Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Vurdering av virksomhetens styringssystem
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Det ble i 2007 gjennomført tilsyn i alle somatiske akuttmottak i Midt-Norge, til sammen åtte akuttmottak. Det ble avdekket avvik ved 7 av 8 akuttmottak. Alle helseforetakene hadde utfordringer i forhold til å lukke avvik etter tilsynet. Tilsynet er fulgt opp gjennom skriftlige tilbakemeldinger og møter.

Etter Helsetilsynets vurdering er akuttmottakene en av sykehusenes store utfordringer for å sikre forsvarlig virksomhet, særlig hva gjelder organisasjon og ledelse. For bedre å kunne vurdere hvordan status er i forhold til de funn som ble avdekket ved tilsynet i 2007, besluttet Helsetilsynet i fylkene Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag å gjennomføre et oppfølgingstilsyn med forsvarlighet og kvalitet i somatiske akuttmottak i 2009. Tilsynet gjennomføres ved alle helseforetakene i Midt-Norge.

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 krever at ”Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen”.

Akuttmottakets kompleksitet tilsier at det må stilles høye krav til internkontrollen for å sikre en forsvarlig virksomhet. I forsvarlig virksomhet legger Helsetilsynet til grunn at den omfatter alle deler av virksomheten, inkl. organisering, styring og ledelse.

St. Olavs Hospital HF har to somatiske akuttmottak – et i Orkdal og et i Trondheim. Tilsynet fant sted ved akuttmottaket i Trondheim, men var innrettet slik at status for begge akuttmottakene ble vurdert.

Under tilsynet i 2007 ble det ved St. Olavs Hospital HF avdekket ett avvik i akuttmottaket både i Orkdal og i Trondheim. Etter tilsynet i 2007 er det gjennomført flere tiltak som har hatt positiv effekt for driften i akuttmottakene.

Etter tilsynet i 2007 ble det opprettet et samarbeidsforum for hvert akuttmottak. Forumet er gitt mandat fra direktøren. Det er en opp­fatning av at etableringen av dette forumet har hatt en positiv effekt på kommunikasjonen mellom akuttmottakene og de involverte avdelinger. Tilsynet viser at samarbeids­forumet i Orkdal har større gjennomslagskraft enn tilsvarende forum i Trondheim. Dette kan ha sammenheng med at det er stor forskjell i størrelsen på de to akuttmottakene og de avdelingene som virksomheten i akuttmottakene omfatter.

Deltakerne i samarbeidsutvalgene har ikke myndighet ut over eget fagområde, noe som medfører at det kan ta lang tid for å nå frem til et anbefalt forslag. Dette må deretter sendes videre til de enkelte klinikkene for videre diskusjon og avgjørelse for eget område. Direktøren, som første koordinerende ledd, blir i liten grad invol­vert for å ivareta behovet for styring av tversgående funksjoner.

Helse Midt-Norge RHF har besluttet at Akuttdata­basen og system for Triage skal innføres ved alle sykehusene i Midt-Norge. St. Olavs Hospital i Trondheim har innført Triage, Manchester Triage Scale, i 2008. På bakgrunn av disse erfaringene, er det besluttet å endre til METTS fra januar 2010. Triage skal også implementeres i St. Olavs Hospital, Orkdal. Tilsynet viser at systemet som Triage legger opp til, bare delvis blir fulgt.

Tilsynet i 2007 avdekket at de fysiske forholdene og/eller systemet for pasientflyt, ikke var i samsvar med den faktiske pasientstrømmen. Oppfølgingstilsynet viser at dette ikke er endret. Bl.a. må pasienter fortsatt, på grunn av kapasitetsmessige forhold, ofte vente i seng på korridoren i påvente av å komme inn på undersøkelsesrom. Videre avdekkes at det kan ta lang tid fra triagering er utført til lege tilkalles. Prosedyre for tilkalling og bruk av ekstra legeressurs/bak­vakt i akuttmottaket følges ikke opp i praksis. Begrunnelsen for dette ble angitt å være kulturelle og/eller personlige forhold.

Begge akuttmottakene har aktivitetsregistrering. Tilsynet viser at det bare delvis foregår evaluering av om liggetid før legeundersøkelse eller total oppholdstid i akuttmottaket er forsvarlig i forhold til de ulike tilstandene eller for totaldriften i akuttmottaket. Akuttdatabasen, som er et hjelpemiddel for aktivitetsregistrering, er planlagt tatt i bruk ved St. Olavs Hospital i Trondheim i månedsskiftet oktober/november 2009. Den skal etter hvert også implementeres ved St. Olavs Hospital, Orkdal.

Det er opprettet stilling som medisinsk systemansvarlig lege i akuttmottaket i Trondheim. Denne har vært ubesatt i lang tid, men vil bli bemannet fra januar 2010. Gjeldende stillingsbeskrivelse skal revideres.

Helseforetakets kvalitetssystem (EQS) er ikke tilstrekkelig implementert. EQS sitt system for avviksbehandling benyttes i for liten grad av legene.

Akuttmottaket ved St. Olavs Hospital i Trondheim skal i mai 2010 flytte inn i nye lokaler. Helseforetaket har en forventing om at dette, samt system med Triage og Akuttbase for aktivitetsregistrering, vil avhjelpe noen av de forhold som er påpekt av tilsynsmyndigheten.

Under tilsynet ble det avdekket ett avvik. Det ble ikke gitt merknader.

Avvik:

St. Olavs Hospital HF har ikke sikret at aktiviteten i akuttmottakene blir tilstrekkelig styrt og evaluert.

Dato: 22.10.2009

Ingrid Karin Hegvold
revisjonsleder

Ragnar Hermstad
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon vedSt. Olavs Hospital HF i perioden 11. juni 2009 – 22. oktober 2009. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Sør-Trøndelag gjennomfører i inneværende år, og gjennomføres med felles team fra Helsetilsynene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

St. Olavs Hospital HF har to akuttmottak, et i Orkdal og et i Trondheim.

Akuttmottaket ved St. Olavs Hospital, Trondheim er en seksjon i Akuttavdelingen, som igjen er en av 11 avdelinger under Klinikk for Anestesi- og akuttmedisin. Akuttmottaket ledes av to seksjonsledere; en for drift og en for system. Det er tilknyttet en stilling som medisinskfaglig systemansvarlig lege.

Ansvaret for de enkelte medisinske fagområdene ved St. Olavs Hospital, Orkdal er organisert under de tilhørende klinikkene ved St. Olavs Hospital. Akuttmottaket ved St. Olavs Hospital, Orkdal er organisatorisk underlagt Klinikk for anestesi og akuttmedisin. Orkdal har en daglig leder med ansvar for personell- og driftskoordinering.

Etter tilsynet i 2007 ble det opprettet et samarbeidsforum for hvert akuttmottak. Forumet er gitt mandat fra direktøren.

St. Olavs Hospital, Trondheim har innført Triage. Dette skal også implementeres i St. Olavs Hospital, Orkdal.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 11. juni 2009.

Åpningsmøte ble avholdt 21. oktober 2009

Intervjuer: 15 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 22. oktober 2009

Det ble gjennomført befaring ved Akuttmottaket.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet, samt dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble i 2007 gjennomført tilsyn i alle somatiske akuttmottak i Midt-Norge, til sammen åtte akuttmottak. Tilsynet omhandler ikke de mest akutte tilstander i forbindelse med innleggelse, men pasienter med uavklarte diagnoser og subbakutte tilstander (Triage-kode 3, 4 og 5). Det ble avdekket avvik ved 7 av 8 akuttmottak. D.v.s. at alle helseforetakene hadde utfordringer i forhold til å lukke avvik etter tilsynet. Tilsynet er fulgt opp gjennom skriftlige tilbakemeldinger og møter.

Etter Helsetilsynets vurdering er akuttmottakene en av sykehusenes store utfordringer for å sikre forsvarlig virksomhet, særlig hva gjelder organisasjon og ledelse. De tilbakemeldinger som er gitt, har etter Helsetilsynets vurdering vist at avvikene ikke er lukket og at tilsynet ikke kan avsluttes. For bedre å kunne vurdere hvordan status er i forhold til de funn som ble avdekket ved tilsynet i 2007, besluttet derfor Helsetilsynet i fylkene Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag å gjennomføre et oppfølgingstilsyn med forsvarlighet og kvalitet i somatiske akuttmottak i 2009. Tilsynet gjennomføres ved alle helseforetakene i Midt-Norge.

Oppfølgingstilsynet har fokus på de forhold som ble avdekket under tilsynet i 2007.

5. Funn

Det ble avdekket ett avvik. Det ble ikke gitt merknader.

Avvik:

St. Olavs Hospital HF har ikke sikret at aktiviteten i akuttmottakene blir tilstrekkelig styrt og evaluert

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om spesialisthelsetjeneste § 2-2, Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3, jfr. Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Avviket bygger på følgende:

 • De fysiske forholdene, eller systemet for pasientflyt, er ikke i samsvar med den faktiske pasientstrømmen.
  - Ved intervju og befaring fremkommer at pasienter, på grunn av kapasitetsmessige forhold, ofte må vente i seng på korridoren i påvente av å komme inn på undersøkelsesrom. Når dette skjer oppstår en risiko for at pasientens integritet ikke ivaretas.
  - St. Olavs Hospital i Trondheim har innført Triage som et verktøy for å sikre forsvarlig vurdering av pasienter ved innkomst til akuttmottaket. Verifikasjon viser at systemet som Triage legger opp til bare delvis blir fulgt.
  - Det kan ta lang tid fra triagering til lege tilkalles. Intervju og verifikasjon viser at forsinkelsen bl.a. skyldes problem med gjennomføring av sykepleiefaglige rutiner (anamnese mv), som skal gjøres før lege tilkalles. Avvik blir ikke meldt for dette forholdet.
         Gjennomgang av 14 journaler på pasienter som har ligget lenge i akuttmottaket viser at det varierer fra 20. min til 5 timer og 10 minutter fra ankomst til sykepleiefaglig anamnese. Total liggetid på de samme pasientene varierer fra 2 timer 15 minutter til 6 timer 20 minutter.
  - Prosedyre for tilkalling av ekstra legeressurs/bakvakt til akuttmottaket følges ikke opp i praksis.
  - Intervju og verifikasjon viser at retriagering foregår i svært lite omfang og er ikke dokumentert.
 • Dokumentasjon, journalgjennomgang og intervju viser at det bare delvis foregår evaluering av om liggetid før legeundersøkelse eller total oppholdstid i akuttmottaket er forsvarlig i forhold til de ulike tilstandene eller for totaldriften i akuttmottaket. Intervju viser at det i liten grad skrives avvik når pasienter ligger lenger enn hva Triage eller egne prosedyrer har fastsatt.
 • Det er etablert samarbeidsforum ved begge akuttmottakene i helseforetaket. Intervju viser at samarbeidsforumet ikke i tilstrekkelig grad får avklart nødvendige samarbeids­utfordringer mellom akuttmottaket og de involverte klinikkene.
  - I intervju fremkommer at det kan ta lang tid å nå frem til et anbefalt forslag, som deretter må sendes videre til de enkelte klinikkene for videre diskusjon og avgjørelse for eget område.
  - Intervju viser at direktøren, som første koordinerende ledd, i liten grad blir involvert for å ivareta behovet for styring av tversgående funksjoner.
 • Helseforetakets kvalitetssystem brukes ikke i tilstrekkelig grad
  - Helseforetakets har fremdeles en utfordring for å aktivisere bruken av det elektroniske kvalitetssystem, EQS. Det eksisterer fortsatt avdelingsvise prosedyrer ved siden av EQS
  - Helseforetakets avvikssystem brukes i liten grad av legegruppen.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

I organisasjonskartet fremkommer at direktør er det første, felles organisatoriske nivå for alle som er involvert i akuttmottakets aktiviteter. Det er opprettet samarbeidsutvalg ved begge sykehusene i helseforetaket som skal ivareta felles utfordringer knyttet til aktiviteten i akuttmottakene. Deltakerne i samarbeidsutvalgene har ikke myndighet ut over eget fagområde, noe som medfører at det kan ta lang tid å nå frem til et anbefalt forslag. Dette må deretter sendes videre til de enkelte klinikkene for videre diskusjon og avgjørelse for eget område. Direktøren, som første koordinerende ledd, blir i liten grad involvert for å ivareta behovet for styring av tversgående funksjoner.

Helseforetakets elektroniske kvalitetssystem, EQS, benyttes i større grad enn tidligere. Helseforetaket har imidlertid en utfordring i å benytte avviks­systemet for å sikre forbedrings­­arbeidet i virksomheten.

7. Regelverk

 • Lov om spesialisthelsetjeneste
 • Lov om pasientrettigheter
 • Lov om helsepersonell
 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om pasientjournal

8. Dokumentunderlag

 • Gjennomgang av dokumentasjon fra tilsynet i 2007
 • Gjennomgang av dokumenter mottatt i oppfølgingen av tilsynet i 2007

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 1. Organisering:
  a. Virksomhetsbeskrivelse Akuttmottaket, St. Olavs Hospital HF, Trondheim
  b. Organisasjonskart Akuttavdelingen pr. 01.09.2009
 2. Sammensetning og mandat for samarbeidsorgan for akuttmottaket, samt referat fra møter
  a. Mandat – versjon 03.12.07
  b. Sammensetning pr. 26.09.2008
  c. Møtereferater
  d. Årsmelding 2008
 3. Helseforetakets resultatmål/kvalitetsmål inkl. mål for forbedringsarbeid:
  a. Overordnet strategi for St. Olavs Hospital HF
  b. Lederavtale mellom adm. dir. og klinikksjefene
  c. Handlingsplan for pasientsikkerhetsarbeidet
 4. Organisering av arbeidet i Akuttmottaket, inkl. leger fra andre avdelinger, bioingeniører, radiografer og andre som yter tjenester i akuttmottaket –
  a. Dok nr 15984 Virksomhetsbeskrivelse - Akuttmottaket, St. Olavs Hospital HF, Trondheim
  b. Dok 14884 Ansvarsfordeling og koordinering av
  d. Dok 14883 Mottak av ø.hj.pasienter via akuttmottaket og kliniske avdelinger, Trondheim
  e. Dok 14292 overflytting av pasienter fra andre sykehus
  f. Dok 11207 ø.hj. – mottak, vurdering og behandling ved somatiske avdelinger i Trondheim
  g. Dok 15983 Overlevering av pasient fra prehospitalt personell til Akuttmottaket, St. Olavs Hospital HF, Trondheim
  h. Dok 15931 Triage i Akuttmottaket, St. Olavs Hospital HF, Trondheim
  i. Dok 4928 Pasientmottak i Akuttmottak generelt
  j. Dok 14885 Plassering av ø.hj.pasienter som innlegges via Akuttmottaket i Trondheim
  k. Dok 11055 Manglende sengekapasitet – ansvar for fordeling av pasienter
  l. Dok 15050 Ansvarsfordeling og pasientkategorier ved Obsenheten
  m. Dok 10698 ØNH-pasienter – mottak av ø.hj.pasienter via Akuttavdelingen
  n. Dok 16894 Postoperativ tonsilleblødning
  o. Dok 16567 Leger: - mottak av barn med postoperativ blødning etter tonsillectomi
  p. Dok 14551 Mottak og håndtering av pasienter med mistanke om svært alvorlig smittsom sykdom
  q. Dok 5838 MRSA undersøkelse og oppfølging av pasient
 5. Oversikt over definerte risikoområder
  a. Kartleggingsrapport fra HEMIT: Mottaksprosessen i Akuttmottaket, St. Olavs Hospital HF, Trondheim – januar 2009
  b. Utdrag av rapport fra SAFETEC: Risikovurdering flytting med ansvarlige i klinikken
  c. Rapport fra SAFETEC: Risikovurdering St. Olavs Hospital HF – Hovedrapport Risikovurdering iverksetting av fase 2, juni 2009
 6. Avvikshåndtering
  a. Prosedyre for avviksregistrering og behandling
  b. Planer for internrevisjon 2009
  c. Presentasjon for styret – tiltak for erfaringsoverføring i organisasjonen
 7. Avviksmeldinger
  a. Oversikt 2007
  b. Oversikt 2008
  c. Oversikt 2009
 8. Rapporter fra interne revisjoner og ledelsens gjennomgang/strategiske møter med akuttmottak
  a. Årsrapport fra HMS/Kvalitet 2009
  b. Ledelsens gjennomgang fra 2008
 9. Aktivitetsrapport fra akuttmottakene basert på 2009-tall
  a. Akuttavdelingens statistikk 2007 – 2008
  b. Akuttavdelingens statistikk 2008 – 2009
  c. Statusrapport drift Observasjonsenheten
 10. Årsmelding for virksomheten:
  a. St. Olavs Hospital HF – Årlig melding 2008
 11. Øvrige dokumenter
  a. Revidert sykepleiedokumentasjon i Akuttmottaket
  b. Evaluering Triage
  c. Planlegging spørreundersøkelse ”Til deg som er pasient/pårørende i Akuttmottaket ved St. Olavs Hospital i Trondheim
  d. Status beleggssituasjon hverdager kl. 14.00
  e. Utkast versjon 1.0 ”Informasjon/utsjekk av leger før vakttjeneste i akuttmottak.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 30 journaler

Analyse av Triage og tidsforbruk 2009 - St. Olavs Hospital, Trondheim

 • Organisasjonskart St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus
 • Aktivitetstall fra St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus for 2008-2009
 • Mandat for samarbeidsforum - St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus
 • Prosedyre: Oppholdstid for pasienter i Akuttmottaket - St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus
 • Prosedyre: Seksjonsansvarlig lege Akuttmottaket - St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus – stillingsbeskrivelse
 • Prosedyre: Mottak og flytting av pasienter fra Akuttmottak til sengeposter, KOVA og operasjonsavdeling - St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus
 • Prosedyre: pasientmottak i Akuttmottak, generelt - St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus
 • Prosedyre: overflytting av pasienter internt - St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus
 • Prosedyre: Ansvarsvakt - St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus
 • Prosedyre: Branninstruks for legevaktsentral og akuttmottak - St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus
 • Prosedyre: Intern organisering ved hjertestans med bruk av halvautomatisk hjertestarter - St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus
 • Prosedyre: mottak og håndtering av pasienter med mistanke om svært alvorlig smittsom sykdom - St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus
 • Prosedyre: pasientreiser – overflytting, hjemreise og polikliniske konsultasjoner - St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus
 • Prosedyre: Intern organisering for enhetene ved begrenset katastrofe evt. katastrofealarm - St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus
 • Oversikt over medikamentblandinger/infusjoner - St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Sør-Trøndelag:

 • Brev fra Helsetilsynet i Sør-Trøndelag med varsel om tilsyn, datert 11. juni 2009
 • E-post fra St. Olavs Hospital HF om kontaktperson for tilsynet, datert 9. juli 2009
 • Brev fra St. Olavs Hospital HF, vedlagt div. dokumentasjon (se vedlegg), datert 1. september 2009
 • Diverse E-post fra og til Helsetilsynet i Sør-Trøndelag - med endelig program for tilsynsdagene utsendt 19. oktober 2009.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Sissel Brækken

Seksjonsleder drift i Akuttmottak

X

X

X

Marit Urkedal Jenssen

Seksjonsleder system i Akuttmottak

X

X

X

Monica Sletten

Sykepleier i akuttmottaket

X

X

Ann Hilde Benjaminsen

Sykepleier i akuttmottaket

X

X

Ann-Eli Gravdal

Turnuslege medisin

X

Tor Eivind Bernstein

Ass.lege kirurgi

X

X

Petter Qvist-Paulsen

Overlege medisin

X

Ida Lise Salberg

Ansvarlig leder avd. Orkdal

X

X

Ola Sæther

Klinikksjef Kirurgisk klinikk

X

X

X

Eilif Brenna

Klinikksjef Medisinsk klinikk

X

X

X

Ann H. Henriksen

Klinikksjef Klinikk for lunge og arbeidsmedisin

X

X

Sindre Mellesmo

Avdelingssjef Akuttmedisinsk fagavdeling

X

X

Eva Grundskog

Avdelingssjef Akuttavdelingen

X

X

X

Hans Ole Siljehaug

Klinikksjef Klinikk for anestesi og akuttmedisin

X

X

X

Gudmund Marhaug

Fagdirektør- telefonintervju

X

Helge Haarstad

Med. fagsjef

X

Merete Blokkum

Kvalitetssjef

X

X

Vigleik Jessen

Klinikksjef Ortopedi og revmatologi

X

X

Valborg Sund

Prosjektsjef

X

X

Kirsten Mo Haga

Seksjonsleder

X

Rune Wiseth

Klinikksjef Hjertemedisin

X

X

Eirik Rødevand

Seksjonsoverlege

X

Erlend Vandvik

Administrasjonskoordinator

X

X

Steinar Einvik

Overlege akuttmottak fra 04.01.2010

X

X

X

Geirmund Unsgård

Klinikksjef Nevroklinikken

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder: Seniorrådgiver Ingrid Karin Hegvold
Revisor: Ass. fylkeslege Ragnar Hermstad
Revisor: rådgiver Helene Lossiu