Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Sør-Trøndelag gjennomførte i perioden 29.01.08 – 22.04.08 tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Ørland kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Tilsynet tok utgangspunkt i kommunens organisering av tjenestene og om det forelå tydelige og tilgjengelige tjenester. Kommunen etablerte i oktober -07 en Barne- og familieenhet med virksomhetsleder i linje under rådmann. Barne- og familieenheten har 4 fagenheter: jordmortjeneste, helsesøstertjeneste, barneverntjeneste og fritidstjeneste. Psykisk helsearbeid for barn og unge er lagt under helsestasjon/skolehelsetjeneste. Sosiale tjenester til barn er lagt under barneverntjenesten. Økonomisk sosialhjelp og rusarbeid ble fra oktober -07 lagt til Nav. Ansvar og oppgaver i tjenestene synes kjent i kommunen.

Utviklingen av Barne- og familieenheten er lagt til virksomhetsleder og fagenhetene. Virksomhetsleder har iverksatt enkelte tiltak for å utvikle Barne- og familieenheten til en helhetlig tjeneste. Kommunens ledelse har ikke utarbeidet et nærmere mandat eller en arbeidsplan for utviklingen av enheten.

Kommunen bruker styringskort som verktøy for å lede tjenestene. Dette er utviklet for Barne- og familieenheten og for de enkelte fagenheter. Det foreligger ikke system for å evaluere eller rapportere om styringskortenes mål oppnås. Kommunen benytter videre bestillerbrev til ledere av virksomhetene. Bestillerbrevet er ikke utarbeidet for Barne- og familieenheten. Det er krav til utarbeidelse av virksomhetsplan i virksomhetene basert på bestillerbrevet. Virksomhetsplan er ikke på plass for Barne- og familieenheten. Det utarbeides årsrapporter fra virksomhetene. Det er uklart hvordan årsrapportene brukes i den videre styringen av virksomhetene. Kommunen har ikke ivaretatt krav til helhetlig internkontroll for Barne- og familieenheten som en del av kommunens styringssystem. Det foreligger ikke plan for utvikling av et slikt helhetlig internkontroll-/styringssystem.

Tilsynet hadde et særlig fokus på om utsatte barn får rett tjeneste til rett tid på en samordnet måte. Henvendelser om tjenester rettes til de enkelte deltjenestene. Verifikasjon viser at den enkelte tjeneste har tett oppfølging av tjenestemottaker og at samtykke er ivaretatt. Meldeplikten til barneverntjenesten er kjent, men enkelte tjenester melder sjelden. Dette er tatt opp med kommunens ledelse. Sosialtjeneste/Nav og psykisk helsearbeid fremla for tilsynet få brukermapper for tjenestemottakere med daglig omsorg for barn. Etter tilsynsmyndighetens vurdering kan det være risiko for at utsatte barn ikke blir fanget opp.

Barneverntjenesten gir ikke systematisk tilbakemelding til offentlig melder, verken ved mottatt melding eller ved avsluttet undersøkelse.

Kommunen har ikke etablert samarbeidsutvalg for å sikre samhandlingen med fastlegene.

Kommunen har lagt til rette for samordning av tjenester ved å etablere Barne- og familieenheten. Det er imidlertid ikke foretatt risikovurderinger eller analyser om hvilke rutiner/prosedyrer som er nødvendige for å sikre tjenestene. Det er ikke gjort styringsmessige grep for å sikre samhandling med andre samarbeidspartnere (som skole, PPT, Nav, psykisk helsearbeid). Med unntak av et forsøksprosjekt – Elevtjenesten - har ikke kommunen etablert faste strukturerte samarbeidsfora. Virksomheten og fagtjenestene har en del tanker og synspunkter på hvordan samhandlingen skal ivaretas uten at dette er forankret i kommunens styringssystem. Kommunen har ikke samarbeidsarena med sosialtjenesten/Nav

Kommunen har etablert et Beslutningsteam som bl.a. skal vedta og igangsette arbeidet med individuell plan. Barne- og familieenheten er ikke representert i teamet. Det er uklart i hvilken grad kommunen følger opp og etterspør tjenester som ikke melder behov for individuell plan. Verifikasjon av 30 brukermapper viser at det ikke forelå individuelle planer. Individuell plan var under utarbeidelse for to barn. Kommunen har ikke etablert retningslinjer for tverrfaglig samhandling, herunder etablering av ansvarsgrupper. Verifikasjon av mapper for utsatte barn viser at det er etablert varierende grad av samhandling. Det er videre uklart når tverrfaglig samhandling blir etablert og hvilken form den skal ha. Tiltaksplaner er ikke utarbeidet i alle saker der dette er påkrevd.

Kommunen har ikke foretatt en samlet vurdering av hvilken kompetanse som er nødvendig ut over de ulike fagstillingene. De enkelte ansatte deltar i kurs og kompetanseoppbygging når dette er mulig.

Tilsynet hadde videre oppmerksomhet på samarbeidet mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten ved eventuell overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18-23 år.

Kommunen har ikke etablert rutiner for informasjon om rettigheter til ungdommene i god tid før fylte 18 år. Kommunen har heller ikke tiltak som sikrer at alle ungdommer vet at de har mulighet til å ombestemme seg dersom de har valgt å avslutte tiltak fra barnevernet.

Barn under kommunens omsorg blir i praksis ivaretatt ved forlenget tiltak etter fylte 18 år. Barn med frivillig hjelpetiltak sikres ikke på tilsvarende måte. Sosialtjenesten/Nav har ikke system for å motta denne overgangsgruppen.

Etter tilsynsmyndighetens vurdering foreligger det en risiko for at utsatte barn og unge i Ørland kommune ikke får de samordnede tjenester de har krav på. Kommunen har ikke tatt nødvendige styringsmessige grep for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester til den enkelte bruker. De enkelte tjenester ivaretar løpende oppfølging av barn. Det tas også kontakt med andre tjenester, men den nødvendige samhandlingen for å sikre koordinerte utredninger, tjenesteyting og evalueringer blir bare i begrenset grad etablert. Tjenesteytingen bærer preg av parallelle løp.

Avvik 1

Ørland kommune sikrer ikke gjennom systematisk styring at utsatte barn og unge får samordnede tjenester fra helse-, sosial- og barneverntjeneste

Avvik 2

Ørland kommune sikrer ikke gjennom systematisk styring overgangen fra barneverntjenesten til sosialtjenesten for ungdom som har behov for slik hjelp

Dato: 10. juni 2008

Mona B Parow
revisjonsleder

Jostein Krutvik
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 29.01.08 - 22.04.08 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Sør-Trøndelag. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 eller 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnete tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Ørland kommune har ca 5100 innbyggere. Kommunen opprettet i oktober -07 Barne- og familieenheten med egen virksomhetsleder. Enheten består av helsestasjon, jordmortjenesten, barneverntjenesten og fritidstjenesten. Hver tjeneste har en fagansvarlig. Psykisk helsearbeid for barn ligger til helsestasjon/skolehelsetjeneste. Sosiale tjenester til barn ligger inn under barneverntjenesten. Omstillingsprosesser i kommunen har krevd mange ressurser og enheten har i perioder hatt stort sykefravær.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 29.01.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 11.03.08.

Åpningsmøte ble avholdt 21.04.08.

Som ledd i forberedelsen til tilsynet ble det innhentet informasjon fra samarbeidende instanser i kommunen. Informasjon er mottatt fra PPT og fastelege.

Intervjuer
7 personer ble intervjuet.

Verifikasjoner:
Følgende brukermapper/pasientjournaler ble fremlagt:

 • Fra barneverntjenesten 13 mapper + 1 overgangssak
 • Fra sosialtjenesten 2 mapper
 • Fra helsestasjon 10 mapper
 • Fra psykisk helsearbeid 4 mapper

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble ikke gjennomført befaring ved virksomheten.

Sluttmøte ble avholdt 22.04.08.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse- sosial og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved 18 – 23 år. Dette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunenes side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunen sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter.

Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna.

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det underøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. Det ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier.

Det ble videre undersøkt om de tre kommunale tjenestene ivaretar individuell planlegging ved utarbeidelse av henholdsvis tiltaksplaner etter barnevernloven og individuelle planer etter helse- og sosiallovgivningen. Tilsynet undersøkte også om de tre tjenestene ved behov samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring individuelle planer og tiltaksplaner.

Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. Det ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvem som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet.

Tilsynet undersøkte videre om kommunene i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18 – 23 års alder sammen med den aktuelle ungdommen

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. Det ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgavefordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres. Det ble også sett på om kommunen har oversikt over klager på de tre tjenestene og anvender disse til forbedring av tjenestene.

Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette, ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak og lignende, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov. Det ble også undersøkt om det er tilrettelagt for bruk av kvalifiserte tolker når det er nødvendig.

Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene.

5. Funn

Avvik 1

Ørland kommune sikrer ikke gjennom systematisk styring at utsatte barn og unge får samordnede tjenester fra helse-, sosial- og barneverntjeneste

Avviket bygger på følgende myndighetskrav:

 • Lov om barnevertjenester § 2-1, § 3-2, § 4-5
 • Lov om kommunehelsetjenesten § 1-1, § 1-3, § 1-4 2. ledd
 • Lov om sosiale tjenester § 2-1, § 3-2 1. og 2. ledd
 • Forskrift om helsefremmende og forebyggende virk. i helsest. og skolehelsetj. § 2-1 3.ledd
 • Forskrift om individuell plan
 • Tilsynsloven § 3
 • Forskrift om internkontroll for sosial- og helsetjenesten § 4
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntj. § 4

Avviket bygger på følgende revisjonsbevis:

 • Kommunen har fra oktober -07 etablert en Barne- og familieenhet med virksomhetsleder i linje under rådmann. Utvikling av virksomheten er lagt til virksomhetsleder og fagenhetene. Det er ikke gitt nærmere mandat eller oppfølging/arbeidsplan fra kommuneledelsen.
 • Kommunen bruker styringskort som verktøy for å lede tjenestene. Dette er utviklet for Barne- og familieenheten og for de enkelte fagenheter. Det foreligger ikke system for å evaluere eller rapportere om styringskortenes mål oppnås.
 • Kommunen benytter bestillerbrev til ledere av virksomhetene. Dette inneholder en generell del samt en spesifikk del for den enkelte virksomhet. Bestillerbrevet er ikke utarbeidet for Barne- og familieenheten.
 • Det er krav til utarbeidelse av virksomhetsplan i virksomhetene basert på bestillerbrevet. Virksomhetsplan er ikke på plass for Barne- og familieenheten.
 • Det utarbeids årsrapporter fra virksomhetene. Det er uklart hvordan årsrapportene brukes i den videre styring av virksomhetene
 • Kommunen har ikke ivaretatt krav til helhetlig internkontroll for Barne- og familieenheten som en del av kommunens styringssystem. Det foreligger ikke plan for etablering av et helhetlig internkontroll-/styringssystem.
 • Meldeplikten til barneverntjenesten er kjent men enkelte tjenester melder sjelden. Dette er tatt opp med kommunens ledelse.
 • Barneverntjenesten gir ikke systematisk tilbakemelding til offentlig melder, verken ved mottatt melding eller ved avsluttet undersøkelse.
 • Det er ikke gjort risikovurderinger eller analyser om hvilke rutiner/prosedyrer som er nødvendige for å sikre tjenestene.
 • Kommunen har tatt styringsmessige grep for å legge til rette for helhetlige tjenester ved å etablere Barne- og familieenheten. Det er ikke gjort styringsmessige tiltak for å sikre samhandling med andre samarbeidspartnere (som skole, PPT, Nav, psykisk helsearbeid).
 • Med unntak av et forsøksprosjekt – Elevtjenesten - har ikke kommunen etablert faste strukturerte samarbeidsfora.
 • Virksomheten og fagtjenestene har en del tanker og synspunkter på hvordan samhandlingen skal ivaretas uten at dette er forankret i kommunens styringssystem.
 • Kommunen har ikke samarbeidsarena med sosialtjenesten/Nav
 • Kommunen har etablert et Beslutningsteam som bl.a. skal vedta og igangsette individuell plan. Barne- og familieenheten er ikke representert i teamet. Det er uklart i hvilken grad kommunen følger opp og etterspør tjenester som ikke melder behov for individuell plan. Verifikasjon av 30 brukermapper viser at det ikke forelå noen individuell plan. Utarbeidelse av individuell plan var igangsatt for to barn.
 • Henvendelser om tjenester rettes til de enkelte deltjenester. Verifikasjon viser at den enkelte tjeneste har tett oppfølging av tjenestemottaker. Ut over individuell plan har ikke kommunen etablert retningslinjer for tverrfaglig samhandling, herunder etablering av ansvarsgrupper. Ved verifikasjon av 30 mapper for utsatte barn er det samhandling i noen få saker. Det er imidlertid uklart når og i hvilken form tverrfaglig samhandling blir etablert.
 • Tiltaksplaner er ikke utarbeidet i alle saker der dette er påkrevd.

Avvik 2

Ørland kommune sikrer ikke gjennom systematisk styring overgangen fra barneverntjenesten til sosialtjenesten for ungdom som har behov for slik hjelp

Avviket bygger på følgende myndighetskrav:

 • Lov om barneverntjeneste § 1-3, § 3-2, § 4-3, § 4-5, § 4-26
 • Lov om sosiale tjenester § 3-2, § 4-2a-d, § 4-3
 • Forskrift om internkontroll for sosial- og helsetjenesten § 4
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 4

Avviket bygger på følgende revisjonsbevis:

 • Kommunen har ikke etablert rutiner for informasjon om rettigheter til ungdommene i god tid før fylte 18 år. Angrefrist blir ikke opplyst til ungdommen.
 • Barn under kommunens omsorg blir i praksis ivaretatt ved forlenget tiltak etter fylte 18 år. Barn med frivillig hjelpetiltak sikres ikke på tilsvarende måte.
 • Sosialtjenesten/Nav har ikke system for å motta denne overgangsgruppen.

Vurdering av virksomhetens styringssystem

Internkontrollens formål er å sikre etterlevelse av myndighetskravene i helse-, sosial- og barneverntjenesten gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedring. Kommunen beskriver å ikke ha etablert internkontroll for tilsette område. Tilsynet avdekket imidlertid at kommunen har etablert noen tiltak (styringskort, bestillerbrev, virksomhetsplan) for å ivareta styringen av sine tjenester. Tiltakene er bare delvis tatt i bruk innen for tilsynets område. Videre foreligger det ingen evaluering og kontroll av etablerte tiltak for å sikre tjenestene. Sentrale elementer i et styringssystem som risiko og sårbarhetsanalyser knyttet til kommunens helse- sosial- og barneverntjeneste til barn, avvikshåndtering, ledelsens gjennomgang osv er fraværende i kommunens styring. Dette viser at Ørland kommune ikke har etablert et helhetlig styringssystem.

6.Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven – koml.)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Styringskort Barne- og familieenheten 2008
 • Organisasjonsbeskrivelse for tjenester i Ørland kommune som ivaretar oppgaver for utsatte barn og ungdom
 • Beskrivelse av organisasjonsmodell, tjenester og ansatte ved Barne- og familieenheten
 • Barne- og familieenhetens tanker om samarbeid med andre virksomheter
 • Styringskort for helsestasjonen 2008
 • Serviceerklæring for Ørland helsestasjon og skolehelsetjeneste 2008
 • Rapport for Helsestasjonen av april 2006
 • Bemanningen ved helsestasjonen, juli 2007
 • Styringskort for barneverntjenesten 2008
 • Status/handlingsplan barneverntjenesten januar 2008
 • Rutineoversikt for barneverntjenesten
 • Div maler barneverntjenesten
 • Styringskort fritidstjenesten 2008
 • Halvårsplan Ungdommens hus
 • Ungdomsplan, handlingsplan 2007-2010
 • Prosedyrer og retningslinjer individuell plan

Det ble ikke gjennomgått dokumentasjon under revisjonsbesøket.

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • Varsel om tilsyn med Ørland kommune 29.01.08
 • Svar på varsel om tilsyn vedlagt div dokumentasjon 29.02.08
 • Program for tilsynet oversendt Ørland kommune 07.04.08

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Siri Ekle Skaanes

Ledende helsesøster

X

X

X

Frid Gilde

Helsesøster

   

X

Pål Flæsen

Fastlege, helsestasjonslege

     

Toril Røstad

koordinator psykisk helsearbeid

X

X

X

Sigrun Klausen

Rådgiver/Nav

X

X

X

Monica Aune

Barneverntjenesten

X

X

 

Berit Moen

Fagleder barneverntjenesten

X

X

X

Eli Fosseng

Virksomhetsleder Barne- og familieenheten

X

X

X

Arnfinn Brasø

Assisterende Rådmann

X

X

X

Wenche Runde

Helsesøster

   

X

Hallgeir Grøntvedt

Ordfører

   

X

Knut Ring

Vara ordfører

   

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Juridisk rådgiver Mona B Parow, revisjonsleder
Fagsjef Jostein Krutvik, revisor
Rådgiver Merete O Bondø, revisor
Ass fylkeslege Ragnar Hermstad, revisor