Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med barneverninstitusjonen Villa Vika

Tema for tilsynet var målsetting og plan for det enkelte barn.

Tilsynet omfattet undersøkelse om institusjonen sikrer at det utarbeides planer for hvert enkelt barn i tråd med forutsetninger for oppholdet. Hvordan planen ble fulgt opp og evaluert ble også etterspurt.

Formålet med tilsynet var å vurdere om institusjonen har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse om:

 • Aktiviteter ble utført slik de er beskrevet og uttalt
 • Institusjonen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndigheten har satt.

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet og det ble ikke gitt merknader ved tilsynet.

Dato: 23.06.2010

Berit Hågensen
revisjonsleder

Jostein Magne Krutvik
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Barneverninstitusjonen Villa Vika AS i perioden 26.04.2010 – 15.06.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barnevernstjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Villa Vika AS er en privat barneverninstitusjon som har fem avdelinger i Malvik kommune. Villa Vika er godkjent for inntil 13 plasser for barn og unge i alderen 6 til 16 år ved inntak, for plassering utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven §§ 4-4 5. ledd, 4-12 og 4-6. Det er åpnet for plassering i alderen 6-18 år ved inntak i avdeling Lertrøveien 1. Plassene fordeler seg på avdelingene Lertrøveien 1 med 1 plass, Lertrøveien 3 med 4 plasser, Serinabakken med 2 plasser, Vuluveien med 4 plasser og avdeling på Vikhammer med 2 plasser. Godkjenningen gjelder også Furuhaugveien som er godkjent som hybelleilighet for selvstendighetstrening hvor barnet opprettholder plassen ved en av institusjonenes avdelinger.

Ifølge institusjonsplanen er Villa Vikas målsetting; ivaretakelse av beboernes behov for omsorg i videste forstand. Det å legge til rette for en god og tilpasset opplæringssituasjon vektlegges for barna. I de enkelte enhetene er strukturen så familielik som mulig. Det vektlegges at barna skal få varierte erfaringer og påfyll av opplevelser, gjennom lek og aktiviteter. Institusjonen eier flere fritidshus som brukes jevnlig av de enkelte avdelingene.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 26.04.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 15.06.2010.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 15.06.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse om det forelå målsetting for oppholdet for det enkelte barn. Det ble undersøkt om det var utarbeidet plan for det enkelte barn i tråd med målsettingen for oppholdet og om planen ble fulgt opp og jevnlig evaluert.

Tilsynet undersøkte om de ansatte og ledelsen hadde prosedyrer for å utarbeide planen og om prosedyrene ble fulgt. Videre ble det etterspurt hvordan de ansatte blir gjort kjent med planene og i hvor stor grad de ble brukt som et aktivt verktøy i arbeidet med barna.

Tilsynet omfattet også undersøkelse om hvordan det gis innspill for å evaluere og endre planen og i hvor stor grad barna tas med i utarbeidelsen og evalueringen av planen.

Tilsynet undersøkte videre om hvordan institusjonens internkontrollsystem fungerer.

5. Funn

Det ble ikke gitt avvik eller merknader ved tilsynet.

Tilsynet merket seg at institusjonens systemer for ivaretakelse av barna følger de offentlige krav til planer, målsetting og oppfølging av barna. Gjennom intervju ble det vist at rutiner for planarbeidet ble fulgt, de ansatte hadde en samstemt praksis og forståelse hvordan planer ble utarbeidet og hvordan de ble brukt.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester § 5-9 omhandler rettigheter under opphold i institusjon. § 5-10 i samme lov omhandler generelle krav til institusjoner.
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner.
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.
 • Forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan for Villa Vika
 • Kopi av vedtak og planer for alle beboere
 • Prosedyrehåndbok
 • Organisasjonsplan Villa Vika
 • Oversikt over alle ansatte på hver avdeling, vikarer og tilkallingsvakter

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Referat fr to ansvarsgruppemøter
 • 4 ukeplaner for inneværende uke
 • Evalueringsrapport for to barn
 • Dagbokmal (logg)for to barn

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel, utsendt 26.04.2010
 • Etterspurt dokumentasjon mottatt 12.05.2010

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Ingvild Waldal

Faglig leder

X

X

x

Lars Waldal

Daglig leder

x

   

Jan Otto Berg

Miljøarbeider/ledelse

X

X

x

Sverre Ness

Miljøarbeider/nestleder

X

 

x

Ståle Olufsen

Avd.leder/miljøarbeider

x

X

x

Børge Bakken

Miljøterapeut

X

X

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Jostein Magne Krutvik og Berit Hågensen