Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i perioden 06.05.-16.06.2010 ført tilsyn med Ranheim Vestre. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i 2010. Formålet med tilsynet var å vurdere om institusjonen har tilfredsstillende kontroll med egen virksomhet i forhold til regelverket som regulerer arbeid med barn som bor i barneverninstitusjoner.

Utgangspunkt for temaet er tilsynsforskriftens § 7 om at det skal foreligge målsetting og plan for det enkelte barn, og at denne planen jevnlig blir vurdert.

Tilsynet omfattet undersøkelse av hva slags rutiner og praksis institusjonen har for å ivareta de forutsetninger for oppholdet som er lagt til grunn i barneverntjenestens eller fylkesnemndas vedtak. Det omfattet blant annet samarbeidsrutiner med barneverntjenesten, systemet for det interne arbeidet med handlingsplaner og øvrige planer, og bruk av erfaringer og kompetanse institusjonen har opparbeidet på temaet.

Det ble ikke gitt avvik eller merknad.

Dato: 20.aug. 2010

Liv Ingegerd Selfjord 
revisjonsleder

Jostein Magne Krutvik
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Ranheim Vestre i perioden 06.05.2010 -16.06.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barnevernstjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Ranheim Vestre er en statlig barneverninstitusjon som ligger i landlig til i Trondheim kommune. Den har som målgruppe barn fra 8-18 år plassert ihht. barnevernloven §§ 4-4. 5.ledd, 4-12 og 4-6 dersom intensjonen er langtidsplassering. I brev datert 20.04.2010 fra BUF-etat er antall beboere satt til 7, av dem en i treningsleilighet. Målgruppa beskrives i Ranheim Vestres institusjonsplan som barn og unge med alvorlig sammensatt-og/eller adferdsproblematikk.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 06.05.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 16.juni 2010.

Intervjuer

3 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 16.juni 2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av hva slags rutiner og praksis institusjonen har for å ivareta de forutsetninger for oppholdet som er lagt til grunn i barneverntjenestens eller fylkesnemnda vedtak. Dette omfattet blant annet:

 • Ansattes kjennskap til målgruppebeskrivelser og målsetting for den faglige virksomheten ved institusjonen, og bruken av dette i plansammenheng
 • Praktisering av rutiner ved inntak av nye barn
 • Kjennskap til rutiner for det interne arbeidet med handlingsplaner og øvrige planer, og personalets ansvar, oppgaver og myndighet i den sammenhengen
 • Praktisering av samarbeidet med barnet, og barnets medvirkning i utforming av egne planer
 • Samarbeidsrutiner med Barneverntjenesten og Fagteam og sammenhengen mellom målsetting for oppholdet, tiltaksplan og handlingsplaner
 • Om praktisering av målsettinger og planer i det løpende arbeidet med barna
 • Bruk av individuelle planer i samarbeid med foreldre/foresatte, skole og evt. behandlingsinstitusjoner
 • Rutiner for overlevering av kunnskap om barnets aktiviteter, opplevelser, trivsel og utvikling mellom vaktskifter i personalet
 • Rutiner og praksis for evaluering av planer, og sammenhengen mellom planer og rapporteringer
 • Opplæring i planarbeid og bruk av den kompetanse institusjonen har opparbeidet på temaet
 • Risiko-og sårbarhetsvurderinger i arbeidet med planene
 • Rutiner og praksis for oppbevaring av taushetsbelagte personopplysninger, herunder vedtak og planer.

5. Funn

Det ble ikke gitt avvik eller merknad som følge av tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner
 • Forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Vedtak, tiltaks-og handlingsplaner for alle beboere på tilsynstidspunktet.
 • Institusjonsplan
 • Stillingsplan
 • Rutinehåndbok

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 3 rutineskriv (vedlegg 11. 30 og 38 ihht. institusjonsplanen)
 • En evalueringsrapport

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Fylkesmannens varsel om tilsyn
 • Fylkesmannens program for tilsynsdagen

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Anita Johansen

Teamleder

X

X

X

Maria Klock Bjørnsrud

Miljøterapeut

X

X

X

Gitte Skaanes

Leder

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Underdirektør Jostein Magne Krutvik og rådgiver Liv Ingegerd Selfjord (revisjonsleder).