Helsetilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med Kvammen akuttinstitusjon.

Tema for tilsynet var krav til bemanning og ansattes kompetanse.

Tilsynet omfattet undersøkelse om institusjonen sikrer forsvarlig drift, gjennom å ha tilsatt personell med tilstrekkelig bredde og nivå i kompetansen i forhold til institusjonens målgruppe og målsetting.

Formålet med tilsynet var å vurdere om institusjonen har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse om:

 • Aktiviteter ble utført slik de er beskrevet og uttalt
 • Institusjonen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndigheten har satt.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

Det ble funnet grunnlag for å gi en merknad:

Kvammen akuttinstitusjon har behov for ytterligere kompetanse i rusarbeid og flerkulturell forståelse for å ivareta institusjonens målgruppe.

Dato: 03.06.2010

Berit Hågensen
revisjonsleder

Liv Ingegerd Selfjord
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Kvammen akuttinstitusjon i perioden 23.03.2010 – 5.05.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barnevernstjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes
 • En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kvammen akuttinstitusjon er en statlig regional akuttinstitusjon som tar i mot ungdommer i alderen 12 – 18 år, plassert etter barnevernloven §§ 4-6, første ledd, dersom ungdommen er under 15 år, ellers kun etter § 4-6, andre ledd og § 4-25. Institusjonen har 5 plasser, det er også to plasser i beredskapshjem, som er underlagt institusjonen. Institusjonen ligger i Melhus kommune, ca 5 km fra sentrum i kommunen. Det er 2,5 mil til Trondheim sentrum. Beliggenheten er på en tidligere korngård, som har en fri beliggenhet i et bygdemiljø.

Kvammen har vært en institusjon siden 1997, først privat, deretter fylkeskommunal for senere å bli statlig. BUF- etat, Region Midt Norge hadde den siste kvalitetskontrollen på Kvammen, 20.11.09.

Da Kvammen akutt tar i mot ungdommer i en krisesituasjon for et kortvarig opphold, preger det institusjonens rammer og drift. Ved inntak er institusjonens kjennskap til ungdommen som regel begrenset til den akutte situasjonen og i tiden umiddelbart før plassering. Alle ungdommer som kommer til Kvammen får gjennomgått en håndbok for ungdom som bor på Kvammen akuttinstitusjon. Håndboka beskriver overordnete regler, husregler som gjelder. De ansatte interesse for ungdommen og relasjonsarbeidet er institusjonens viktigste redskap.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 23.03.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Systemrevisjonen ble gjennomført med åpningsmøte, intervjuer og sluttmøte på institusjonen, 05.05.2010.

Intervjuer

3 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse om institusjonen sikrer en forsvarlig drift, gjennom å ha tilsatt personell med tilstrekkelig nivå og bredde i kompetansen sett i forhold til institusjonens målgruppe og målsetting. Tilsynet omfattet også undersøkelse om institusjonen sørger for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor området og om det sikres at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder. Det ble videre undersøkt hvordan opplæringsbehovet til arbeidstakerne ble kartlagt, registrert og fulgt opp.

Tilsynet undersøkte om institusjonenens målsetting og målgruppe var kjent blant arbeidstakerne og om det var en felles forståelse for de faglige metoder som institusjonen benyttet.

Det ble undersøkt hvordan institusjonens arbeidstidsordning sikrer oppfølging av beboerne og hvordan arbeidsinstruksene brukes.

Tilsynet undersøkte videre om hvordan institusjonens internkontrollsystem fungerer.

5. Funn

Merknad

Kvammen akuttinstitusjon har behov for ytterligere kompetanse i rusarbeid og flerkulturell forståelse for å ivareta institusjonens målgruppe.

Kommentar:

I forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 5, første ledd, 2. setning: ”Institusjonen skal ha tilsatt personell med tilstrekkelig nivå og bredde i kompetansen sett i forhold til institusjonens målgruppe og målsetting.”. I forskriftens § 13, annet ledd, bokstav c : ”Institusjonen skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, samt til institusjonens internkontroll.”.

Det kom fram under intervju at det er behov for kompetanse om flerkulturell arbeid med barn og ungdom og ytterligere kompetanse om rus og rusatferd. Noen av de ansatte ønsker videreutdanning i disse tema. Det er flere ungdommer med flerkulturell bakgrunn som plasseres ved institusjonen. De ansatte opplever at det stiller krav til kompetanse på området, for å kunne ivareta og forstå ungdommen, slik at de gis et likeverdig tilbud til alle ungdommer som plasseres på institusjonen. Det opplyses at behovet om kompetanse på området er formidlet til ledelsen og skriftlig videre til BUF-etat, Region Midt-Norge.

Rus og rusatferd oppleves som en del av problematikken til ungdom ved Kvammen. Gjennom intervju kom det fram at det er behov for mer kompetanse og kunnskap om rus.

Institusjonen skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor sitt fag for å utføre sine oppgaver. For å sikre dette må institusjonen regelmessig vurdere nåværende kompetansebehov og annet behov. Behovet kan ses i sammenheng med institusjonens oppgaver, målgruppe, målsetting og metodikk. Institusjonen må videre kartlegge den enkelte arbeidstakers faktiske kompetanse og sørge nødvendig faglig veiledning og opplæring. Behovet for å rekruttere personell med nødvendig kompetanse må vurderes.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester § 5-10
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Fagplan/institusjonsplan for Kvammen akuttinstitusjon
 • Sjekklister for opplæring av nyansatte og ekstravakter
 • Generell arbeidsinstruks for ansatte
 • Rutinebeskrivelser
 • Håndbok for beredskapshjem
 • Oversikt over alle ansatte

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Stillingsplan

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn, dat. 23.03.2009
 • Etterspurt dokumentasjon ble levert 20.04.2009
 • Tidligere tilsynsrapporter

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Frode Aalberg

Ass. leder

X

X

x

Roger kjeldsberg

Miljøarbeider

X

X

x

Solveig Alexander

Adm. personale

X

 

x

Pål Inge Berg

Miljøterapeut

X

X

x

Kirsti Rokkones

Beredsskapshjemkoordinator/ miljøterapeut

X

 

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Liv Ingegerd Selfjord og Berit Hågensen