Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn ved Gartnerhaugen. Tilsynet er en del av Fylkesmannens tilsynsplan for 2010 og er hjemlet i Lov om barneverntjenester § 2-3 og § 5-7, samt tilsynsforskriftens § 12.

Formålet med tilsynet var å vurdere om institusjonen har tilfredstillende kontroll med egen virksomhet i forhold til regelverket som regulerer arbeid med barn som bor i barneverninstitusjoner.

Utgangspunktet for tilsynet var tilsynsforskriftens § 7 om at det skal foreligge målsetting og plan for det enkelte barn, og at denne planen jevnlig blir vurdert.

Tilsynet omfattet undersøkelse av hva slags rutiner og praksis institusjonen har for å ivareta de forutsetninger for oppholdet som er lagt til grunn i vedtakene, samarbeidet med hjemkommunenes barneverntjeneste, systemet for det interne arbeidet med handlingsplaner og øvrige planverk, og bruk av erfaringer og kompetanse institusjonen har opparbeidet på temaet.

Denne rapporten beskriver Fylkesmannens observasjoner og funn. Det ble ikke gitt avvik eller merknad ved tilsynet på Gartnerhaugen.

Dato: 17.august 2010.

Liv Ingegerd Selfjord
revisjonsleder

Berit Hågensen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Gartnerhaugen i perioden 19.03.2010 – 19.05.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barnevernstjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Gartnerhaugen er en barneverninstitusjon som drives av Trondheim kommune. Godkjenninga omfatter 5 plasser for ungdom mellom 16 og 18 år ved inntak, med grunnlag i plasseringshjemlene §§ 4-4, 5.ledd og 4-12. Gartnerhaugen beskrives som en videreføringsenhet for ungdom som i en periode trenger støtte og hjelp på veien mot selvstendighet. Det er denne delen av institusjonen som har vært gjenstand for tilsyn. I tillegg driver Gartnerhaugen et tiltak med timebasert oppfølging av ungdom opp til 23 år.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 19.03.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 19.mai 2010.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet på tilsynsdagen 19.mai 2010.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 19.mai 2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av hva slags rutiner og praksis institusjonen har for å ivareta de forutsetninger for oppholdet som er lagt til grunn i barneverntjenesten eller Fylkesnemndas vedtak.

Dette omfattet blant annet:

 • Kjennskap til lovgrunnlaget for målsetting og planer i barnevernet.
 • Praktisering av egne rutiner ved inntak av nye ungdommer.
 • Samarbeidsrutiner med barneverntjenesten og Fagteam
 • Sammenhengen mellom målsetting for oppholdet, tiltaks- og handlingsplaner for den enkelte ungdom.
 • Kjennskap til rutiner for det interne arbeidet med handlingsplaner og øvrige planer.
 • Personalet og ledelsens ansvar, oppgaver og myndighet/rolle i planarbeidet, og bruk av erfaringer med dette arbeidet.
 • Samarbeidet med ungdommen når det gjelder utforming, bruk av og målsetting med planene.
 • Foresattes rolle i planarbeidet.
 • Bruk av planene i samarbeid med andre instanser.
 • Evaluering og oppfølging av planer. Sammenhengen mellom planer og rapportering.
 • Sammenhengen mellom Gartnerhaugens faglige virksomhet og bruk av planer.
 • Opplæring og kompetanseutvikling knyttet til planarbeid.
 • Risiko- og sårbarhetsvurderinger i arbeidet med planer.
 • Rutiner og praksis for oppbevaring av personopplysninger.

5. Funn

Det ble ikke gitt avvik eller merknad som følge av tilsynet.

6. Regelverk

Lov om barneverntjenester

Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling

Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan for Gartnerhaugen, sist revidert 09.11.2009
 • Rutineskriv: Rutiner for planarbeid
 • Stillingsinstruks
 • Opplæringsplan
 • Inntaksprosedyre
 • Samarbeidsavtale
 • Vedtak, tiltaks- og handlingsplaner for beboerne pr. 19.mai 2010

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Eksempler på 2 sluttrapporter

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • Oversendelse av dokumentasjon m/ ettersending
 • Tidsplan for gjennomføring av intervju

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Cathrine Talgø-Kristiansen

Miljøterapeut

X

X

X

Alexander Teigen

Miljøterapeut

X

X

X

Heidi Hammerås

Miljøterapeut

X

X

X

Henning Gjøl Dahle

Leder

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Berit Hågensen og Liv Ingegerd Selfjord