Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det henvises til vårt brev av 01.02.10 og 10.03.10 hvor Helsetilsynet i Sør-Trøndelag med hjemmel i sosialtjenesteloven § 2-6 og kommunehelsetjenesteloven § 6-3, varslet tilsyn med tjenesten til eldre og saksbehandling ved søknad om avlastning til eldre.

Formålet med dette tilsynet er å undersøke om kommunene ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak etter sosialtjenesteloven eller som del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven.

Tilsynet er gjennomført som dokumentgranskning, det vil si gjennomgang av tilsendte dokumenter, og Helsetilsynet ba om å få tilsendt inntil 20 saker behandlet etter sosialtjenesteloven §§ 4-3 og 4-2 og kommunehelsetjenesteloven § 2-1.

Fra Midtre Gauldal kommune har Helsetilsynet mottatt 9 saker hjemlet etter overnevnte lovverk. Tilsynsmyndigheten skulle undersøke, bedømme og gi tilbakemelding på kommunens saksbehandling i forhold til krav som gjelder for saksbehandling i slike saker.

Ved gjennomgang av de tilsendte sakene fra Midtre Gauldal finner tilsynsmyndigheten at:

Søknader

Søknadsskjema foreligger i 8 av sakene. Kommunens søknadsskjema er ikke spesifisert slik at det er gitt mulighet til å søke enten om avlastning eller om korttidsopphold. I ”begrunnelse for søknaden” er det i alle sakene påført at det søkes om avlastning.

 

Kommunen har etter kommunehelsetjenesteloven § 2-1 og sosialtjenesteloven § 3-5, plikt til å informere befolkningen om kommunens helse-og sosialtjenester, hvordan tjenestene er organiser og hvor en kan henvende seg for å søke om tjenester. Det kreves egenandel på korttidsopphold og det er derfor av stor betydning at søkerne gis informasjon om de ulike tjenestetilbudene som blant annet at det kan kreves egenandel for korttidsopphold.

Forsvarlig utredning

Tilsynet skal undersøke om det i de innhentede sakene er gjort en forsvarlig utredning i samsvar med lovens krav. Utredningsplikten følger av fvl § 17, og kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak.

Hva som ligger i forsvarlig utredning vil kunne variere fra sak til sak og avhengig av hva den enkelte har søkt om, konkret hjelpebehov og helsemessige og sosiale situasjon.

Det vil være relevant å kartlegge hjelpetrengendes/omsorgsmottakers omsorgsbehov, omsorgsarbeides tyngde, pårørende/omsorgsyters situasjon og behov for avlastning, bosituasjon, fysiske hindringer, nettverk, annen avlastning, andre bistandstiltak, tidligere tjenester og helsesvikt som utløser særlige bistandsbehov.

Ved gjennomgang av sakene, finner tilsynet at det foreligger ADL historie i samtlige saker. I vedtak gis en beskrivelse av de forhold avgjørelsen bygger på som hjelpetrengendes/ omsorgsmottakers omsorgsbehov, bossituasjon og helsesvikt som utløser bistandsbehov.

Tilsynet vil bemerke at bakgrunn for avlastningsopphold og kortidsopphold kan være vesentlig forskjellig. Hovedbegrunnelse for å tildele kortidsopphold er behovet som den hjelpetrengende har. Avlastningsopphold er imidlertid primært begrunnet i at pårørende eller andre frivillige omsorgsgivere har behov for avlastning. I enkelte av de tilsendte sakene synes situasjon og behov for avlastning for omsorgsyter lite opplyst, og dette vil kunne ha innvirkning på tjenesten som innvilges.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

Vedtak om helse-og sosialtjenester som enkeltvedtak skal oppfylle de krav som fremgår av forvaltningsloven kapittel 5. Selve vedtaket omfatter beslutningen om hvorvidt den som søker om tjenester oppfyller vilkårene for tjenester, samt hva kommunen eventuelt skal tilby for å oppfylle hjelpebehovet.

Midtre Gauldal kommunes vedtak er skriftlige og det fremgår om søknaden er innvilget, jf fvl § 27. Kommunen viser til de faktiske forhold som vedtaket bygger på, og fremstår som godt opplyst. Det er foretatt en individuell vurdering og tilsynet kan ikke se at det foreligger bruk av standarder i tjenestene. Det foreligger ikke krav om egenbetaling for tildeling av avlastning. Det gis videre underretning om klageadgang jf fvl § 28. Det fremgår av begrunnelsen for vedtakene at det dreier seg om et reelt korttidsopphold eller avlastningsopphold.

Vedtakene beskriver hva som innvilges, når hjelpen skal ytes og hvor tjenesten gis.

Oppsummering/til oppfølging

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag vil anmode om at Midtre Gauldal kommune endrer sitt søknadsskjema slik at det gis mulighet til å søke om avlastning eller korttidsopphold.

Helsetilsynet finner videre at det er grunnlag for å bemerke at det kan synes som bruk av begrepene avlastning og korttidsopphold er noe uklar blant søkerne. Det kan derfor være behov for at kommunen gir informasjon om tjenestene.

Som nevnt tidligere så kan bakgrunn for avlastningsopphold og kortidsopphold være vesentlig forskjellig. Utgangspunktet er at avlastning gis ut fra omsorgsyters behov for avlastning, mens korttidsopphold tar utgangspunkt i tjenestemottakeres behov. Skillet er ikke like entydig da det vil være saker om tildeling av korttidsplass der omsorgsyters behov for avlastning utgjør en del av vurderingsgrunnlaget selv om begrunnelsen for en slik tildelig i ulik grad vil komme til uttrykk i vedtaket. Behovene vil overlappe dersom både omsorgsyter og omsorgsmottaker vil ha behov for hjelp.

Ved gjennomgang av Midtre Gauldals vedtak er det blant annet i en sak søkt om avlastning med begrunnelse i pårørendes behov for å reise bort. Helsetilstand for omsorgsmottaker er beskrevet som selvhjulpen men har behov for tilsyn. Kommunen har i denne saken innvilget korttidsopphold. Begrunnelsen for å innvilge korttidsopphold og ikke avlastning fremstår uklart for tilsynet.

Når det gis tilbud om kortidsopphold i institusjon med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven § 1-3, der det er søkt om avlastning etter sosialtjenesteloven § 4-2, bokstav b, kan dette være en praksis som ikke er i samsvar med loven.

Tilsynet viser derfor at Midtre Gauldal kommune har behov for å endre sine saksbehandlingsrutiner for søknad om avlastning og kortidsopphold, slik at det sikres at det gis riktig tjeneste.

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag anmoder om Midtre Gauldal kommunes redegjørelse for hvordan kommunen vil endre sin praksis, og ber om en tilbakemelding innen 01.09.10.

Jan Vaage fylkeslege 

Ingrid Karin Hegvold seniorrådgiver

Dir. innvalg, saksbehandler: 73 19 93 27