Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

16.07.2010

Som ledd i tilsyn med tjenesten til eldre har Helsetilsynet prøvd ut nye metoder for tilsyn i kommunene. En av disse metodene er selvmeldingstilsyn for området legemiddelhåndtering. I Sør-Trøndelag er dette gjennomført i fem kommuner, bl.a. Meldal kommune.

Vi mottok svar fra Meldal kommune, hjemmetjenesten 17.03.2010 og Meldal Helsetun, datert 10.04.2010. Ved hjemmetjenesten i Meldal kommune har tjenesten avdekket svikt i forhold til prosedyrer for legemiddelhåndteringen og systemet for avviksbehandling. De samme avvikene er avdekket ved Meldal Helsetun.

I brevet fra Meldal Helsetun er det laget en plan for hvordan avvikene skal lukkes, tilsvarende plan er ikke laget for hjemmetjenesten. Helsetilsynet i Sør-Trøndelag forutsetter at kommunens ledelse sørger for at forbedringsarbeidet samordnes i kommunen, slik at kommunen gjennom sitt internkontrollsystem sikrer at tjenesten er i samsvar med myndighetskravene.

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag ber om en tilbakemelding innen 1. oktober 2010 på om iverksatte tiltak etter kommunens vurdering har hatt tilstrekkelig effekt for å sikre tjenesten.

Med hilsen

Inger Williams fung.fylkeslege

Ingrid Karin Hegvold seniorrådgiver

Kopi:
Statens Helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO