Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen foretok tilsyn med tjenester etter lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d og kap. 4A for personer med psykisk utviklingshemming i Meldal kommune.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de tilsette områdene.

Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Sikrer kommunen at tjenestemottaker mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d herunder koordinering av tiltak i henhold til individuell plan.
 • Sikrer kommunen utførelse av tjenester etter lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d overfor psykisk utviklingshemmede uten bruk av makt og tvang etter lov om sosiale tjenester kap. 4A.
 • Sikrer kommunen at tiltak som innebærer at planlagt makt og tvang gjennomføres i samsvar med regelverk og vedtak.

Tilsynet avdekket ingen avvik og det ble ikke gitt merknader.

Dato: 25.04.08

Liv Murberg
revisjonsleder

Merete Olufsen Bondø
revisor

 

Åsmund Edvardsen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Meldal kommune i perioden 23.01.08 – 25.04.08. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Et tilsyn gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervju og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Meldal kommune har i underkant av 4.000 innbyggere hvorav 47 er personer med psykisk utviklingshemming. Dette har bakgrunn i at kommunen var vertskommune for Margrethe- haugen, en tidligere sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede.

Kommunen har 17 omsorgsboliger flere steder i kommunen bl.a. fire boligkompleks for 26 personer med psykisk utviklingshemming, Solhaug fem beboere, Grefstadtunet ni beboere, Furumo åtte beboere og Ansver med fire beboere. Tildeling av omsorgsbolig er behovsprøvd på grunnlag av sosialt, fysisk og/eller psykisk funksjonsnivå. Søknad om omsorgsbolig behandles av et tverrfaglig inntaksteam ved Meldal Helsetun. Før tildeling blir det utarbeidet en funksjonsbeskrivelse ved at det foretas hjemmebesøk. Alle beboerne har tjenester etter lov om sosiale tjenester inkludert dagtilbud en eller flere dager i uken. De fleste har støttekontakt med 3-5 t pr uke.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 23.01.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 15.04.08.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 15.04.08.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Sikrer kommunen at tjenestemottaker mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d herunder koordinering av tiltak i henhold til individuell plan.
 • Sikrer kommunen utførelse av tjenester etter lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d overfor psykisk utviklingshemmede uten bruk av makt og tvang etter lov om sosiale tjenester Kap. 4 A.
 • Sikrer kommunen at tiltak som innebærer planlagt makt og tvang gjennomføres i samsvar med regelverk og vedtak.

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik fra myndighetskrav.

Det ble ikke gitt merknader.

Tilsynets konklusjon bygger på følgende observasjoner:

Kompetanse og opplæring

 • Tjenesten har tilstrekkelig personell med høyskoleutdannelse og ettårig helse- og omsorgsutdannelse
 • Kommunen legger til rette for kompetanseutvikling med etterutdannelse og deltagelse på kurs
 • Det foreligger en opplæringsplan
 • Personalet fremstår med gjennomgående stor bevissthet problemstillinger rundt bruk av makt og tvang
 • Det fremkommer ønske om enda mer opplæring i reglene i sosialtjenesten kap. 4A
 • Det er samarbeid med Habiliteringstjenesten for voksne som bistår med råd og veiledning etter behov

Makt og tvang – alternative tiltak og gjennomføring

 • Ut fra kommunens innbyggertall er det et høyt antall personer med psykisk utviklingshemming sammenlignet med kommuner på tilsvarende størrelse
 • Det er lite behov for bruk av tvang og makt, og personalet og ansvarlige har høyt fokus på mulige problemstillinger før bruk av makt og tvang
 • Virksomheten har høyt fokus på alternativ tenkning før bruk av makt og tvang
 • Kommunen sikrer tilstrekkelig ressurstilgang til tjenestene til personer med psykisk utviklingshemming, og forebygger med dette problemstillinger rundt bruk av tvang og makt
 • De ansatte kjenner saksbehandlingsreglene for skadeavvergende tiltak

Saksbehandling

 • Det fremstår stor enighet om lederstruktur og rapportering
 • Ansvaret for tildeling av tjenester er klart og kjent
 • Vedtaksansvarlig kap. 4A er kjent
 • Kommunen sørger for at tjenestetilbud forandres ved nye/andre behov
 • Oppdaterte og gyldige enkeltvedtak for tjenester foreligger
 • Vedtakene blir gjort kjent for tjenesteutøverne
 • Vedtakene er styrende for tjenesteutøvelsen
 • Konsekvent bruk av Iplos bl.a. som kartleggingsverktøy
 • Individuell plan
 • Individuell plan brukes av kommunen, men i lite omfang i tjenestene for personer med psykisk utviklingshemming
 • Koordinatorfunksjonen er kjent
 • Alle tjenestemottakerne har ansvarsgruppe selv om de ikke individuell plan
 • Stabil personalgruppe og enhetlige tjenester reduserer behovet for individuell plan

Internkontroll

 • Det foreligger prosedyrepermer
 • Meldal kommune er en forholdsvis liten organisasjon med god oversikt
 • Det er regelmessige boligmøter og referat
 • Det er tid til faglige og etiske diskusjoner
 • Tilgjengelig datasystem som arbeidsverktøy for alle i personalet
 • Evalueringstidspunkt for vedtak er lagt inn i datasystemet

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester §§ 2-1, 2-3, 4-3 jf 4-2 a-d, 8-1
 • Lov om sosiale kap. 4A
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forvaltningsloven

7. Virksomhetens styringssystem

Kommunen skal utvikle, iversette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen.

Meldal kommune har ikke en flat organisasjonsstruktur. Pleie- og omsorgstjenesten har sektorsjef, leder for Hjemmetjenesten og leder for Meldal Helsetun, samt avdelingssyke-pleiere på de ulike avdelinger. Pleie- og omsorgstjenesten har 138 årsverk. Omsorgstjenesten drives døgnkontinuerlig.

Virksomhetene hvor det gis tjenester til personer med psykisk utviklingshemming i Meldal kommune har regelmessige personalmøter, det skrives referat som gjøres tilgjengelig for hele personalgruppen. Det er utarbeidet prosedyrer for tildeling av tjenester etter sosialtjenesten. Det finnes oppdaterte permer med rutiner for tjenestene og eventuelt melding om skadeavvergende tiltak.

Det fremkom under tilsynet at det er klare ansvarslinjer for saksbehandling og gjennomføring av vedtak, og at personalet har en felles forståelse for vedtakets innhold.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kommunens hjemmesider med informasjon om kommunens tjenester
 • Fem anonymiserte enkeltvedtak om tjenester etter § 4-2 a-d
 • Opplæringsplan for Helse- og sosialtjenesten
 • Prosedyrer for
 • Personaloversikt
 • Handlingsplan for kommunen, programområde 16 og 34
 • Pleie- og omsorgsplan 2007-2015
 • Organisasjonskart
 • Revisjonsrapport Saksbehandling, organisering og drift i Sosialtjenesten Meldal fra oktober 2007 fra Revisjon Midt-Norge IKS
 • To vedtak etter § 4A-5 tredje ledd bokstav c

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Seks klientmapper
 • Prosedyreperm for Furumo

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev av 10.03.08 med oversendelse av dokumentasjon
 • E-post av 05.02 med opplysning om kontaktperson
 • Diverse e-poster for praktisk tilrettelegging av tilsynet.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Kirsten O. Jordet

Assistent Furumo

X

X

X

Olav R. Bergsrønning

Konsulent funksjonshemmede

X

X

X

Ørjan Takle

Rådmann

X

 

X

Bente Ratøyen

Kst. leder hjemmetjenesten

X

 

X

Marie Bredesen

Gruppeleder Grefstadtunet

X

X

X

Gunn Oddveig Gunnes

Hjelpepleier Grefstadtunet

X

X

X

Lene L. Hilstad

Boligleder Furumo

X

X

X

Torunn Grut

Seksjonssjef helse og omsorg

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder Liv Murberg
Revisor Merete Olufsen Bondø
Revisor Åsmund Edvardsen