Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det ble torsdag 7. oktober 2010 gjennomført uanmeldt tilsyn i Ørland kommune, Ørland sykehjem og Ørland hjemmesykepleie. Tema for tilsynet var ”legemiddelhåndtering”.

Rettslige grunnlaget for tilsynsbesøket:

 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten §§ 2 og 3.
 • lov om helsetjeneste i kommunene
 • forskrift om legemiddelhåndtering i virksomheter som yter helsehjelp
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

Tilsynet ble varslet 6. oktober 2010, kl. 15.00 til enhetsleder for Virksomhet pleie og omsorg. Tilsynet ble gjennomført 7. oktober 2010 i tidsrommet kl. 10.00 – 14.00. Tilsynet besto av:

 • Innledende samtale med enhetsleder for Virksomhet pleie og omsorg, avdelingssykepleier for sykehjemmet og fungerende avdelingssykepleier for hjemmesykepleien.
 • Verifikasjon som besto av gjennomgang av pasientenes kurve/medisinark, prosedyrer og avviksrapporter ved både sykehjemmet og hjemmesykepleien.
 • Avsluttende samtale med enhetsleder for Virksomhet pleie og omsorg og fungerende avdelingssykepleier for hjemmesykepleien.

Til stede fra Helsetilsynet var seniorrådgiver/revisjonsleder Ingrid Karin Hegvold og ass. fylkeslege Inger Williams, samt observatør under tilsynet; rådgiver Jannicke Evjen Olsen.

Ørland kommune besvarte i mars 2010 egenmeldingstilsynet med tema ”legemiddelhåndtering”. Ved kommunens egen gjennomgang ble det ikke funnet forhold som avvek fra myndighetskravene.

Ved det uanmeldte tilsynet ble følgende forhold avdekket:

 • Virksomhetslederne har ikke legemiddelkompetanse, slik dette er definert i forskriften. Det var en omforent forståelse mellom de som deltok under tilsynet at det var utpekt faglig rådgiver med slik kompetanse. Dette var imidlertid ikke skriftliggjort på en slik måte at det fremkom i oversikten over oppgavene til henholdsvis sykehjemslegen og kommuneoverlegen
 • Det var ikke gjennomført en tilstrekkelig individuell vurdering av de ansattes formelle og reelle kvalifikasjoner i forhold til de ulike oppgaver som skal gjennomføres i legemiddelhåndteringen. For hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og ufaglærte var det et skjema med oversikt over hvilke oppgaver innen legemiddelhåndteringen disse kunne utføre. Dette var imidlertid noe ufullstendig, delvis ble det brukt flere typer skjema for å spesifisere hvilke oppgaver som var delegert. På flere av delegasjonsskjemaene var gyldighetsdatoen oversteget
 • Sykehjemmet hadde hatt en gjennomgang av forskriften for legemiddelhåndtering, som ble iverksatt i mai 2008. Tilsvarende gjennomgang av prosedyrene i hjemmetjenestene var ikke gjennomført
 • Under verifikasjon av kurv/medisinark fra hjemmetjenesten ble det avdekket at systemet for å legge opp i dosett var slik at det innga risiko for svikt. Det var også meldt flere avvik som bekreftet dette
 • Det var ingen systematisk gjennomgang av forholdet mellom innkjøp og forbruk av legemidler i gruppe B
 • Kommunen har et avvikssystem, men dette ble i liten grad brukt. De avvik som var registret ble i liten grad benyttet til systematisk forbedringsarbeid, evaluering og kontroll av virksomheten, samt vurdering av risikoforhold.

For øvrig merket vi oss at det blir jevnlig gjennomført opplæring av hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere som skal delta i legemiddelhåndteringen. I tillegg gis det internundervisning til alle ansatte hvor det fokuseres på sykdomstilstander og legemider.

Slik det fremkom under tilsynet er Ørland kommunen sitt system for legemiddelhåndtering ikke i samsvar med myndighetskravene, jfr. forskrift om legemiddelhåndtering i virksomheter som yter helsehjelp og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Etter Helsetilsynet i Sør-Trøndelag sin vurdering innebærer funnene fra kommunens hjemmetjeneste en risiko for at forsvarlig helsehjelp ikke blir ivaretatt.

Trondheim 8. oktober 2010

Ingrid Karin Hegvold
Seniorrådgiver 
Leder av tilsynet

Inger Williams
ass.fylkeslege