Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det henvises til vårt brev av 01.02.10 og 10.03.10 hvor Helsetilsynet i Sør-Trøndelag med hjemmel i sosialtjenesteloven § 2-6 og kommunehelsetjenesteloven § 6-3, varslet tilsyn med tjenesten til eldre og saksbehandling ved søknad om avlastning til eldre.

Formålet med dette tilsynet er å undersøke om kommunene ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak etter sosialtjenesteloven eller som del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven.

Tilsynet er gjennomført som dokumentgranskning, det vil si gjennomgang av tilsendte dokumenter, og Helsetilsynet ba om å få tilsendt inntil 20 saker behandlet etter sosialtjenesteloven §§ 4-3 og 4-2 og kommunehelsetjenesteloven § 2-1.

Fra Malvik kommune har Helsetilsynet mottatt 17 saker hjemlet etter overnevnte lovverk. Tilsynsmyndigheten skulle undersøke, bedømme og gi tilbakemelding på kommunens saksbehandling i forhold til krav som gjelder for saksbehandling i slike saker.

Ved gjennomgang av de tilsendte sakene fra Malvik finner tilsynsmyndigheten at:

 

Søknader:

Søknadsskjema foreligger i samtlige av de innsendte sakene. Søknadsskjemaet er utformet slik at det kan søkes om langtidsplass, korttidsplass og avlastning.

I 17 av sakene er det søkt om avlastning og innvilget dette. I 3 av sakene er det søkt og innvilget dagtilbud, hvilket ikke omhandles av dette tilsynet. Tilsynet har derfor ikke foretatt en vurdering av disse sakene. Det foreligger ingen saker som gjelder søknad om korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven § 2-1.

Forsvarlig utredning

Tilsynet skal undersøke om det i de innhentede sakene er gjort en forsvarlig utredning i samsvar med lovens krav. Utredningsplikten følger av fvl § 17, og kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak.

Hva som ligger i forsvarlig utredning vil kunne variere fra sak til sak og avhengig av hva den enkelte har søkt om, konkret hjelpebehov og helsemessige og sosiale situasjon.

Det vil være relevant å kartlegge hjelpetrengendes/omsorgsmottakers omsorgsbehov, omsorgsarbeides tyngde, pårørende/omsorgsyters situasjon og behov for avlastning, bosituasjon, fysiske hindringer, nettverk, annen avlastning, andre bistandstiltak, tidligere tjenester og helsesvikt som utløser særlige bistandsbehov.

Tilsynet vil bemerke at bakgrunn for avlastningsopphold og kortidsopphold kan være vesentlig forskjellig. Hovedbegrunnelse for å tildele kortidsopphold er behovet som den hjelpetrengende har. Avlastningsopphold er imidlertid primært begrunnet i at pårørende eller andre frivillige omsorgsgivere har behov for avlastning.

Ved gjennomgang av sakene, finner tilsynet at det foreligger Personrapport fra Profil som vedlegg i til de fleste av vedtakene, samt at det i enkelte saker foreligger uttalelser fra lege og sykehus. Søknadene inneholder blant annet opplysninger om søkers helsesituasjon, hjelpebehov, bosituasjon, og andre tjenester. I de fleste sakene har pårørende/omsorgsyter også skrevet under søknadene. Omsorgsmottakers behov fremstår som godt opplyst men pårørendes faktiske omsorgsarbeid eller behovet for avlastning fremstår som lite opplyst.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

Vedtak om helse-og sosialtjenester som enkeltvedtak skal oppfylle de krav som fremgår av forvaltningsloven kapittel 5. Selve vedtaket omfatter beslutningen om hvorvidt den som søker om tjenester oppfyller vilkårene for tjenester, samt hva kommunen eventuelt skal tilby for å oppfylle hjelpebehovet.

Begrunnelsen i vedtaket skal vise til de regler som vedtaket bygger på, jf fvl. § 25, og begrunnelsen skal gjengi de faktiske forhold som vedtaket bygger på.

Malvik kommunes vedtak er skriftlige og det fremgår om søknaden er innvilget, jf fvl § 27. Kommunen viser i liten grad til de faktiske forhold som vedtaket bygger på, og vedtaket fremstår som standardisert. 3 av de innsendte vedtakene manglet siste side. I et vedtak er ikke vedtaksperioden spesifisert. Det innvilges avlastningsopphold ved ledighet, noe som blir lite forutsigbart for tjenestemottakeren. I en sak er det søkt om rullerende avlastning i form av to uker avlastning og 4 uker hjemme. Malvik kommune innvilger to uker avlastning, men svarer ikke på den delen som gjelder fast rullering.

Malvik kommune fatter sine vedtak etter lov om sosiale tjenester § 4-4, hvilket er feil lovanvendelse.

Rettighetsbestemmelsen for tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 a-d, er § 4-3. Dette innbærer at en forutsetning for å ha krav på § 4-2 a-d tjenester, er at vedkommende oppfyller vilkårene i § 4-3.

Sosialtjenesteloven § 4-3 lyder ”De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d”. Det er nok at et av vilkårene er oppfylt

Malvik kommune henviser til § 4-4 i sine vedtak som sier at ” De som har særlig tyngende omsorgsarbeid, kan kreve at sosialtjenesten treffer vedtak om det skal settes i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden og i tilfelle hva tiltakene skal bestå i”. Denne bestemmelse gir ingen rett til tjenester, men rett til vedtak.

Parten skal gis opplysninger om klageadgang jf fvl § 28. Malvik kommunes vedtak inneholder slike opplysninger.

Oppsummering/til oppfølging

Malvik kommune viser til feil lovhjemmel ved tildeling av avlastning. Ingen av vedtakene inneholdt en vurdering av eller konklusjon om vilkårene i sosialtjenesteloven § 4-3 var oppfylt. Helsetilsynet i Sør-Trøndelag vil derfor anmode Malvik kommune om å endre sine rutiner for utforming av vedtak.

Malvik kommunes vedtak fremstår som standardisert og omsorgsyters behov for avlastning synes lite kartlagt og vurdert. Tjenestene kan derfor fremstå som standardiserte, og ikke basert på en individuell vurdering.

Tilsynet viser derfor at Malvik kommune har behov for å endre sine saksbehandlingsrutiner for søknad om avlastning, slik at vedtakene oppfyller de krav som fremgår av forvaltningsloven kapittel 5. Det vil si, riktig lovhjemmel, krav til begrunnelse, hva som innvilges, hvor og når tjenesten skal ytes.

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag anmoder om Malvik kommunes redegjørelse for hvordan kommunen vil endre sin praksis, og ber om en tilbakemelding innen 01.09.10.

Jan Vaage fylkeslege

Ingrid Karin Hegvold seniorrådgiver

Dir. innvalg, saksbehandler: 73 19 93 27