Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med barneverninstitusjonen Kletten Fjellgård. Formålet med tilsynet var å vurdere om institusjonen har tilfredsstillende kontroll med egen virksomhet i forhold til regelverket som regulerer arbeid med barn plassert i barneverninstitusjoner.

Tilsynet omfattet undersøkelse av om institusjonen er sikret forsvarlig drift gjennom å ha tilsatt personell med tilstrekkelig bredde og nivå i kompetansen, i forhold til institusjonens målgruppe og målsetting.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Krav til bemanning og ansattes kompetanse

Det ble ikke gitt avvik eller merknad.

Dato: 24.06.10

Oda Reinfjord
revisjonsleder

Liv Selfjord
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Kletten Fjellgård i perioden 17.03.10 – 5.05.10. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barnevernstjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kletten Fjellgård er en privat barneverninstitusjon godkjent for inntak av barn plassert etter barnevernloven §§ 4-4, 5. ledd, 4-12, 4-24 og 4-26, samt 4-6 og 4-25 dersom institusjonen er etterfølgende langtidsplassering. Godkjenningen gjelder barn og unge i alderen 12-18 år ved inntak, og gjelder 11 beboere fordelt på 3 avdelinger; Granhaugen (inntil 5 beboere), Åfjord (inntil 4 beboere) og Rissa (2+1 beboer, 3 beboere forutsetter en mindre på en av de andre avdelingene). Alle avdelingene ligger på Fosen i Sør-Trøndelag.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 17.03.10. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 5.05.10.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 5.05.10.

4. Hva tilsynet omfattet

Fylkesmannen undersøkte hvordan barneverninstitusjonen Kletten Fjellgård sikrer at lovens krav vedrørende bemanning og ansattes kompetanse blir ivaretatt, jf lov om barneverntjenester § 5-9 med tilhørende forskrifter. I temaet inngår også institusjonens styringssystem og internkontroll, jf forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner.

Med utgangspunkt i forskrift om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner ble følgende undersøkt:

 • Om institusjonens målgruppe og mål for driften, slik den er beskrevet i dokumentasjonen, var kjent i organisasjonen
 • Om institusjonen, når den skal beskrive det faktiske arbeidet med ungdommene, er i samsvar med faglig metode slik den er beskrevet i dokumentasjonen
 • Institusjonens rutiner for å sikre forsvarlig bemanning, stillingsplan og evaluering av kompetansebehov
 • Institusjonens praksis med faglig veiledning på alle nivå og tilrettelegging for at de ansatte kan delta i etter- og videreutdanning
 • Institusjonens opplæringsplan
 • Stillingsinstrukser og kjennskapen til disse. Hovedkontaktenes rolle, opplæring av disse samt kjennskapen til leder og stedfortreders rolle og oppgaver
 • Institusjonens tilgang til og kjennskap til aktuelt lovverk
 • Institusjonens rutiner for å gjøre seg nytte av de ansattes og samarbeidsparters erfaringer og kunnskap

5. Funn

Det ble ikke gitt avvik som følge av tilsynet. Fylkesmannen fant heller ikke grunn til å gi merknad etter tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester § 5-9 omhandler rettigheter under opphold i institusjon. § 5-10 i samme lov omhandler generelle krav til institusjoner.
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner.
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan
 • Stillingsplan
 • Oversikt over alle ansatte med kompetanse og stilling
 • Opplæringsplan
 • Rutinebeskrivelse for opplæring og veiledning av ansatte, nyansatte og ekstravakter
 • Oversikt over vaktfordeling/turnus
 • Godkjenningsdokumenter fra BUF-etat
 • Korrespondanse mellom Kletten Fjellgård og BUF-etat vedrørende krav til formell kompetanse
 • Foreløpige stillingsinstrukser (under revidering)

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Tor Anders Aune

Daglig leder

x

x

x

Nina Gran

Miljøterapeut

x

x

x

Roald Rødsjø

Miljøarbeider

x

x

x

Lisbeth Robertsen

Miljøterapeut

x

x

x

Anne Kirkeby

Faglig leder

x

x

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Liv Selfjord og Oda Reinfjord