Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Rabita bo og oppfølgingstjeneste. Formålet med tilsynet var å vurdere om institusjonen har tilfredsstillende kontroll med egen virksomhet i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon.

Tilsynet omfattet undersøkelse om institusjonen sikrer forsvarlig drift gjennom å ha tilsatt personell med tilstrekkelig bredde og nivå i kompetansen, i forhold til institusjonens målgruppe og målsetting.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Krav til bemanning og ansattes kompetanse

Det ble ikke gitt avvik eller merknad.

Dato: 07.06.2010

Torbjørn Løvaas
revisjonsleder

Jostein Krutvik
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Rabita bo og oppfølgingstjeneste i perioden 26.03.2010 -06.05.2010 -. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barnevernstjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter

tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres

tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

 

2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Barneverninstitusjonen Rabita bo og oppfølgingstjeneste eies og drives av Trondheim kommune. Institusjonen er godkjent for fem ungdommer i alderen 12 til 18 år, plassert med hjemmel i barnevernloven § 4-4 5. ledd og § 4-12. Hovedmålgruppe for institusjonen er enslige mindreårige flyktninger eller asylsøkere som har fått vedtak om opphold i landet.

Institusjonen har høy ”flerkulturell kompetanse”, og en tredel av personalgruppen har annen en norsk kulturell bakgrunn. Institusjonen oppfyller kravet til formell kompetanse, ved at åtte av ni stillinger i turnus er miljøterapeuter.

Rabita bo og oppfølgingstjeneste driver i tillegg oppfølging av ungdom i samme målgruppe som bor hos vertsfamilier eller i egne hybler. Denne delen av virksomheten er ikke gjenstand for tilsyn i denne sammenhengen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 26.03.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 06.05.2010.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 06.05.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Fylkesmannen undersøkte hvordan barneverninstitusjonen Rabita sikrer at lovkrav knyttet til krav til bemanning og ansattes kompetanse blir ivaretatt, jf Lov om barneverntjenester § 5-9 med tilhørende forskrifter. Undersøkelsen omfattet også institusjonens styringssystem og internkontroll, jf Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll.

Følgende ble undersøkt:

-Om organisasjonskart og beskrivelse av virksomheten forelå i trå med orskriftens krav -Om kjennskap til institusjonens målgruppe og mål for driften -Intervjuobjektenes redegjørelser for faglige metoder ble sammenholdt med institusjonens beskrivelse av faglig plattform -Institusjonens rutiner for å sikre faglig forsvarlig bemanning, stillingsplan og evaluering av kompetansebehov ble gjennomgått. -Faglig veiledning, videre og etterutdanning, og opplæringsplan ble etterspurt -Håndtering av institusjonens spesielle kompetanse ble gjennomgått -Stillingsinstrukser, og kjennskap til disse ble etterspurt. Hovedkontaktens rolle og opplæring av denne. Var spesifikt vektlagt. Videre ble kunnskap om leder og stedfortreders roller etterspurt i intervju. -Tilgangen til-og kjennskapen til hva som er aktuelt lover ble etterspurt. -Institusjonens rutiner for håndtering av samlede erfaringer og kunnskap blant ansatte og samarbeidspartnere ble etterspurt.

5. Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for å gi avvik eller merknad ved dette tilsynet.

Fylkesmannen har for øvrig merket seg at institusjonen har et bra utviklet internkontrollsystem. Systemet virket godt kjent og forankret hos de ansatte, og synes å være i aktivt bruk.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om internkontroll i institusjoner
 • Forskrift om tilsyn med barn i institusjon

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Institusjonsplan for Rabita bo og oppfølgingstjeneste, med følgende innholdsfortegnelse:

 • Målgruppe målsetting og metodikk
 • Materielle krav
 • Institusjonens lokalisering
 • Bemanning og kompetanse
 • Oppbevaring av private eiendeler og penger
 • Medisinsk tilsyn og behandling
 • Oppbevaring og behandling av person opplysninger
 • Ivaretakelse av beboernes rett til medvirkning
 • Internkontroll
 • Institusjonsplanens status
 • Oversikt over lovverk
 • Oversikt over ansatte, med stillingsbetegnelse, oversikt over formell kompetanse og relevant praksis m.v.
 • Organisasjonskart for Rabita bo og oppfølgingstjeneste
 • Gjeldende rutinebeskrivelser for Rabita
 • Rutiner for forebygging og håndtering av mistanke om fysiske og seksuelle overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn og ungdommer i Rabita bofellesskap
 • Samhandlingsregler-og aktsomhetsregler på Rabita

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Tilsynsrapporter
 • Tidligere innsendte rutinebeskrivelser fra institusjonen
 • Tilbakemeldinger fra institusjonen til Fylkesmannen etter tidligere tilsynsbesøk
 • Vedtak om godkjenning av kommunal institusjon etter Lov om barneverntjenester § 5-8 – Rabita bo og oppfølgingstjeneste, fra Buf-etat, Region Midt-Norge, av 20.03.2009

8. Deltakere ved tilsynet/H2>

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Preben Viker

leder

X

X

X

June Obam

Stedfortreder/ledende miljøterapeut

X

X

X

Ragnhild Vangen

Miljøterapeut

 

X

 

Mary Morrison

Miljøterapeut

 

X

 

Torill Gellein

Husmor

X

   

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Jostein Krutvik – revisor Torbjørn Løvaas -revisjonsleder