Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Fastlegens system for utredning av demens og oppfølgning av pasienter med demens – herunder samarbeid med kommunens hjemmetjeneste
 • Fastlegens system for legemiddelbehandling aveldre som mottar helse- og omsorgstjenester

Tilsyn med tjenestene til eldre er en del av Statens helsetilsyn sin satsning på tilsyn med tjenesten til eldre i perioden 2009 – 2012. Tilsynet med fastlegen ble gjennomført samtidig som det ble gjennomført tilsyn med enhet for hjemmetjenester i Midtre Gauldal kommune.

Fastlegen som ble tilsett er en del av et legesenter med seks leger, en turnuslege og 4,5 bioingeniør/ legesekretærer. Legen har ca 1075 listepasienter i hovedsak kronikere og eldre pasienter. Legen er i tillegg sykehjemslege.

Tilsynet viser at legen har rutiner for identifisering, utredning og oppfølging av demens. Gjennomgang av journaler viser at problemstillinger, vurderinger og behandlingsmessige valg var tydelig beskrevet. Informasjon til pasient og pårørende virket også godt ivaretatt.

Tilsynsmyndigheten har merket seg at det er godt innarbeidede rutiner for samarbeid mellom hjemmesykepleien og fastlegen når det gjelder enkeltpasienter og dette er dokumentert i journal til den enkelte pasient. Der legen har felles pasient med hjemmesykepleien, sendes kopi av journalnotat etter konsultasjon.

Tilsynet viste at fastlegen hadde en gjennomgang av pasientenes totale medikamentbruk. Bruk av risikomedikamenter virket forsvarlig ivaretatt.

Overensstemmelse mellom medikamentlistene for den enkelte pasient mellom hjemmetjenesten og legekontoret ble oppdatert ved at hjemmetjenesten fortløpende ga tilbakemeldinger om endringer i forbindelse med legevakt eller sykehusinnleggelse

Legesenteret har et avvikssystem, men dette var lite benyttet til systematisk forbedringsarbeid.

Det ble ikke avdekket avvik under dette tilsynet. Det ble gitt en merknad.

Merknad:

Avvikssystemet ved legesenteret er mangelfullt

Dato: 1.juni 2010

Ingrid Karin Hegvold
revisjonsleder

Jan Vaage
revisor

 

 

Hilde Bøgseth
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i fastlegepraksis i perioden 25. februar 2010 – 7. mai 2010. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Sør-Trøndelag gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Fastlegen som ble tilsett er en del av et legesenter med seks leger, en turnuslege og 4,5 bioingeniør/ legesekretærer. Senteret har til sammen ca 5800 listepasienter. Legene på senteret betjener de offentlige legeoppgavene i Midtre Gauldal kommune.

Legen har ca 1075 listepasienter i hovedsak kronikere og eldre pasienter. Legen er i tillegg sykehjemslege.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 25. februar 2010

Formøte ble ikke avhold

Åpningsmøte ble avholdt 13. februar 2010

Intervjuer: 2 personer ble intervjuet

Sluttmøte ble avholdt 7. mai 2010.

4. Hva tilsynet omfattet

 • Fastlegens system for utredning av demens og oppfølgning av pasienter med demens – herunder samarbeid med kommunens hjemmetjeneste
 • Fastlegens system for legemiddelbehandling aveldre som mottar helse- og omsorgstjenester

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik under dette tilsynet. Det ble gitt en merknad.

Merknad 1:

Avvikssystemet ved legesenteret er mangelfullt

Merknaden bygger på følgende:

 • Legesenteret har et avvikssystem. Dette var ført av legesekretærene og var ikke godt kjent eller brukt av legen. Hva som skulle defineres som avvik var ikke avklart og avvikene ble heller ikke brukt til systematisk forbedringsarbeid

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

 • Gjennomgang av journaler viser en god dokumentasjon. Problemstillinger, vurderinger og behandlingsmessige valg var tydelig beskrevet
 • Overensstemmelse mellom medikamentlistene for den enkelte pasient mellom hjemmetjenesten og legekontoret ble oppdatert ved at hjemmetjenesten fortløpende ga tilbakemeldinger om endringer i forbindelse med legevakt eller sykehusinnleggelse
 • Intervju og journalgjennomgang viste at fastlegen hadde en gjennomgang av pasientenes totale medikamentbruk. Bruk av risikomedikamenter virket forsvarlig ivaretatt.
 • Tilsynsmyndigheten har merket seg at det er godt innarbeidede rutiner for samarbeid mellom hjemmesykepleien og fastlegen når det gjelder enkeltpasienter og dette er dokumentert i journal til den enkelte pasient. Der legen har felles pasient med hjemmesykepleien, sendes kopi av journalnotat etter konsultasjon
 • Informasjon til pasient og pårørende virket også godt ivaretatt
 • Veilederen fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse brukes ikke i utredning av eldre med demenssykdom, men fastlegens praksis lå tett opp til denne.

6. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn
 • Lov om helsetjeneste i kommunene
 • Lov om pasientrettigheter
 • Lov om helsepersonell
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene
 • Forskrift om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Det var ikke oversendt dokumenter i forkant av tilsynet.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Gjennomgått 11 pasientjournaler

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Sør-Trøndelag:

 • Varselbrev fra Helsetilsynet i Sør-Trøndelag, datert 25. februar 2010
 • E-post fra Helsetilsynet i Sør-Trøndelag med program for tilsynsdagene, datert 28. april 2010.


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder: seniorrådgiver Ingrid Karin Hegvold
Revisor: fylkeslege Jan Vaage
Revisor: seniorrådgiver/jurist Hilde Bøgseth