendig.

Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene.

5. Funn

Avvik 1

Malvik kommune sikrer ikke gjennom systematisk styring at utsatte barn gis samordnede tjenester fra helse-, sosial- og barneverntjenesten

Avviket bygger på følgende myndighetskrav:

 • Lov om barneverntjenester § 2-1, § 3-2, § 4-5
 • Lov om kommunehelsetjenesten § 1-1, § 1-3, § 1-4 2. ledd
 • Lov om sosiale tjenester § 2-1, § 3-2 1. og 2. ledd
 • Forskrift om helsefremmende og forebyggende virk. i helsest. og skolehelsetj. § 2-1 3.ledd
 • Forskrift om individuell plan
 • Tilsynsloven § 3
 • Forskrift om internkontroll for sosial- og helsetjenesten § 4
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntj. § 4

Avviket bygger på følgende revisjonsbevis:

 • Kommunen opprettet Barne- og familieenheten fra 2005, bestående av barnevern, helsestasjon og PPT med fagledere på hver av tjenestene. Kommunen ivaretar psykisk helsearbeid til barn og unge innen de ulike enhetene som leverer tjenester til barn og unge. Alle ansatte i Barne- og familieenheten har 4 fagdager hvert år for utviking av enheten til en helhetlig tjeneste. Enhenten har også hatt andre fagutviklingsdager for hele eller deler av enheten. Ut over dette er det ikke etablert samarbeidsfora innen enheten. Det er fortsatt utfordringer i organiseringen av og samhandlingen mellom fagtjenestene i Barne- og familieenheten.
 • Sosiale tjenester til barn er lagt til Hommelvik og Vikhammer bo og servicesenter. Dette er imidlertid ikke kjent innen alle tilsynets tjenesteområder.
 • Det foreligger plan for ledermøter mellom virksomhetsleder Barn- og familie og de 3 faglederne hver 2.-4. uke, men disse har ikke vært i funksjon siste halvår.
 • Kommunens plan og styringssystem er under revisjon. Styringsverktøy som virksomhetsplan og styringsdialog er under implementering og skal inngå i kommunens kvalitetssystem. Kompetanseplan og avvikssystem er i ulik grad tatt i bruk. Fagtjenestene har under utvikling internkontroll for sine tjenester. Disse er ikke koblet på kommunens overordnede kvalitetssystem.
 • Det fremkommer av styrende dokumenter og opprettelsen av Barne- og familieenheten at kommunen har fokus på tverrfaglig samhandling. Kommunen har imidlertid ikke etablert tilstrekkelige styringsmessige tiltak for å sikre samhandlingen mellom tjenestene i praksis. Strukturerte samarbeidsfora, både innen Barne- og familieenheten og i forhold til andre samarbeidspartnere som yter tjenester til barn, er i liten grad etablert.
 • Det foreligger tverrfaglig Ressursgruppe ved 1-2 skoler. Prosjektgruppe nedsatt av kommunen har utarbeidet plan for systemrettet innsats i alle skoler og barnehager som ble overlevert rådmannen desember -07 for ferdigstillelse.
 • Kommunen har et system for igangsetting og oppnevning av koordinator for individuell plan som er kjent innen tilsynsområdet. Det er uklart hvilken oppfølging det er av tjenester som ikke melder behov for IP. Verifikasjon av fremlagte brukermapper for utsatte barn viser at IP ikke er tatt i bruk for denne gruppen. Ved gjennomgang av 40 mapper på 33 barn fremkommer IP for kun to barn.
 • Behov for tjenester meldes de enkelte fagtjenester. Tjenestene følger opp det enkelte barn, innhenter opplysinger og evt henviser til andre tjenester ved behov. Tjenestene oppfatter seg som selvstendige fagtjenester. Verifikasjon av brukermapper for utsatte barn viser at tjenestene i begrenset grad etablerer nødvendig samarbeid ved alle faser av tjenesteytingen (ved utredning, gjennomføring og evaluering av tjenester/tiltak.)
 • Det er ulik forståelse av rammene for samhandlingen mellom tjenestene knyttet til bl.a. taushetsplikt og meldingsrutiner.
 • Noen tjenester melder i liten grad til barneverntjenesten. Kommunen er kjent med dette, men det er uklart hva som er gjort for å sikre meldingsrutinene.
 • Det er uklart i hvilken grad kommunen har sikret at tjenester rettet mot voksne i praksis har tilstrekkelig fokus på utsatte barn. Verifikasjoner av brukermapper for voksne med omsorg for barn viser ingen dokumentasjon på henvendelser for å sikre oppfølging av barna der det forelå bekymring for barnas situasjon.

Merknad

Malvik kommune har ikke rutiner som i tilstrekkelig grad ivaretar overgangen fra barneverntjenesten til sosialtjenesten for ungdom som har behov for tjenester etter fylte 18 år.

Merknaden bygger på følgende myndighetskrav:

 • Lov om barneverntjeneste § 1-3, § 3-2, § 4-3, § 4-5, § 4-26
 • Lov om sosiale tjenester § 3-2, § 4-2a-d, § 4-3
 • Forskrift om internkontroll for sosial- og helsetjenesten § 4
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntj. § 4

Merknaden bygger på følgende:

 • Kommunen følger opp ungdom under omsorg med informasjon om rettigheter til fortsatt hjelp etter lov om barneverntjenester samt om rettigheter etter annet lovverk. Det informeres videre om mulighet ungdommen har til å ombestemme seg dersom tiltak avsluttes. Dette skjer i praksis i god tid før ungdommen fyller 18 år. Kommunen har ikke sikret at det er etablert prosedyre eller praksis for å gi informasjon om tilsvarende rettigheter for ungdom med frivillige hjelpetiltak.
 • Det er ikke etablert nødvendig samhandling med sosialtjenesten etter opprettelsen av KAV.
 • Tiltaksplaner blir i liten grad benyttet i overgangsfasen 18-23 år.

Vurdering av virksomhetens styringssystem

Malvik kommunes overordende plan- og styringssystem er under revisjon. Elementer i styringssystemet, som virksomhetsplaner og styringsdialog med lederne er under implementering. Årsmeldinger fra de enkelte virksomheter benyttes i videre arbeid med virksomhetsplaner. Kommunen har vedtatt mål for rekrutteringspolitikken i perioden 2008-2011. Kompetanseplan skal utarbeides. Kommunen har ikke et avvikshåndterings­system i aktiv bruk. Kravet til internkontroll for helse-, sosial- og barneverntjenesten har bare delvis vært ivaretatt, men er under etablering i tjenestene pr i dag. I det videre arbeidet med styrings- og kvalitetssystemet har kommunen lagt vekt på at prosessen skal starte på utøvernivået / i tjenestene for å skape eierforhold. Revisjon av styringssystemet samt manglende etablering av internkontroll i enkelte tjenester medfører at kommune ikke har et helhetlig kvalitetssystem på plass på tidspunktet for tilsynet. Kommunen har planer om at dette skal være på plass innen utgangen av 2008.

6. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven – koml.)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kommuneplan overordnede mål og strategier 2001-2012
 • Økonomi og handlingsplan 2008-2011
 • Mål for rekrutteringspolitikken i Malvik kommune 2008-2011
 • Organisasjonskart Malvik kommune, Helse, Velferd, Barn og familien
 • Oversikt tjenesteproduksjon helse-, sosial og barneverntjeneste
 • Oversikt ansatte, varslingsliste Helsemessig og sosial beredskap
 • Virksomhetsplan 2008-2011 Vikhammer Bo og servicesenter
 • Virksomhetsplan 2008-2011 Hommelvik Bo og servicesenter
 • Virksomhetsplan for Kvalifisering, Arbeid og Velferd 2008
 • Internkontroll Barneverntjenesten pr 18.02.08
 • Mål og strategier for legetjenesten 2008-2018
 • Prosedyre for avviksbehandling, korrigerende og forebyggende behandling
 • Veileder for barnehageansatte i arbeid med bekymringssaker
 • Melding og veileder for individuell plan

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Virksomhetsplan for Barne og familieenheten 2008-2012
 • Internkontroll barneverntjenesten, à jour 15.04.08
 • Årsmelding 2007 for KAV (kvalifisering, Arbeid og Velferd)
 • Årsmelding 2007 Hommelvik Bo og Servicesenter
 • Årsmelding 2007 Vikhammer Bo og Servicesenter
 • Årsmelding 2007 Barne og familietjenesten

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • Varsel om tilsyn 29.01.08
 • Brev fra Malvik kommune vedlagt dokumentasjon 19.02.08
 • Program for tilsynet 10.04.08

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Anne Furan

Virksomhetsleder Barne- og familieenheten

X

X

X

Karina Skårdalsmo

Fagleder helsesøster

X

X

X

Elzbieta Mjølhus

Helsesøster

X

X

Kari Christensen

Ergoterapeut, Hommelvik Bo og servicesenter

X

Esten Kvello

Fastlege, rådgivende lege barn og unge

X

Liv Mære

Psyk. spl, Vikhammer Bo og servicesenter

X

Rannei G Hofstad

Sosialkonsulent, KAV

X

X

X

Sigurd Hermansen

Barnevernkonsulent

X

X

X

Åse Sandblost

Barnevernsleder

X

X

X

Tone Østvang

Kommunalsjef helse, velferd barn og familie

X

Ann Kristin Larsen

Virksomhetsleder KAV

X

Gurill M Schefte

X

X

Kristian Rolstad

Rådmann

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Juridisk rådgiver Mona B Parow, revisjonsleder
Fagsjef Jostein Krutvik, revisor
Rådgiver Merete Olufsen Bondø, revisor
Ass fylkeslege Ragnar Hermstad