Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet sentrale faser i et behandlingsforløp:

 • Mottak og individuell vurdering av nye pasienter
 • Utredning
 • Behandling, oppfølging og utskrivelse
 • Når tilsynet vurderte de ovennevnte fasene var oppmerksomhet særlig rettet mot:
 • Kompetanse
 • Samarbeid og samhandling
 • Brukermedvirkning

Avdeling Østmarka er en avdeling i St. Olavs Hospital HF, Psykisk Helsevern. Avdelingen yter voksenpsykiatriske sykehustjenester til personer med fast bopel eller oppholdssted i fylket. Akuttpost 1, 2, 3 og 4 skal ivareta sykehusets plikt til å yte døgnbasert øyeblikkelig hjelp iht psykisk helsevernlov. Tilsynet var rettet mot akuttpost A1 og A4.

Det er utarbeidet retningslinjer og maler for utredning og behandling. Disse nyttes og er dokumentert i journal. Suicidalvurderinger utarbeides, og drøftinger og konklusjon er gitt der dette er relevant. Farlighets- og sikkerhetsvurderinger er utført der dette var relevant

Avdeling Østmarka er en stor og kompleks virksomhet. Avdelingsleder har i dag direkte ansvar for seksjonsledere og et stort antall behandlere. Virksomheten har utfordringer knyttet til å utvikle sitt kvalitetssystem slik at tjenestene blir bedre sikret.

Det ble ikke avdekket avvik. Det ble gitt en merknad.

Merknad

Virksomheten bør ha økt fokus på utvikling av kvalitetssystemet for å sikre at tjenesten planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes

Molde 16.11.2009

Einar Andersen
revisjonsleder

Ingrid Karin Hegvold
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved St. Olavs Hospital HF, Divisjon Psykisk Helsevern, Avdeling Østmarka, Akuttpost A1 og A2 i perioden 22.6.2009 - . Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Sør-Trøndelag gjennomfører i inneværende år. Tilsyn med spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge gjennomføres i samarbeid med Helsetilsynet i Nord-Trøndelag og Helsetilsynet i Møre og Romsdal. Dette tilsynet er gjennomført med bistand av psykiater som har deltatt i revisjonsteamet som fagrevisor.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Avdeling Østmarka er en avdeling i St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern. Avdelingen yter voksenpsykiatriske sykehustjenester til personer med fast bopel eller oppholdssted i fylket. Akuttpsykiatrisk beredskap tilbys for befolkningen i Sør-Trøndelag fylke. Avdelingen ledes av avdelingssjefen og er for tiden organisert i 9 sengeposter og psykiatriseksjon Øya, inkludert poliklinikk, med i alt 116 døgnplasser som gir differensierte og spesialiserte tilbud tilpasset pasientenes ulike og varierende behov. Postene/ seksjon ledes av seksjonsleder/ seksjonssjef. Postens/ seksjonens personale er tverrfaglig sammensatt. Leger og psykologer betjener postene for å ivareta pasientenes behov for behandling.

Avdelingen er organisert med fire akuttposter, fire langtidsposter, seksjon Øya og spesialpoliklinikk. Akuttpostene skal ivareta sykehusets plikt til å yte døgnbasert øyeblikkelig hjelp iht psykisk helsevernlov. Antall sengeplasser i akuttpostene er til sammen 41. Postene er selvstendige og har lik funksjon. A1 har 10 senger fordelt på: 2 enkeltrom, 2 dobbeltrom og 4 intensivrom. A4 har 10 senger fordelt på: 2 enkeltrom, 3 dobbeltrom og 2 intensivrom.

Leger og psykologer er organisert i egen enhet med avdelingssjef som nærmeste overordnede. Vaktlegene har oppgaven med å plassere pasienter som innlegges. Det er ut over daglige behandlingsmøter i de enkelte akuttpostene, flytmøte mellom seksjonslederne, avdelingssjef og behandlerne på Østmarka hver fredag. Det avvikles samarbeidsmøte annen hver onsdag mellom avdeling Østmarka og DPSéne der logistikk, pasientflyt og antall øyeblikkelig hjelp henvendelser kan drøftes og nødvendige beslutninger tas. Ut over dette avklares pasientflyt ved kontakt mellom ansatte.

Avdeling Østmarka har en felles vaktlegeordning med Brøset, Nidaros DPS, Tiller DPS, Orkdal DPS og Seksjon Øya. Det er to forvakter på dagtid (kl. 8.00 til 20.00 og 12.00 til 23.00) og en nattevakt. Det er en bakvakt på Østmarka fram til kl. 19.00, deretter er denne i hjemmevakt til kl. 08.30. I tillegg er det en bakvakt for DPSéne og Øya.

Lokalene for A1 og A4 framstår som uhensiktsmessige. Begge postene har dobbeltrom og pasienter må dele bad og dusj. Vaktrom i postene er uten oversikt over fellesarealer. På A4 er vaktsom også på intensivdel uten oversikt over fellesarealer.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 22.6.2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 27.10.2009.

Intervjuer
12 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Akuttpost A1 og A4.

Sluttmøte ble avholdt 28.10.2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen omfattet sentrale faser i et behandlingsforløp:

 • Mottak og individuell vurdering av nye pasienter
 • Utredning
 • Behandling, oppfølging og utskrivelse
 • Når tilsynet vurderte de ovennevnte fasene var oppmerksomhet særlig rettet mot:
 • Kompetanse
 • Samarbeid og samhandling
 • Brukermedvirkning

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik. Det ble gitt en merknad.

Merknad:

Virksomheten bør ha økt fokus på utvikling av kvalitetssystemet for å sikre at tjenesten planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes

Merknaden er bygget på følgende:

 • Avdeling Østmarka er en stor og kompleks virksomhet. Avdelingsleder har i dag direkte ansvar for seksjonsledere og et stort antall behandlere. Kontrollspennet er stort noe som innebærer risiko
 • Intervju viste at virksomheten i liten grad har et system for å styre tjenestene slik at disse framstår som enhetlig. Den enkelte ansatt kan for eksempel starte egne forbedringsprosjekter uten at dette blir implementert av øvrige deler av organisasjonen
 • Intervju viste at akuttpostene i dag ikke har en strukturert tilnærming til samarbeid med pårørende og ivaretakelse av barn
 • Intervju og dokumentgjennomgang viste at akuttpostene i liten grad har et strukturert miljøterapeutisk tilbud
 • I intervju framkom det at det er utfordringer med å sikre et kontinuerlig forsvarlig belegg
 • Virksomheten har ikke system som sikrer at erfaringer fra pasienter/ tjenestemottakere og pårørende brukes til forbedring av virksomheten
 • Avdeling Østmarka har egne dokumenter/ prosedyrer som er utarbeidet ved avdelingen (nivå 2). Dette er dokumenter/ prosedyrer som er gjeldende for alle ansatte ved avdelingen. Intervju viste at sentrale prosedyrer i varierende grad er kjent
 • Hver post/ enhet har utarbeidet dokumenter/ prosedyrer som er gjeldende for den enkelte posten/ enheten (nivå 3). Tilsendt dokumentasjon viser at det noen ganger, uten spesiell begrunnelse, er utarbeidet retningslinjer med ulikt innhold for henholdsvis A1 og A4
 • Tilsynet gjennomgikk avvik og avviksregistreringer. Avviksdata nyttes i varierende grad i det kontinuerlige forbedringsarbeidet

Tilsynet har for øvrig merket seg:

 • Dokumentgjennomgang, intervjuer og verifikasjon viste at de retningslinjer og maler som er laget for utredning og behandling nyttes og er dokumentert i journal
 • Journalgjennomgang viste at suicidalvurderinger i hovedsak er gjort, og drøftinger og konklusjon er gitt der dette er relevant
 • Farlighets- og sikkerhetsvurderinger er utført der dette var relevant
 • Intervju viste at samtaler med pasienter alltid skjer på slik måte at pasientens integritet og kravet til taushetsplikt ivaretas
 • Det er utarbeidet rutiner som skal nyttes når pasient kommer til Østmarka, både for somatiske og psykiatriske undersøkelser, samt gjennomgang av klær og bagasje
 • I intervjuer kom det fram at de etablerte avtaler og arenaer for håndtering av pasientflyt, disse synes å fungere
 • Gjennomgang av journaler dokumenterte praktisk samhandling på enkelpasientnivå
 • Dokumentgjennomgang viste at det er innført en rekke tiltak for å sikre forsvarlig pasientflyt/ hindre overbelegg. Intervju viste at det er fokus på dette
 • St. Olavs Hospital HF har et kvalitetssystem som gjelder for alle ansatte i nivå 1. Systemet er tilgjengelig på startsiden KILDEN.

6. Regelverk

Følgende regelverk var relevant i forbindelse med tilsynet:

 • Lov om spesialisthelsetjenesten
 • Lov om pasientrettigheter
 • Lov om helsepersonell
 • Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3 (plikt til internkontroll)
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om pasientjournal

Myndighetskravene knyttet til de valgte områdene avledes hovedsakelig fra spesialisthelse-tjenesteloven, pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven. Hovedbestemmelsen om at tjenestene spesialisthelsetjenesten gir til pasienter med alvorlig psykiske lidelser skal være forsvarlige, er spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Bestemmelsene i pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven bidrar til konkretisering av kravene. Forsvarlighetsnormen blir konkretisert ved gjennomgang av prosesser og aktiviteter knyttet til de valgte områdene.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen eller som virksomheten viser til og er mottatt i forbindelse med andre tilsyn siste år:

Tema 1: Organisering av virksomheten, beskrivelse av ansvarsforhold og oppgaver

 • Organisasjonskart St. Olav Hospital HF pr 220509
 • Organisasjonskart Divisjon Psykisk Helsevern
 • Organisasjonskart avd. Østmarka
 • Målsetting avd. Østmarka (dok.nr 13354)
 • Målsetting akuttposter avd. Østmarka (dok.nr 16547)
 • Lederavtale 2009
 • Notat. Lederteam ved avd. Østmarka
 • Mandat for HMS-/ kvalitetsgruppe. (dok.nr 4279)
 • HMS/kvalitetsgruppe avd. Østmarka x 1 pr mnd
 • Beredskapsplan Psykisk Helsevern avd. Østmarka (dok.nr 15108)
 • Rutiner for vakthavende lege i Psykisk Helsevern (dok.nr 14854)
 • Notat: Behandlingsmøter
 • Den faglig ansvarlige for vedtak i Psykisk helsevern (dok.nr 13059)
 • Pasientansvarlig lege (dok.nr 8387)
 • Minimumsbemanning i sengeposter avd. Østmarka (dok.nr.15012)
 • Utdeling av legemidler ved andre enn autoriserte sykepleiere/vernepleiere
 • Ansvarsforhold beskrevet i stillingsbeskrivelser
  Pasientadministrativ rådgiver
  Registrering av timevikarer
  Rutiner for sykepleier/vernepleier med ansvarsvakt
  Stillingsbeskrivelse assistentlege
  Stillingsbeskrivelse for aktivitør ved post / enhet
  Stillingsbeskrivelse for ass. seksjonsleder
  Stillingsbeskrivelse for ergoterapeut
  Stillingsbeskrivelse for faglig kvalitetsrådgiver
  Funksjonsbeskrivelse for forskningsrådgiver
  Stillingsbeskrivelse for fysioterapeut
  Stillingsbeskrivelse for hjelpepleier
  Stillingsbeskrivelse for overlege
  Stillingsbeskrivelse for personalrådgiver
  Stillingsbeskrivelse for psykiatrisk sykepleier
  Stillingsbeskrivelse for psykolog og psykologspesialist
  Stillingsbeskrivelse for sekretær og saksbehandler i merkantil enhet
  Stillingsbeskrivelse for sekretær ved post / enhet
  Stillingsbeskrivelse for seksjonsleder
  Stillingsbeskrivelse for sosionom
  Stillingsbeskrivelse for sykepleier med autorisasjon
  Stillingsbeskrivelse for vernepleier
  Stillingsbeskrivelse for økonomirådgiver
  Stillingsbeskrivelse turnuskandidat
  Fagarbeider-assistent kjøkken
 • Personaloversikt med oversikt over budsjetterte og besatte stillinger, A1 og A4
 • Prosjektplan – ”Omlegging i Psykisk Helsevern”
 • Sluttrapport. Prosjekt Omlegging i Psykisk Helsevern 2007
 • Møtereferat Styringsgruppen for Omlegging av PH, 08.02.08
 • Møtereferat Lederteamssamling PH 13.og 14.02.08 sak 02/08 og 03/08
 • Retningslinjer for personalet A1
 • Retningslinjer for personalet A4
 • Møteplan, avd. Østmarka vår 2009
 • Møteplan, avd. Østmarka høst 2009
 • Kompetanseplan avd. Østmarka 2009 – 2012
 • Oversikt internundervisning for ansatte avd. Østmarka
 • Terapeutisk mestring av konflikt (dok.nr 16542)
 • Rutiner ved innkomst (innleggelse) av pasient

Tema 2: Samarbeidsavtaler med kommuner og eventuelt samarbeidsavtaler med andre deler av spesialisthelsetjenesten

 • Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital og kommunene
 • Retningslinjer for Divisjon Psykisk Helsevern og kommunene
 • Mandat klinisk samarbeidsutvalg Nidaros DPS, Tiller DPS, Orkdal DPS
 • Samarbeidsmøter med DPS
 • ”Morken-utvalgets” avtale
 • Utskrivningsklare pasienter i PH til Trondheim Kommune
 • Registrering av brudd i pasientforløp

Tema 3: Styrende dokumenter og annen informasjon som kan gi oversikt og informasjon om tjenester og tiltak i tilknytning til henvisninger, utredning, gjennomføring og evaluering av behandlingstiltak

 • Styringsdokument St. Olavs Hospital HF 2009 (dok.nr 12800)
 • Strategidokument St. Olavs Hospital HF
 • Overordnet strategi (dok.nr 16509)
 • Behandling av henvisninger – individuelle behandlingsfrister (dok.nr 8900)
 • Inntak og ventelisteføring
 • Informasjonsmappe – introduksjon og informasjon av nytilsatt medarbeider (dok.nr 5423)
 • Avd. Østmarka Introduksjonshefte for nytilsatte + skjemaer
 • Den faglig ansvarlige for vedtak i Psykisk Helsevern (dok.nr 13059)
 • IS-1388 Distriktspsykiatriske Sentre - Veileder fra SHdir
 • IS-1637 Prioriteringsveileder
 • IS-1370 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern
 • IK-2726 Schizofreni Kliniske retningslinjer for utredning og behandling
 • IK-2695 Stemningslidelser – kliniske retningslinjer for utredning og behandling
 • IS-1511 Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern
 • IS-1253 Veileder til forskrift om IP
 • IS-1561 Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Pasientskadeerstatning. (dok.nr 4831)
 • Dokumentasjon av helsehjelp i elektronisk pasientjournal kapittel G og A5. (dok.nr 8829)
 • Epikriser og brev til primærhelsetjenesten – mottakere (dok.nr 7936)
 • Epikrisemal
 • Overføring av pasienter internt og eksternt. (dok.nr 9676)
 • Behandling ved skjermet (intensiv) avsnitt (dok.nr 14927)
 • Sikkerhet ved skjermede (intensiv) avsnitt (dok.nr 14930)
 • Vurdering av selvmordsfare (dok.nr 14928)
 • Aggresjon / Utagering – forebygging og mestring (dok.nr 16545)
 • Uttak av penger i bank etter fullmakt fra pasient (dok.nr 15020)
 • Behandlingsplan (dok.nr 16413)

Tema 4: Standardiserte verktøy for utredning og vurdering

 • Standardiserte kartleggingsverktøy
 • M.I.N.I - internasjonalt neuropsyk. Intervju
 • BPRS, kap. 4 Psykosevurdering
 • Beck Depression Inventory – BDI
 • BVC
 • Skjema for søvnregistrering

Tema 5: Brukermedvirkning på system- og individnivå

 • Mandat brukergruppa PH
 • Notat vedr brukergruppa
 • Notat: Behandlingsmøter

Tema 6: Systematisk gjennomgang og evaluering av drift og resultater innen tema for tilsynet/ledelsens gjennomgang

 • Ledelsens gjennomgåelse av Kvalitets - og HMS – systemet, nivå 1 dokument i EQS. (dok.nr 4528)
 • Eksterne revisjoner/tilsyn (dok.nr 907)
 • Intern revisjon – planlegging, gjennomføring og oppfølging (dok.nr 6345)
 • Aktivitet avd. Østmarka totalt 2008 og pr 310709
 • Melding om systemavvik og forslag til forbedring (dok.nr 2032)
 • Meldinger, strakstiltak ved skade, uhell og nestenuhell på pasient. (dok.nr 12601)
 • Avvik/uønskede hendelser som berører ansatte. (dok.nr 2031)
 • Personalforsikring (dok.nr 3619)
 • Skademeldingsskjema ansatt i PH
 • Avviksskjema medikamenthåndtering i PH

Tema 7: Oppgaver, veiledning/ råd til kommunene

Tema 8: Opplærings-/ kompetanseplaner

 • Informasjonsmappe – introduksjon og informasjon av nytilsatt medarbeider.
 • Avd. Østmarka Introduksjonshefte for nytilsatte + skjema
 • Strategisk kompetanseplanlegging (dok.nr 8016)
 • Kompetanseplan for avd. Østmarka 2009-2012
 • Kompetanseplan A1
 • Kompetanseplan A4
 • Målsetting avd. Østmarka.
 • Målsetting for akuttpostene
 • Oversikt internundervisning for ansatte avd. Østmarka
 • Oversikt internundervisning for ansatte A1
 • Oversikt internundervisning for ansatte A4
 • Halvårsevaluering for leger i spesialisering i psykiatri
 • Medarbeidersamtale - seniorsamtale. (dok.nr 8003)

Tema 9: Vakt- og bemanningsplaner

 • Vaktplaner for leger i PH, forvakt og bakvakt
 • Bemanningsplan A1 og A4
 • Døgnrytmeplan A1 og A4
 • Rutiner for vakthavende lege i Psykisk helsevern
 • Overleger vaktområde R

Tema 10: Opplæringstiltak for pasienter og pårørende

 • Pårørendeopplæring/ kurs
 • Miljøregler ved intensiv avsnitt A1 og A4
 • Miljøregler ved sengepost avsnitt A1 og A4
 • Pasientinformasjon – retningslinje (dok.nr 5157)
 • Retningslinje for å ivareta pårørendes informasjonsbehov ved innleggelse i sykehus (dok.nr 9514)
 • Informasjon om Kontrollkommisjonens medlemmer
 • Brosjyre: Rettsikkerhet ved tvang (utgitt av Sosial- og helsedirektoratet)
 • Opplæringstiltak for pasienter og pårørende
 • Pasientaktivitet

Tema 11: Antall pasienter på tvungent vern uten døgnopphold

 • Antall pasienter på tvungent vern uten døgnopphold pr. 31 08 09
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • Elektronisk kvalitetssystem (EQS)
 • Avvikslogg for posten
 • Gjennomgang av journaler i EPJ. Følgende journaler var tilgjengelig:
  - journaler for pasienter innlagt ved Akuttpost A1 og A4 i perioden 1. tom 15.8.2009
  - journaler for de siste fem førstegangsinnlagte pasienter med mistenkt psykoseproblematikk
  - journaler for de ti siste pasienter utskrevet fra Akuttpost A1 og A4

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Sør-Trøndelag/ revisjonsleder:

 • Brev datert 22.6.2008 fra Helsetilsynet i Sør-Trøndelag til St. Olavs Hospital HF der tilsynet ble varslet
 • Forsendelse fra St. Olavs Hospital HF vedlagt etterspurt dokumentasjon
 • E-post korrespondanse mellom kontaktperson for tilsynet og revisjonsleder i forbindelse med utarbeidelse av program for tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Pål Sandvik

Avdelingssjef Østmarka

X

X

X

Hilda Åsen

Psykiatrisk sykepleier A1

X

X

X

Jan Erik Grinde

Psykolog A1

X

X

X

Frank Dalsaune

Avdelingssykepleier A1

X

X

X

WencheRefsnes

Psykiatrisk sykepleier A4

 

X

 

Carl Getz De Béthencourt

Lege (LIS) A4

X

X

X

Kåre Sivertsen

Psykologspesialist A4

X

X

X

Ilka Daniel

Overlege A4

X

X

X

John ChristianFløvig

Overlege A1

X

X

X

SigrunS.Kvam

Avdelingssykepleier A4

X

X

X

Liv Sjøvold

Divisjonsdirektør

 

X

X

Helge Haarstad

Medisinsk fagsjef

X

   

Anne Dina Haslene

Kvalitetsrådgiver

X

 

X

Per Ivar Finsett

Lege (LIS) A4

X

 

X

Janicke T. Larsen

Psyk. sykepleie student

X

   

Anne Lise Wold Aune

Kvalitetsrådgiver, Divisjonsledelsen

X

 

X

Gudmund Marhaug

Fagdirektør

   

X

Hanne Krogh

Ass. seksjonsleder A4

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Revisjonsleder, seksjonsleder Einar Andersen, Helsetilsynet i Møre og Romsdal
Revisor, seniorrådgiver Ingrid Karin Hegvold, Helsetilsynet i Sør-Trøndelag
Revisor, assisterende fylkeslege Tor-Finn Granlund, Helsetilsynet i Nord-Trøndelag
Fagrevisor, psykiater Benedicte Dahl Slaastad, Diakonhjemmet Sykehus AS