Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med Buan gård barneverninstitusjon.

Formålet med tilsynet var å vurdere om institusjonen har tilfredsstillende kontroll med egen virksomhet i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert i barneverninstitusjon.

Tilsynet omfattet undersøkelse om institusjonen sikrer forsvarlig drift gjennom å ha tilsatt personell med tilstrekkeligbredde og nivå i kompetansen, i forhold til institusjonens målgruppe og målsetting.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Krav til bemanning og ansattes kompetanse

Det ble ikke gitt avvik eller merknad.

Dato: 03.06.2010

Torbjørn Løvaas
revisjonsleder

Jostein Krutvik
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Buan gård barneverninstitusjon i perioden 18.03.2010 - 20.04.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barnevernstjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Buan gård barneverninstitusjon er lokalisert i Orkdal kommune. Institusjonen er godkjent for fem barn i aldersgruppen 11 til 16 år ved inntak. Institusjonen er godkjent for plassering etter barnevernlovens §§4-4 5.ledd, 4-12 og 4-6 når det er tanker om langsiktig plassering.

Institusjonen ligger på en gård med flere bygninger, og som har flere bruksområder i tillegg til gårdsdrift. Det drives avlastning for barn familiesenter m.m. på gårdsanlegget.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 18.03.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 20.04.2010.

Intervjuer

3 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 20.04.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Fylkesmannen undersøkte hvordan barneverninstitusjonen Buan gård sikrer at lovkrav knyttet til krav om bemanning og ansattes kompetanse blir ivaretatt, jf Lov om barneverntjenester § 5-9 med tilhørende forskrifter. Herunder institusjonens styringssystem og internkontroll, jf Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll.

Med utgangspunkt i kvalitets og internkontroll forskriften ble følgende undersøkt:

 • Om organisasjonskart og beskrivelse av virksomheten forelå i trå med forskriftens krav
 • Personalets kjennskap til institusjonens mål for driften og målgruppe, samt sammenholdt dette med framlagt dokumentasjon om mål og målgruppe
 • Personalets beskrivelser av faglige metoder ble sammenholdt med institusjonens beskrivelse av faglig plattform
 • Institusjonens rutiner for å sikre forsvarlig bemanning, stillingsplan og evaluere eget kompetansebehov
 • Faglig veiledning for personalet, videre og etterutdanningsmuligheter og opplæringsplan
 • Stillingsinstrukser og kunnskapen om disse blant personalet, spesielt hovedkontaktens rolle med opplæring av denne, samt leder og stedfortreders rolle
 • Personalets tilgang til og kunnskap om hvilket lovverk som er aktuelt
 • Institusjonens rutiner for håndtering av samlete erfaringer og kunnskap blant ansatte og samarbeidspartnere

5. Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for å gi avvik eller merknad ved dette tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om internkontroll i barneverninstitusjoner
 • Forskrift om tilsyn med barn i institusjon

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Rutinehåndbok med rutiner for: ”-inn og utskriving, -husregler / generelle miljøregler, -helse, -praktiske forhold/fjøs og lignende, -faglige forhold, -skole/aktiviteter, -administrative rutiner, -sikkerhet/behandling av data o.l., -tvang, rømming o.l., -diverse”
 • Organisasjonskart
 • Opplæringsplan for 2010
 • stillingsplan

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • internkontroll perm

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Buf-etat sin ettergodkjenning av institusjonen
 • Tidligere tilsynsrapporter
 • Innsendte tvangsprotokoller

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Jan Johansen

Leder

X

X

X

Stian Martin Guldseth

miljøterapeut

X

X

X

Tina Sæther

Miljøterapeut

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Jostein Krutvik og Torbjørn Løvaas