Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det ble onsdag 20. oktober 2010 gjennomført uanmeldt tilsyn i Malvik kommune, Malvik sykehjem og Malvik hjemmesykepleie. Tema for tilsynet var ”legemiddelhåndtering”.

Rettslige grunnlaget for tilsynsbesøket

  • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten §§ 2 og 3.
  • lov om helsetjeneste i kommunene
  • forskrift om legemiddelhåndtering i virksomheter som yter helsehjelp
  • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

Tilsynet ble varslet 20. oktober 2010, kl. 08.00 til kommunalsjef Tone Østvang, og deretter til virksomhetsleder for henholdsvis Malvik sykehjem og Malvik hjemmesykepleie. Tilsynet ble gjennomført 20. oktober 2010 i tidsrommet kl. 10.00 – 13.30. Tilsynet besto av:

Innledende samtale med virksomhetsleder Malvik sykehjem, Laila Skjolde Fiske og virksomhetsleder for hjemmesykepleien i Malvik Lise Karin Dybvad.

Verifikasjon som besto av gjennomgang av pasientenes kurve/medisinark, samt prosedyrer og avviksrapporter ved både sykehjemmet og hjemmesykepleien.

Til stede fra Helsetilsynet var seniorrådgiver/revisjonsleder Ingrid Karin Hegvold, seniorrådgiver Hilde Bøgseth og ass. fylkeslege Inger Williams.

Ved det uanmeldte tilsynet fant Helsetilsynet følgende

Kommunen hadde definert hvem som er virksomhetsleder og dette er beskrevet.

Virksomhetslederne har ikke legemiddelkompetanse, slik dette er definert i forskriften.Kommuneoverlege er utpekt som faglig rådgiver både for sykehjemmet og hjemmesykepleien og dette er beskrevet i kommuneoverlegens stillingsbeskrivelse.

Det gjennomføres en individuell vurdering av de ansattes formelle og reelle kvalifikasjoner i forhold til de ulike oppgaver som skal gjennomføres i legemiddelhånd­teringen.

Medarbeiderne gjennomgår kurs i forhold til de oppgaver innen legemiddelhåndteringen som de blir satt til. Det er utarbeidet et skjema med oversikt over hvilke oppgaver innen legemiddelhåndteringen som den enkelte kunne utføre.

Sykehjemmet og hjemmesykepleien har hatt en gjennomgang av forskriften for legemiddelhåndtering, som ble iverksatt i mai 2008. I forbindelse med omorgganisering innen hjemmetjenesten er en ny revisjon av prosedyrene under arbeid.

Kommunen har et avvikssystem, dette brukes i varierende grad. Avvikene ble benyttet i forbedringsarbeidet.

Under verifikasjon av kurv/medisinark ble det avdekket at disse fremsto som uoversiktlig. Dette medfører en risiko for svikt.

Verken sykehjemmet eller hjemmetjenesten hadde systematisk gjennomgang av forholdet mellom innkjøp og forbruk av legemidler i gruppe B

Verken sykehjemmet eller hjemmetjenesten hadde gjennomført noen systematisk risikovurdering i tilknytning til legemiddelhåndteringen.

Konklusjon

Slik det fremkom under tilsynet har Malvik kommunen et system for legemiddelhåndtering som i stor grad ivaretar myndighetskravene, jfr. forskrift om legemiddelhåndtering i virksomheter som yter helsehjelp og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

Kommunens system for føring av kurve/medisinark, systematisk gjennomgang av B-preparater og vurdering av risikoforhold i forbindelse med legemiddelhåndtering bør gjennomgås og forbedres.

Trondheim 28. oktober 2010

Ingrid Karin Hegvold
seniorrådgiver
Leder av tilsynet
Hilde Bøgseth
seniorådgiver

 

 

Inger Williams
ass.fylkeslege