Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med Orkdal barnevernsenter. Tema for tilsynet var målsetting og plan for det enkelte barn. Tilsynet omfattet undersøkelse om institusjonen sikrer at det utarbeides planer for hvert enkelt barn i tråd med forutsetninger for oppholdet. Hvordan planen ble fulgt opp og evaluert ble også etterspurt. 

Formålet med tilsynet var å vurdere om institusjonen har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse om:

 • Aktiviteter ble utført slik de er beskrevet og uttalt
 • Institusjonen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndigheten har satt.

Det ble ikke avdekket avvik og det ble ikke gitt merknader ved tilsynet.

Dato: 17.09.2010

Berit Hågensen revisjonsleder

Liv Ingegerd Selfjord revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Orkdal barnevernsenter i perioden 09.08.2010 – 15.09.2010 . Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barnevernstjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Orkdal barnevernsenter er en statlig barneverninstitusjon.  Det er en heldøgns  institusjon med 5 plasser for barn av begge kjønn i alderen 7 – 12 år.  Barna er plassert etter barnevernloven §§ 4-4,5. ledd og 4-12. Orkdal barnevernsenter er en omsorgs/adferdsinstitusjon, med det menes at de barna som blir innskrevet har en adferd som tilsier at de ikke kan flyttes direkte i fosterhjem, eller at de kommer fra brutte fosterhjem.  Barna kan også plasseres fra hjemmet, som et hjelpetiltak, for å flytte tilbake etter en periode. I alle tilfeller foregår en utredningsperiode. Barna kan bo ved senteret i en periode fra 3 mnd og opptil ett år. Det er ønskelig med kortere oppholdstid nå enn tidligere. Hovedmålet er at Orkdal barnevernsenter skal gi tilbud om omsorg, utredning og behandling til barn som ikke kan bo hjemme. Barna behandles ut i fra sitt individuelle behov, men skal også hjelpes til å kunne fungere i fellesskap med andre.  Tjenesten skal være av høy kvalitet i forhold til utredning, behandling, omsorg, fritidsaktiviteter og videreføring til nytt bosted. Senteret jobber ut fra et miljøterapeutisk perspektiv med hovedvekt på adferdsendring gjennom omsorg og forsterkning av allerede positiv adferd.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt  09.08.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 15.09.2010.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 15.09.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse om det forelå målsetting for oppholdet for det enkelte barn. Det ble undersøkt om det var utarbeidet plan for det enkelte barn i tråd med målsettingen for oppholdet og om planen ble fulgt opp og jevnlig evaluert.

Tilsynet undersøkte om de ansatte og ledelsen hadde prosedyrer for å utarbeide planen og om prosedyrene ble fulgt. Videre ble det etterspurt hvordan de ansatte blir gjort kjent med planene og i hvor stor grad de ble brukt som et aktivt verktøy i arbeidet med barna.  Helheten og sammenhengen i planarbeidet ble også etterspurt.

Tilsynet omfattet undersøkelse om hvordan det gis innspill for å evaluere og endre planen og i hvor stor grad barna tas med i utarbeidelsen og evalueringen av planen. Det ble også undersøkt om samarbeidspartnere ble involvert i utarbeidelse og bruk av planer.

5. Funn

Det ble ikke gitt avvik eller merknader ved tilsynet.

Tilsynet merket seg at institusjonens systemer for ivaretakelse av barna følger de offentlige krav til planer, målsetting og oppfølging av barna.  Gjennom intervju ble det vist at rutiner for planarbeidet ble fulgt, de ansatte hadde en samstemt praksis og forståelse hvordan planer ble utarbeidet og hvordan de ble brukt.  Det gis et inntrykk av at planarbeidet er satt inn i et godt system, som virker og som samtidig sikrer en forutsigbar og planmessig oppfølging av barna.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester § 5-9 omhandler rettigheter under opphold i institusjon. § 5-10 i samme lov omhandler generelle krav til institusjoner.
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner.
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.
 • Forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Beskrivelse av målgruppe, målsetting og metodikk for Orkdal bv.senter
 • Oppdatert liste over alle ansatte, vikarer, engasjerte
 • Metodebeskrivelse for grunnlagsundersøkelse
 • Rutinebeskrivelse av tiltaksplaner, behandlingstiltak, og tiltakssystemet
 • Kopi av plasseringsvedtak, kommunenes tiltaksplaner og institusjonens handlingsplan for barn som har opphold pr. dato

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 2 ukeplaner for inneværende uke
 • 1 utredningsrapport
 • 1 samarbeidsavtale mellom plasseringskommune og institusjonen

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel utsendt 09.08.2010
 • Etterspurt dokumentasjon mottatt 31.08.2010

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Tora Bakke

Husmor

X

   

Inger Tiller

Fosterhjem-/miljøterapeut

X

X

X

Berit M Åsgård

Merkantil

X

 

X

Marit Iversen

Ass. Leder

X

X

X

Marit Kotsbakk

Miljøterapeut

X

X

X

Solveig Bjørseth

Leder

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Liv Ingegerd Selfjord og Berit Hågensen