Helsetilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Temaet for tilsynet var inndelt etter sentrale faser i et behandlingsforløp:

 • Mottak og individuell vurdering av nye pasienter
 • Utredning
 • Behandling, oppfølging og utskrivelse

Når tilsynet vurderte de ovennevnte fasene var oppmerksomhet særlig rettet mot:

 • Brukermedvirkning
 • Samarbeid og samhandling
 • Kompetanse

Ved intervju og dokumentgjennomgang hadde tilsynet fokus på noen prioriterte pasientgrupper; pasienter med hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) og depresjon.

Barne- og ungdomspsykiatrien i Sør-Trøndelag er organisert under Divisjon psykisk helsevern. Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP-klinikk) er organisert i flere enheter. Poliklinikken på Saupstad har ansvar for Lerkendal ogHeimdal i Trondheim, og for Klæbu og Melhus kommune. Poliklinikk Saupstad har også særlig ansvar for å gi et tilbud til døve og hørselshemmede i vår helseregion.

Poliklinikken Saupstad er organisert i tre generalistteam som ledes av teamledere. På tidspunktet for tilsynet var det ansatt to spesialister; en legespesialist og en psykologspesialist.Under tilsynet kom det frem at spesialistsituasjonen i BUP-klinikk, St. Olavs Hospital HF er marginal.

Under tilsynet ble det avdekket at BUP-klinikk, Saupstad poliklinikk ikke har et system som sikrer at henvisningene fortløpende vurderes av kvalifisert personell slik at hastegrad avklares. Videre kom det frem at selvmordsrisiko ikke systematisk kartlegges overfor alle pasienter og at dokumentasjon av selvmordsrisikokartlegging og eventuell selvmordsrisikovurdering var mangelfullt dokumentert i journal.

Intensjon i Individuell plan (IP) ivaretas delvis gjennom ansvarsgrupper. Gjennom intervju kom det fram at virksomheten har standardbrev for informasjon om rett til IP og for å initiere dette overfor primærhelsetjenesten. Journalgjennomgang viste få spor av dette

BUP-klinikk har system i EQS for avviksregistrering. Tilsynet viste at Poliklinikk Saupstad ikke benyttet dette til forbedring av tjenesten. BUP-klinikk har etablert et internkontrollprosjekt. Gjennom prosjektet skal blant annet ansatte gjøres bedre kjent med EQS og dens innhold. I tillegg skal det arbeides med å etablere og implementere prosedyrer. Fokus skal gjennom prosjektet rettes på kvalitetssikringsarbeid ved avdelingen og spesielt på de styringsdokumenter som berører pasienter. Målsetting er økt kvalitetssikring av tjenester overfor alle pasienter, med et særlig fokus på avvik og avvikshåndtering.

Det ble avdekket ett avvik under tilsynet:

St. Olavs Hospital HF sitt system for styring av BUP poliklinikk Saupstad medfører en risiko for at faglig forsvarlighet ikke ivaretas

30.11.2010

Einar Andersen
revisjonsleder

Ingrid Karin Hegvold
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved St. Olavs Hospital HF, Psykisk helsevern, BUP-Klinikk, Poliklinikk Saupstad i perioden 19.08.2010 - 30.11.2010. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Sør-Trøndelag gjennomfører i inneværende år. Tilsyn med spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge gjennomføres i samarbeid med Helsetilsynet i Nord-Trøndelag og Helsetilsynet i Møre og Romsdal. Dette tilsynet er gjennomført med bistand av barne- og ungdomspsykiater som har deltatt i revisjonsteamet som fagrevisor.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Barne- og ungdomspsykiatrien i Sør-Trøndelag er organisert under Divisjon psykisk helsevern. Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, forkortet BUP-klinikk er organisert i flere enheter: poliklinikker, familieenheten og ungdomsenhetene. Poliklinikken på Saupstad har ansvar for Lerkendal ogHeimdal i Trondheim, og for Klæbu og Melhus kommune. Poliklinikk Saupstad har også et særlig ansvar for å gi et tilbud til døve og hørselshemmede i vår helseregion.

Det er 28 stillinger ved poliklinikk Saupstad. Poliklinikken er organisert i tre generalistteam som ledes av teamledere. På tidspunktet for tilsynet var det ansatt to spesialister; en legespesialist og en psykologspesialist.

Det er nylig blitt opprettet en arbeidsgruppe som skal se nærmere på de standardbrev som enhetene i BUP-klinikk bruker. Arbeidsgruppen skal lage et forslag til standardisert brevmal som skal være felles for alle enhetene i BUP-klinikk.

BUP-klinikk har etablert et internkontrollprosjekt. Gjennom prosjektet skal blant annet ansatte gjøres bedre kjent med EQS og dens innhold. I tillegg skal det arbeides med å etablere og implementere prosedyrer. Fokus skal gjennom prosjektet rettes på kvalitetssikringsarbeid ved avdelingen og spesielt på de styringsdokumenter som berører pasienter. Målsetting er økt kvalitetssikring av tjenester overfor alle pasienter, med et særlig fokus på avvik og avvikshåndtering.

St. Olavs Hospital HF, BUP-klinikk har utfordringer knyttet til å sikre tilstrekkelige spesialistkompetanse ved poliklinikk Saupstad. Spesialistsituasjonen i BUP-klinikk er marginal. Det er ansatt en legespesialist ved poliklinikk Saupstad, når denne har fravær dekkes funksjon opp av legespesialist fra annen enhet i BUP-klinikk.

Under tilsynet kom det fram at det er startet et arbeid med gjennomgang av organisasjon i BUP-klinikk med tanke på bedre utnyttelse av personalressurser.

BUP-klinikk har månedlige lederrapporter/ aktivitetsrapporter som sendes ut til seksjonslederne. Dialogmøter gjennomføres med hver enkelt enhet minimum 2 ganger hvert halvår.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 19.8.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 2.11.2010.

Intervjuer

10 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 3.11.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet var inndelt etter sentrale faser i et behandlingsforløp:

 • Mottak og individuell vurdering av nye pasienter
 • Utredning
 • Behandling, oppfølging og utskrivelse

Når tilsynet vurderte de ovennevnte fasene var oppmerksomhet særlig rettet mot:

 • Brukermedvirkning
 • Samarbeid og samhandling
 • Kompetanse

Ved intervju og dokumentgjennomgang hadde tilsynet fokus på noen prioriterte pasientgrupper; pasienter med hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) og depresjon.

5. Funn

Avvik 1:

St. Olavs Hospital HF sitt system for styring av BUP poliklinikk Saupstad medfører en risiko for at faglig forsvarlighet ikke ivaretas

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-2 og 2-5
 • Forskrift om individuell plan
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten

Avviket bygger på følgende:

 • Det er ikke system som sikrer at henvisningene fortløpende vurderes av kvalifisert personell slik at hastegrad avklares.
 • Intervju og journalgjennomgang viste at selvmordsrisiko ikke systematisk kartlegges overfor alle pasienter.
 • Journal gjennomgang viste noen ganger manglende beskrivelse av selvmordsrisiko-vurdering også i tilfeller der grunnlaget for henvisning blant annet er suicidfare.
 • Individuell plan er ikke implementert som verktøy i pasientbehandling.
 • Journalgjennomgang viser få eller ingen spor av individuell plan.
 • Poliklinikk Saupstad har ikke en kultur for å nytte avviksmeldinger i sitt forbedringsarbeid.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

 • Det er utpekt medisinskfaglig rådgiver i BUP-klinikk.
 • Leder ved Saupstad poliklinikk har knyttet til seg medisinskfaglig rådgiver.
 • Pasientansvarlig lege/ psykolog er utpekt.
 • Henvisninger vurderes av inntaksteam en gang pr uke.
 • Inntaksteam består av medisinskfaglig rådgiver (eller annen overlege/ psykologspesialist), poliklinikkleder, teamledere og sekretær (som ivaretar og sikrer utsendelse av brev vedrørende vurdering).
 • Henvisningene vurderes innen 10 dager.
 • Etter at henvisning er vurdert og rett til helsehjelp er gitt innkalles pasient til inntakssamtale – normalt i løpet av 1-4 uker.
 • Det er utarbeidet retningslinjer for innhold i inntakssamtalen.
 • De som gjennomfører inntakssamtale presenterer saken i påfølgende teammøte med målsetting om å utarbeide utrednings- eller behandlingsplan.
 • Det er utarbeidet krav til innhold i utrednings- og behandlingsplan.
 • Gjennom eget møte foretas en diagnostisk vurdering (DV) som munner ut i en diagnose.
 • Tilbakemelding til pasient (pårørende) gis etter avholdt møte om diagnostisk vurdering.
 • Lege- og psykologspesialist deltar i gjennomgående pasientforløp og behandling ved deltakelse i teammøter og DV-møter.
 • Samarbeid mellom poliklinikk Saupstad og spesialistpoliklinikk er godt beskrevet og gjennomføres strukturert.
 • Journalgjennomgang viste god struktur i journaler.
 • Poliklinikk Saupstad har rutiner for avslutning av saker.
 • Epikrise sendes ut fortløpende.
 • BUP-klinikk har etablert et internkontrollprosjekt. Gjennomgang av systemet viste en god struktur og lett tilgjengelighet for brukere på ulike nivå.

6. Regelverk

Myndighetskravene knyttet til de valgte områdene avledes hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesteloven (sphlsl.) og pasientrettighetsloven, (pasrl.). Hovedbestemmelsen om at tjenestene BUP gir til pasienter med psykiske lidelser skal være forsvarlige, er sphsl. § 2-2. Bestemmelsene i pasrl. bidrar til konkretisering av kravene. Forsvarlighetsnormen blir konkretisert ved gjennomgang av prosesser og aktiviteter knyttet til de valgte områdene. Oppmerksomhet på brukermedvirkning, samarbeid/ samhandling og tilgjengelighet.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

1.Organisering av virksomheten, beskrivelse av ansvarsforhold og fordeling av oppgaver, oversikt over ledere og ansatte i virksomheten, stillingsbeskrivelser, opplæringstiltak i forhold til tema for tilsynet.

a) Organisering av virksomheten, beskrivelse av ansvarsforhold og fordeling av oppgaver, oversikt over ledere og ansatte i virksomheten:

 • Mål- og strategiplan m/vedlegg ”Handlingsplan for kompetanseutvikling 2010/2011”
 • Årsmelding BUP-klinikk 2009
 • Organisasjonskart for Divisjon Psykisk helsevern, PH (EQS dokument)
 • Organisasjonskart for BUP-klinikk (EQS dokument)
 • Organisasjonsplan (EQS dokument – under revidering)
 • BUP-klinikks lederstrukturer (EQS dokument)
 • Virksomhetsplan for Saupstad poliklinikk (EQS dokument)
 • Årsrapport 2009 – Regionfunksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge, Helse Midt-Norge

b) Stillingsbeskrivelser

 • for seksjonsleder i poliklinikk (EQS dokument)
 • for klinisk pedagog (EQS dokument)
 • for klinisk sosionom (EQS dokument)
 • for overlege i poliklinikk (EQS dokument)
 • for psykologspesialist (EQS dokument)
 • for psykolog – skal revideres og implementeres i EQS
 • for saksbehandler (EQS dokument)
 • for teamleder i BUP (EQS dokument)
 • for LUS i poliklinikk m/vedlegg (lege i spesialisering, LIS) – skal revideres og implementeres i EQS
 • for sekretær/teamsekretær/postsekretær – skal revideres og implementeres i EQS
 • Utlysningstekst – poliklinisk behandling til døve og hørselshemmede barn etc.

c) Opplæringstiltak

 • Se mål- og strategiplan for BUP-klinikk under pkt 1 a)
 • Se årsmelding BUP-klinikk 2009 under pkt 1 a)
 • Se virksomhetsplan for BUP poliklinikk Saupstad under pkt 1 a)
 • Arbeidsområde og oppgaver for opplæringskoordinator (EQS dokument)

2. Samarbeidsavtaler med kommuner og eventuelt samarbeidsavtaler med andre deler av spesialisthelsetjenesten.

a) Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og ”kommune”

b) PÅ HØRING: Samarbeidsavtale i Midt-Norge mellom:

 • Barneverninstitusjon i Bufetat
 • Fagteam og fosterhjemtjeneste i Bufetat
 • Aktuelt helseforetak i Helse Midt-Norge RHF, aktuell poliklinikk innen psykisk helsevern for barn og unge og aktuell poliklinikk innen rus
 • Rusbehandling Midt-Norge – aktuell enhet lokalt
 • Eventuelt andre relevante
 • VEDLEGG: Rammeavtale mellom BFT og Helse Midt-Norge RHF

c) PÅ HØRING: Retningslinjer for Samhandling mellom St. Olavs Hospital HF og kommunene i Sør-Trøndelag om koordinerte tjenester til barn som trenger det på grunn av sykdom, psykiske vansker eller annen funksjonsnedsettelse

d) PÅ HØRING: standardisert pasientforløp for barn og ungdom med depresjon.

e) Konsultasjoner mellom Saupstad poliklinikk og kommunene

 • til Trondheim kommune, BFT Lerkendal
 • til Trondheim kommune, BFT Heimdal
 • til Melhus kommune, familie og forebygging
 • til Melhus kommune, familie/forebygging – tiltak for gravide
 • til Klæbu kommune, Barnevern og PPT

3. Styrende dokumenter og annen informasjon som kan gi oversikt og informasjon om tjenester og tiltak til henvisninger, utredning, gjennomføring og evaluering av behandlingstiltak.

a) Dokumenter som er felles for allmennpoliklinikkene:

 • Utredning og behandling av ADHD
 • PÅ HØRING: Standardisert pasientforløp – Depresjon hos barn og ungdom. Utredning, behandling og oppfølging
 • PÅ HØRING: Behandlingsplan for BUP-klinikk
 • Epikrise
 • Diagnosesetting
 • DAWBA
 • Interne henvisninger
 • Legeundersøkelse i BUP
 • Kognitiv kartlegging / testing
 • PÅ HØRING: Rutinebeskrivelse for pasientarbeidet i BUP poliklinikk
 • Felles inntaksteam mellom BUP og andre spesialisthelsetjenester
 • Samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og BUP-klinikk om ADHD
 • Prioriteringsveileder – Psykisk helsevern for barn og unge
 • Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge

b) Dokumenter som kun berører Saupstad poliklinikk:

 • Rutinehåndbok for pasientarbeidet ved Saupstad poliklinikk (EQS dokument)
 • Se virksomhetsplan for Saupstad poliklinikk under pkt 1 a)
 • Standardbrev som svar på henvisning
  - Orientering til pasienten
  - Pasienters klageadgang

c) Samarbeid mellom allmennpoliklinikk og spesialpoliklinikk:

Dokument som styrer samarbeidet mellom allmennpoliklinikk og nevroteam

 • Se ”Interne henvisninger” under pkt 3 a
 • Organisasjonsmodell for nevroteamet 2010
 • Rammer for arbeidet i Spesialpoliklinikken
 • Notat om pasientforløp i Spesialpoliklinikken fra inntak til utskrivning
 • Nevrospsykiatrisk team for barn og unge i St. Olav

4. Opplysninger om standardiserte verktøy for utredning/vurdering, eventuelle skriftlige prosedyrer og tiltak som benyttes for gjennomføring.

a) Se ”DAWBA”

b) Se ”Interne henvisninger m/vedlegg”

c) Andre standardiserte verktøy som benyttes er referert i de EQS dokumentene som berører de ulike psykiske lidelsene, som f.eks. depresjon og ADHD.

5. Opplysninger om virksomhetens tiltak for å sikre brukermedvirkning både på system- og individnivå, eks. informasjon om brukerråd/systematisk bruk av brukererfaringer på systemnivå.

a) Individuell plan – St. Olav

b) Ansvarsgruppe – BUP

c) Brukerutvalget i St. Olav.

d) Brukergruppen i psykisk helsevern, PH.

e) Lærings-og mestringssenteret i BUP-klinikk (LMS)

f) Fagkunnskap og brukererfaring sidestilles i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringstiltakene.

g) Samarbeidsprosjekt for BUP poliklinikk Saupstad og Brukerorganisasjonene Voksne for Barn og Mental Helse i Sør-Trøndelag og Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling ”Min stemme teller – Brukermedvirkning for barn og unge”

h) Informasjon om HEL-BUP på hjemmesiden til Enhet for faguvikling i BUP-klinikk,

6. Opplysninger om virksomhetens systematiske gjennomgang og evaluering av drift og resultater innen tema for tilsynet/ledelsens gjennomgang.

a) Ledelsens gjennomgang i Divisjon Psykisk helsevern, PH

b) Se ”Rutinehåndbok for pasientarbeid ved Saupstad poliklinikk” under pkt 3 b)

7. Oppgaver (eks. ø.hj./ambulant/beredskap, veiledning/rådgivning til kommunene).

a) Oppfølging av selvmord eller alvorlig selvmordsforsøk ved BUP

b) Øyeblikkelig hjelp henvendelser til BUP-klinikk

c) Se ”Konsultasjoner mellom Saupstad poliklinikk og kommunene” under pkt 2 e)

8. Opplærings-/kompetanseplaner (eks. hvordan virksomheten sikrer opplæring i ulike typer behandlingsmetodikk, gruppevirksomhet, ambulant virksomhet).

a) Se ”Mål- og strategiplan for BUP-klinikk m/vedlegg” under pkt 1 a)

b) Strategisk kompetanseplanlegging m/vedlegg

c) Se ”Virksomhetsplan for poliklinikk Saupstad” under pkt 1 a)

d) Kurs som arrangeres av St.Olav – tilgjengelig på intranett/Kilden

e) Internundervisning /undervisningsplan for BUP-klinikk vår og høst (høsten 2010)

f) Nytilsattopplæring i BUP foregår 2 ganger i året (programskjema for høsten 2010)

g) Interne kurs om selvmordsvurdering skjer 2 x i året.

9. Vakt-/bemanningsplaner.

a) Ø-hjelpsforvakt for poliklinikkene

b) Ø-hjelpsbakvakt for poliklinikkene

c) Se ”Rutinehåndbok for pasientarbeidet ved Saupstad poliklinikk” under pkt 3 b).

d) Vaktliste for vakthavende leger ved døgnenhetene 

10. Opplæringstiltak for pasienter og pårørende.

a) Lærings- og mestringssenteret i BUP-klinikk (LMS)

b) Se ”Årsmelding BUP-klinikk 2009, side 4” – under pkt 1 a)

c) Se ”Arbeidsområde og oppgaver for opplæringskoordinator” under pkt 1 c)

11. Oversikt over pasientbelegg og annen driftsinformasjon.

a) Lederrapport 2010 over Saupstad og Spesialpoliklinikken, se vedlegg under pkt 6

b) Aktivitet poliklinikk 2010, se vedlegg under pkt 6

12. Annen aktuell informasjon i forhold til temaet for tilsynet.

a) Internkontrollprosjektet /IK-PRO ved BUP-klinikk, 2008 - 2010

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • journaler for de siste ti førstegangshenviste pasienter med mistanke om depresjon
 • journaler for de fem siste pasienter som har fått stilt diagnose depresjon og der behandling er iverksatt og pasient overført primærhelsetjenesten
 • journaler for de fem siste pasienter som har fått stilt diagnose depresjon og der behandling er iverksatt journaler for de siste ti førstegangshenviste pasienter med mistenkt om hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD)
 • journaler for de fem siste pasienter som har fått stilt diagnose hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) og der behandling er iverksatt og pasient overført primærhelsetjenesten
 • journaler for de fem siste pasienter som har fått stilt diagnose hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) og der behandling er iverksatt
 • EQS (elektronisk kvalitetssystem) ble gjennomgått sammen med poliklinikk leder og kvalitetsrådgiver i BUP-klinikk
 • Avvikslogg for BUP-klinikk

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Sør-Trøndelag:

 • Brev datert 19.8.2010 fra Helsetilsynet i Sør-Trøndelag til St. Olavs Hospital HF der tilsynet ble varslet
 • E-post fra St. Olavs Hospital HF til Helsetilsynet i Sør-Trøndelag vedlagt etterspurt dokumentasjon
 • E-post korrespondanse mellom kontaktperson ved St. Olavs Hospital og revisjonsleder i forbindelse med utarbeidelse av program for tilsynet
 • E-post korrespondanse mellom kontaktperson ved St. Olavs Hospital og revisjonsleder i forbindelse med utvelgelse av journaler og brukeradgang til elektronisk pasientjournal

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Ingeborg Aakvik

Sekretær i poliklinikk

X

X

X

Astrid Sandvik

Psykologspesialist i poliklinikk

 

X

X

Ann Mari Lynum

Familieterapeut

X

X

X

Erling Mossige

Overlege i poliklinikk

 

X

X

Torun G. Finnanger

Nevropsykolog i Spesial poliklinikk

X

X

X

Grete Kolstad

Pedagog i Spesial poliklinikk

X

X

X

Katie I. Wikstrøm

Leder Saupstad poliklinikk,

X

X

X

Camilla Angelsen Kvestad

LIS (lege i spesialitet)

 

X

 

Kari Gårdvik

Fungerende avdelingssjef BUP-klinikk, overlege

X

X

X

Liv Sjøvold

Divisjonsdirektør, Divisjon Psykisk helsevern

 

X

X

Janne Stormo

Kvalitetsrådgiver, BUP Klinikk

X

 

X

Anne Lise Wold Aune

Kvalitetsrådgiver, Divisjon Psykisk helse

X

 

X

Merete Blokkum

Kvalitetssjef, St. Olavs Hospital HF

   

X

Hanne Tengren

LIS

   

X

Torill Skoftness

Klinisk sosionom

   

X

Ingvill Stanum

Pedagog

   

X

Torild Kvannli

Klinisk psykiatrisk sykepleier

   

X

Inger Anne Bolme

Pedagog

   

X

Marthe Røhr

Psykolog

   

X

Erik Wammer

Klinisk pedagog

   

X

Toril Lauvås

Klinisk pedagog

   

X

Målfrid Reite Volden

Familieterapeut

   

X

Marianne Kirksæter

Klinisk pedagog

   

X

Liv Nygård

Psykolog

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder, seksjonsleder Einar Andersen, Helsetilsynet i Møre og Romsdal
Revisor, seniorrådgiver Ingrid Karin Hegvold, Helsetilsynet Sør-Trøndelag
Revisor, ass. fylkeslege Tor-Finn Granlund, Helsetilsynet i Nord-Trøndelag
Fagrevisor, Trude Fixdal, barne- og ungdomspsykiater
Observatør fra Helsetilsynet i Nord-Trøndelag rådgiver Unni Røstad Pedersen