Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet undersøkelser om institusjonen ivaretar de forutsetninger for oppholdet som er lagt til grunn i barneverntjenestens eller fylkesnemndas vedtak.

Rapporten inneholder en merknad:

Merknad 1

Institusjonen har en uklar praksis i forhold til registrering av beboernes måloppnåelse av egen handlingsplan, og en sårbar praksis i forhold til å sikre beboernes medbestemmelse.

14.12.2010

Torbjørn Løvaas
revisjonsleder

Liv Selfjord
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Stormyra Ritell DA i perioden 06.10.2010 -02.11.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barnevernstjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebyggee overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Stormyra Ritell er godkjent for inntil 16 barn i aldersgruppen 11 til 18 år. Institusjonen er godkjent for å ta i mot barn plassert etter barnevernlovens §§ 4­-4 5. ledd, 4-12, 4-24 og 4-26. Institusjonen kan også ta i mot barn plassert etter barnevernloven §§ 4-6 og 4-25 med tanke på langsiktig plassering.

Institusjonen er godkjent med følgende avdelinger: Nordheim gård med Hovedhuset, Stallmesterboligen og Brannstasjonen. Andershus Oksvollhuset Gamle Birkeli Kråkvika

I tillegg er det godkjent treningsleiligheter på Birkeli og i Bottengård.

Det har vært lagt vekt på daglig struktur med skole eller arbeid for beboerne på Stormyra. Institusjonen har hele tiden hatt tett kontakt og samarbeid med skolen. Institusjonen ar over tid lagt vekt på å utvikle egne arbeidsarenaer for beboerne, med et rideanlegg og stall på gården, eget bilverksted med fagarbeidere og eget bryggeanlegg med båt.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 06.10.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 02.11.2010.

Intervjuer

Fire personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 02.11.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelser om institusjonen ivaretar de forutsetninger for oppholdet som er lagt til grunn i barneverntjenestens eller fylkesnemndas vedtak, jf tilsynsforskriften § 7. Videre omfatter tilsynet undersøkelser om institusjonen ivaretar kravet om systematiske tiltak som sikrer at institusjonen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov, jf internkontrollforskriften § 10.

5. Funn

Institusjonen setter krav til barneverntjenesten om at plasseringsvedtak og tiltaksplan skal foreligge når barnet plasseres på institusjonen. Likeledes har institusjonen en rutine for å etterspørre oppdaterte tiltaksplaner og nye vedtak når disse har gått ut på dato.

Institusjonen har rutiner for systematisk å evaluere de tiltak som iverksettes som følge av handlingsplanen til den enkelte beboer. Dette skjer via ansvarsgruppemøter to ganger hvert år og via evalueringsmøter to ganger hvert år. Etter de sistnevnte møtene skrives det en evalueringsrapport hvor institusjonen tar stilling til om målene i institusjonens plan for arbeidet er nådd eller ikke. Disse rapportene skrives av veiledende psykolog eller institusjonens mellomleder.

Gjennom intervju kom det fram at den enkelte beboer hadde medbestemmelse og påvirkningsmulighet på sin handlingsplan gjennom samtaler med institusjonsledelsen. Parallelt er ansvaret for evalueringsrapport lagt til innleide psykologer Vi vil peke på at skille mellom hvem som foretar samtaler med den enkelte ungdom og de som faktisk evaluerer og utarbeider nye handlingsplaner, kan bidra til at beboerens meninger ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad på vei fram mot ny plan. Fylkesmannen finner grunn til å stille spørsmål ved hvor reell beboernes påvirkningsmulighet er, og om intensjonene i barnekonvensjonens artikkel 12 1. ledd er ivaretatt.

Institusjonen har videre en rutine for å rapportere daglig på utvalgte mål fra handlingsplanen til hver beboer. Her er det utarbeidet registreringsskjema som tilpasses individuelt, ut i fra mål i institusjonens handlingsplaner. Dette var en relativt ny rutine på tilsynstidspunktet, og gjennom intervju ble det klarlagt at rutinen ikke var tilstrekkelig innarbeidet i hele personalgruppen. Institusjonen har derved ikke en entydig praksis på dette feltet.

Fylkesmannen ser en fare for at registrering av måloppnåelsen for den enkelte beboer ikke blir registrert på tilfredsstillende vis. Dette kan igjen føre til at evaluering av tiltaket, og eventuell korrigering, ikke blir basert på tilstrekkelig og riktige observasjoner.

Merknad 1

Institusjonen har en uklar praksis i forhold til registrering av beboernes måloppnåelse av egen handlingsplan, og en sårbar praksis i forhold til å sikre beboernes medbestemmelse.

6. Regelverk

Barnevernloven § 4-5, § 4-15 og § 4-28 omhandler kommunens plikt til å utarbeide tiltaksplaner og omsorgsplaner når barn plasseres i barneverninstitusjon, med hjemmel i barnevernloven. Tiltaksplaner og omsorgsplaner skal si noe om grunnlag og mål for plassering, hvilke tiltak som er i verksatt og videre plan for oppfølging.

For institusjonen finnes plikten til systematisk arbeid med beboerne i internkontrollforskriften. I § 10 ligger plikten til å ha en systematisk internkontroll, som innebærer:

"..systematiske tiltak som skal sikre at institusjonens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om barneverntjenester".

§ 12 i samme forskrift beskriver innholdet i internkontrollen nærmere. § 12 g): "...utvikle iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivingen".

Barnekonvensjonen artikkel 12 nr 1:

"Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet."

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Gjeldende vedtak og planer for de fem sist ankomne beboerne
 • Organisasjonskart Institusjonsplan
 • Oversikt over prosedyrer
 • Prosedyre for utarbeidelse av handlingsplan
 • Opplæringsplan Internkontroll

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Prosedyre for innskriving av nye ungdommer
 • Prosedyre for utskriving av ungdommer
 • Prosedyre ved oppbevaring av dokumenter vedr ungdommene
 • Prosedyre for familie og nettverksarbeid
 • Prosedyre for evaluering av beboernes behandlingsforløp
 • Prosedyre for mottak og opplæring av nyansatte

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Tidligere rapporter etter tilsyn

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Pål Arne Holkestad

Faglig leder

x

x

x

Terje Holkestad

Daglig leder

x

 

x

Tor Skogstad

Fungerende mellomleder

 

x

x

Nina Berg

Miljøterapeut

 

x

x

Marius Olberg

Miljøterapeut

 

x

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Liv Ingegerd Selfjord og Torbjørn Løvaas