Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Institusjonens rutiner for innhenting og bruk av politiattester

Det ble ikke gitt avvik og merknader.

Dato: 06.12.2010

Berit Hågensen
revisjonsleder

Jostein Magne Krutvik
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Catharinasenteret i perioden 01.11.2010 -03.12.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barnevernstjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Catharinasenteret er statlig akuttinstitusjon som ligger sentralt nær sentrum Trondheim. Institusjonen er i inneværende år i en forandringsprosess fra lavterskeltilbud til akuttinstitusjon. Institusjonen har plass til inntil fem beboere. Det tas imot beboere av begge kjønn i aldersgruppen 12 -17 år. Plasseringshjemler er lov om barneverntjenester §§ 4-4, femte ledd, 4-6, første og andre ledd og § 4-17 i spesielle situasjoner. Målgruppen er ungdom som på ulike vis er i en akuttsituasjon og er i behov for omsorg og ivaretakelse. Institusjonen tar ikke i mot ungdom der det er langtkommet rusproblematikk og/eller kjent utagerende atferd. Oppholdets lengde er inntil seks uker.

Catharinasenterets primære faglige oppgave er i følge institusjonsplanen å gi ungdommer en strukturert og trygg omsorgsbase tilrettelagt for å fremme utvikling og forandring. Catharinasenteret har vært formelt godkjent av Trondheim kommune. Ved opphør av Trondheim kommune sitt ansvar for statlige barnevernsoppgaver, ble Catharinasenteret en statlig barneverninstitusjon fra 01.07.2008.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 01.11.2010.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Apningsmøte ble avholdt 03.12.2010.

Intervjuer

3 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 03.12.2010

4. Hva tilsynet omfattet

 

Tilsynet omfattet undersøkelse om institusjonens rutiner for innhenting, bruk og oppbevaring av politiattester var i samsvar med lov om barnevern § 6-10 og tilhørende forskrift. Tilsynet undersøkte om rutiner og prosedyrer ble fulgt og om de ansvarlige var kjent med disse. Samtlige politiattester ble gjennomgått og kontrollert i forhold til tilsettingsdato. Det ble også sett på om politiattestene tilfredstilte kravet til innhold. Videre undersøkte tilsynet hvordan institusjonens internkontrollsystem fungerer.

5. Funn

Det ble ikke gitt avvik eller merknad ved tilsynet

Tilsynet merket seg at det var innarbeid gode rutiner for innhenting av politiattester og at ingen ansettes eller utfører arbeid eller oppgaver på institusjonen før en gyldig politiattest er framlagt. Institusjonen hadde tilfredstillende rutiner og oppbevaring og makulering av politiattestene.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester § 6-10
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner
 • Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oppdatert liste over alle ansatte og studenter
 • Kopi av "utdrag" fra aktuelle styringsdokumenter
 • Kopi av de ansatte sine politiattester

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Personalliste som viser tiltredelsesdato for alle ansatte

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel ble utsendt 01.11.2010
 • Etterspurt dokumentasjon mottatt 19.11.2010
 • Varsel om møteplan ble sendt pr. E-post 29.11.2010

8. Deltakere ved tilsynet

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Trine S. Berntsen

Leder

x

x

x

Tonje Knudsmoen

Miljøterapeut

x

x

x

Ragnhild Sivertsen

Merkantil konsulent

x

x

x

Hans Andreas Knutsen

Psykolog

x

 

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Jostein Magne Krutvik og Berit Hågensen