Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag gjennomførte tilsyn med helsestasjons -og skolehelsetjenesten i Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Lerkendal tiltak 3. og 4. november 2010. Tilsynets hovedanliggende var rettet mot hvordan kommunen har definert og tilrettelagt for ivaretakelse av de oppgaver som ligger til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Herunder hvilken kontroll kommunen har etablert for å sikre at oppgavene faktisk blir ivaretatt. Følgende områder ble omfattet av tilsynet:

 • Dimensjonering og organisering av tjenesten
 • Samarbeid mellom helsepersonellgrupper i tjenesten
 • Vaksinasjon
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Evaluering av tjenesten

Tilsynets målgruppe favnet barn og ungdom 0-20 år. Tilsynet ble avgrenset til ikke å omfatte svangerskapsomsorgen.

Trondheim kommune har organisert sine tjenester tverrfaglig, noe som skal bidra til å sikre barn og unge helhetlige tjenester. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er blant annet organisert med forsterket helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Det er videre organisert småbarnsteam, barneskoleteam og ungdomskoleteam. Organisatoriske og styringsmessige grep er etter tilsynsmyndigheten vurdering viktige premisser for å bidra til å sikre tverrfaglige tjenester.

Det har for tilsynsmyndigheten vært sentralt i vurderingen av tilsynets observasjoner og funn å vurdere disse i forhold til lov og forskrifts intensjon med helsestasjons-og skolehelsetjenesten som lavterskeltilbud til barn og ungdom 0­20 år. Dette stiller krav til tilgjengelighet, blant annet i forhold til personellressurser og lokaliteter.

Gjennomgang av helsestasjons- og skolehelsetjenesten viser at det knytter seg flere sårbarheter til utøvelsen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette knytter seg blant annet til

 • legeundersøkelse ved 2 års kontroll blir ikke alltid gjennomført
 • manglende legeundersøkelseved førskoleundersøkelsen
 • fastsatt tilstedeværelse av helsesøster i skolehelsetjenesten ivaretas ikke alltid
 • enkelte henvendelser fra elever må avvises/utsettes av kapasitetshensyn Etter helsetilsynets vurdering synes dette å ha sammenheng med marginale ressurser. Tilsynet viser at ikke alle oppgaver som ligger til helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir ivaretatt.

Gjennom tilsynet er det videre avdekket svikt i den helhetlige styringen av helsestasjons-og skolehelsetjenesten. Dette knytter seg delvis til manglende avklaring av roller og ansvar samt mangelfull klargjøring av legefunksjonen i helsestasjons-og skolehelsetjenesten. Kommunen har i liten grad etablert rapporteringssystem eller fungerende avvikssystem som sikrer kontroll med at oppgavene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten faktisk ivaretas i samsvar med lovens krav og kommunens egen styringsprosess.

Det ble gitt 1. avvik:

Trondheim kommune sikrer ikke barn og ungdom tilstrekkelig tilgang til helsefremmende og forebyggende tjenester i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 1 Barne- og familletjenesten Lerkendal tiltak.

Dato: 11januar 2011

Mona B. Parow
Revisjonsleder
Jorunn Lervik
Revisor

 

 

1. Innledning

Det har de senere år vært satt økende fokus på tjenester til barn og ungdom. Bekymringer som er meldt helsetilsynet og kartlegging som er foretatt av kommunenes håndtering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten avdekker sårbarheter på flere sentrale områder i organiseringen av tjenesten, herunder i hvilken grad tjenesten er tilstrekkelig dimensjonert for de oppgaver som skal ivaretas. Helsetilsynet i Sør-Trøndelag har på denne bakgrunn besluttet å gjennomføre tilsyn med helsestasjons- og skolehelsetjenesten i utvalgte komrnuner.

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Trondheim kommune i perioden 07.07.2010 -04.11.2010. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Sør-Trøndelag gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Trondheim kommune har delt sin forvaltning og tjenesteyting inn i fire bydeler, hvor tilsynet fant sted ved Barne- og familietjenesten Lerkendal tiltak. Kommunen er organisert med to-nivåmodell. Enheten for BFT Lerkendal tiltak ligger inn under Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning. Enhetsleder rapporterer direkte til kommunaldirektør, som utøver rådmannsfunksjonen.

Til Lerkendal tiltak ligger fire helsestasjoner. Det er registrert 730 fødsler ved Lerkendal 2009. Samlet antall elever ved barne- og ungdomsskolene samt en videregående skole i bydelen oppgis til 6 134.

Til helsestasjon/småbarnsteam er det tilknyttet 8,9 årsverk helsesøster, ved skolehelsetjenesten/barneskole 3,5 årsverk helsesøster og ved skolehelsetjenesten/ungdomsskole 1,7 årsverk.

Fysioterapeut er til stede i helsestasjonen 1/2 dag i måneden.

BFT Lerkendal tiltak har fire helsestasjoner. Helsestasjonslegene har ulik tilstedeværelse ved disse, fra 1 dag i uken til 1 dag hver andre uke.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 07.07.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 03.11.2010.

Intervjuer:

13 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Verifikasjoner:

Det ble foretatt gjennomgang av utvalgte pasientjournaler fra følgende verifikasjonsliste:

 • 0-6 år: journaler siste 1/2 år
  - Nyfødte undersøkelsen -9 journaler
  - 6 ukers kontroll -8 journaler
  - 6 måneders kontroll -7 journaler
  - 1 års kontroll -7 journaler
  - 2 års kontroll -6 journaler
  - 4 års kontroll -7 journaler
  - Førskoleundersøkelsen -7 journaler
 • Skolehelsetjenesten: siste gjennomførte kontroller/undersøkelser
  - 3. trinn -7 journaler
  - 7. trinn -7 journaler
  - 10.trinn -6 journaler
 • Henvendelser fra barn til tjenesten: siste 20 journaler der barn har tatt kontakt med tjenesten -5 journaler

Sluttmøte ble avholdt 04.11.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynets hovedanliggende vil være rettet mot hvordan kommunen har definert og tilrettelagt for ivaretakelse av oppgaver som ligger til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Herunder hvilken kontroll kommunen har etablert for å sikre at oppgavene faktisk blir ivaretatt.

Tilsynet omfatter følgende problemstillinger:

 • Dimensjonering og organisering av tjenesten
 • Samarbeid mellom helsepersonellgrupper i tjenesten
 • Vaksinasjon
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Evaluering av tjenesten, herunder tilpasninger til endrede forhold

Tilsynets målgruppe vil favne 0-20 år. Tilsynet er avgrenset til ikke å omfatte svangerskapsomsorgen.

5. Funn

Avvik 1:

Trondheim kommune sikrer ikke barn og ungdom tilstrekkelig tilgang til helsefremmende og forebyggende tjenester i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Barne- og familietjenesten Lerkendal tiltak.

Myndighetskrav:

Lov om helsetjenesten i kommunen § 1-3 første ledd, § 1-3a Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, § 2-3 andre, § 3-1 Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste § 3 Forskrift om internkontroll i sosial og helsetjenesten

Revisjonsbevis:

Gjennomgang av fremlagt dokumentasjon og pasientjournaler, samt gjennom intervju, viser mangelfull oppfyllelse av anbefalt program for helsestasjons-og skolehelsetjenesten:

 • Hjemmebesøk etter fødsel har i enkelte perioder, særlig under ferieavvikling, vært vanskelig å gjennomføre. Etter samtale med foreldre vil det kunne bli foretatt konsultasjon på helsestasjon i stedet for i hjemmet. Gjennomgang av 9 pasientjournaler viser at 3 fikk konsultasjon på helsestasjonen.
 • Legeundersøkelse ved 2 års kontroll blir ikke alltid gjennomført. Der undersøkelsen blir foretatt av fastlege, er det ikke rutine for tilbakemelding av fastleges vurdering.
 • Helsestasjonslegeressursen gir ikke rom for tverrfaglig evaluering og refleksjon i det løpende
 • Tilstedeværelse av helsesøster er i enkelte skoler marginal/sårbar
  - Fastsatt tilstedeværelse ivaretas ikke alltid
  - Enkelte henvendelser fra elever må avvises/utsettes av ressursmessige hensyn. Ved neste avtale møter eleven ikke opp.
  - Helsesøster opplever tilbakemelding på at "Du er aldri her"
  - Sjelden "åpen dør"
 • Helsesøsters ivaretakelse av merkantile oppgaver legger beslag på samlede ressurser i skolehelsetjenesten
 • Det foretas ikke legeundersøkelse ved førskoleundersøkelsen
 • For barneskolen beskrives liten tid til lavterskeltilbud eller oppfølging ut over rutinemessige kontroller og vaksinasjon
 • For ungdomskolen prioriteres 8.trinn. 9.trinn nedprioriteres. Seksuell helse ved 10.trinn har vært vanskelig å gjennomføre siste år ved enkelte skoler
 • Overordnet struktur for målrettet gruppeaktivitet er i liten grad innarbeidet/implementert i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Ut over ungdommer som er henvist videre eller hvor det foreligger ansvarsgrupper, er det ikke rutine for å følge opp ungdommer som har vært under oppfølging av skolehelsetjenesten etter avgang fra ungdomskolen

Prosedyre vedrørende barnevaksinasjonsprogrammet (2008) beskriver helsestasjons-og skolelege til å ha det medisinsk faglige ansvaret knyttet til vaksinasjon. Dette er ukjent i enheten. Ved intervju fremkommer ulik oppfattelse av hvem som er medisinsk faglig ansvarlig.

Gjennomgang av organisasjonen og styringsstruktur viser at:

 • det ikke foreligger oppdatert instruks for kommuneoverlegefunksjonen
 • foreliggende notat for fagkoordinator helsesøster tydeliggjør ikke dennes funksjon som faglig ansvarlig
 • det foreligger ikke omforente rapporteringskrav til helsestasjons- og skolehelsetjenesten:
  - ut over rapportering i samsvar med lederavtale, er det ikke overordnet styring for rapportering av tjenesteytingen
  - tilsette enhet har etablert intern rapportering for helsestasjonsvirksomheten. Det foreligger ingen rapportering for skolehelsetjenesten
 • det foreligger skriftlig samarbeidsrutine mellom fastlege og helsestasjons- og skolelege fra 2002. Denne er ikke kjent i enheten eller i samsvar med dagens praksis
 • helsestasjonslege deltar ikke i planlegging og drift av helsestasjonsvirksomheten
 • det er ikke helhetlig system for
  - å gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser som viser grunnlag for og konsekvenser av endringer i helsestasjons- og skolehelsetjenestens tjenesteyting (eks. igan9setting av prosjekter/tidlig intervensjonsprogrammer, radgivende skolelege)
  - det er ikke fastsatt plan for evaluering av og igangsatte satsinger/tiltak og strukturelle endringer i drift av tjenesten
 • ut over deltakelse på overordnede satsinger i kommunen, foreligger det ikke styrt kompetanseprosess i tilsette enhet
 • avvikssystem i KvalitetsWeb benyttes i liten grad i enheten. Praksis for uformelle meldinger til leder. Det er ikke enhetlig oppfattelse av hva som skal meldes som avvik

Kommentar:

Helsestasjons -og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til barn og unge 0-20 år. Tjenesten skal være et lavterskeltilbud, og det stilles krav til lett tilgjengelighet for alle grupperinger innen målgruppen. Det stilles i dette krav til tilstrekkelig antall ansatte, kort ventetid, publikumsvennlige åpningstider, geografisk og fysisk lokalisering osv.

Helsestasjons-og skolehelsetjenesten må ha en slik kapasitet og et slikt innhold at den er i stand til å tilby de tjenester som er nevnt i kommunehelsetjenesteloven jfr forskrift om kommunens helsefremmende og forbyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-3 og anbefalt program for de ulike aldersgrupper. Ved å følge faglige retningslinjer/veiledere vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet til faglig forsvarlighet i lovverket. Kommunen kan velge alternative måter å oppfylle lovens krav på, og må da kunne dokumentere at tilbudet er likeverdig og forsvarlig.

Grunnbemanningen i det forebyggende og helsefremmende arbeidet for barn og unge 0-20 år skal være helsesøster, lege, jordmor og fysioterapeut. Det skal være en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom personell knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Kommunen plikter å sørge for tilstrekkelig ressurser til å ivareta de forebyggende og helsefremmende oppgavene og at tjenestene fremstår som forsvarlige.

Gjennomgang av helsestasjons- og skolehelsetjenesten viser ofte at det foreligger uklar forståelse av skolelegefunksjonen. Problemstillingen har vært drøftet med Helsedirektoratet som i uttalelse har lagt følgende tolkning til grunn for legeoppgavene i skolehelsetjenesten:

 • Planlegging av tjenestetilbudet, inkludert valg av prioriterte innsatsområder etter risikovurderinger
 • Helseundersøkelse ved skolestart, samt oppfølging av enkeltelever i grunn- og videregående skole
 • Helsefremmende arbeid i skolemiljøet
 • Kunne medvirke i undervisning etter ønske fra skole og eventuelt gi rådgivning til skolen i helsespørsmål
 • Kartlegging/tiltak i elevenes arbeidsmiljø

Alt etter barn og ungdoms alder skal det være fokus på ulike målrettede helsefremmende og forebyggende temaer. Slike er beskrevet og anbefalt i veileder for kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det ligger videre til komrnunehelsetjenesteloven og forskrift om helsefremmende og forebypende arbeid å ha oversikt over helsetilstanden til barn og ungdom, herunder a foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak. Det vil kunne være ulike risikoforhold i tilknyting til barn og unges helsetilstand. Hva som ligger inn under nevnte krav i lov og forskrift vil i det vesentligste tilligge hver kommune å definere og følge opp. Det må imidlertid være mulig å ettergå hvilke vurderinger og prioriteringen som er gjort i kommunen.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

Det redegjøres for god tilgjengelighet til helsestasjonstjenesten 0-5 år. Det er blant annet åpen helsestasjon ukentlig. Merkantilt personell er tilgjengelig.

Kommunen har etablert pilotprosjekt hvor 2-årskontrollen skal prøves ut i barnehager. Prosjektet skal prøves ut ved BFT Lerkendal tiltak. Prosjektet var foreløpig ikke kommet i gang, og har ikke vært omfattet av tilsynet.

Lokalene for skolehelsetjenesten oppleves ikke som helt tilfredsstillende ved alle skoler. Det ble særlig vist til Hoeggen og Eberg skole, samt Strinda videregående skole. Kommunen har overfor tilsynsmyndigheten vist til at det for rehabiliteringsprosjekt/nybygg er fastsatt nærmere kriterier for lokalitetene.

Trondheim kommune har satset på tverrfaglig kompetanse ved etablering av forsterket helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Ut over helsesøster, lege og fysioterapeut er tjenesten etter en fastsatt plan/organisering forsterket med blant annet psykolog, barnvernskompetanse, PPtm.fl.

For å bedre tilgjengeligheten til helsesøster i skolehelsetjenesten er det etablert ordning med mobiltelefoner.

Strinda videregående skole ligger inn under Barne- og familietjenesten Lerkendal tiltak. Det er avsatt 40 % helsesøsterressurs til skolehelsetjenesten.

Trondheim kommune har etablert Helsestasjon for ungdom i Midtbyen. Denne er byomfattende. Organisert med helsesøster og lege. Det er i tillegg helsestasjon for ungdom ved Tiller og Heimdal. Disse har ikke legeressurs. Det er under planlegging Ressurssenter for ungdom på Lerkendal.

Trondheim kommune er med i "Modellkommuneforsøket" som er en satsing for barn og unge med foreldre som har rus/psykiatri problemer.

Kommunen har gjennomført ungdomsundersøkelsen -UngHiT i 2010.

Tilsynet viser at barnevaksinasjonsprogrammet følges. Det var dårlig dekning for HPV i 2009. Det er lagt forbedringstiltak både for nye kull, samt for a fange opp foregående.

Kommunen benytter HsPro som dokumentasjonssystem. Mottatte epikriser, rapporter o.I vil bli notert i HsPro og oppbevart i papirjournal. Det er etablert journalansvarlig helsesøster. Journaler som er gjennomgått viser god dokumentasjon på utførte tjenester. Fysioterapitjenesten dokumenterer i Gerica, med rapport til helsestasjons- og skolehesletjenesten.

Det er nedsatt rapporteringsgruppe for helsestasjons- og skolehelsetjenesten for å utvikle verktøy for felles rapporteringskriterier i kommunen

6. Vurderingav virksomhetens styringssystem

Trondheim kommune er organisert i tonivå-modell. Som styringsverktøy benyttes årlige lederavtaler mellom enhetsleder og rådmann. Lederavtalene har oppfølging i tilknytning til midtveis-samtaler, samt ved resultatvurdering. Det er videre etablert stabsmøter på kommunaldirektørnivå. I tillegg møtes enhetsledere BFT med kommunaldirektør og kommuneoverlege. Det er også etablert enhetsleder nettverk. Som kontrolltiltak for tjenesteytingen skal rapporteringer og avviksmeldinger benyttes.

Trondheim kommune har operasjonalisert oppgaver som skal ivaretas gjennom helsestasjons-og skolehelsetjenesten i tiltaksvifter. Tiltaksviftene samsvarer i forhold til anbefalt program i nasjonal veileder. Oppgavene graderes til tre nivå: universell, selektert og risiko. Det er i svært begrenset grad etablert rapporteringssystem som bidrar til å sikre oppfølging av at oppgavene blir ivaretatt. Kombinert med manglende bruk av avvikssystemet, gir dette en sårbarhet med hensyn til kommunens kontroll med tjenesteytingen. Tilsynet har avdekket at ikke alle oppgaver blir ivaretatt.

Det er etter tilsynsmyndighetens vurdering mangelfull avklaring av roller og funksjoner i tilknytning til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette knytter seg blant annet til funksjonene kommuneoverlege og fagkoordinator helsesøster. Tilsynsmyndigheten finner videre grunn til å stille spørsmål med definisjonen av legefunksjonen inn i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, særlig med fokus på hvilke oppgaver legefunksjonen skal ivareta. Helsestasjonslegens ressurs er kun definert inn mot planlagte/fastsatte helseundersøkelser for det enkelte barn. Det er ikke rom for tverrfaglige drøftelser i det løpende. Det foreligger videre stillingsbeskrivelse for skolelegefunksjonen som "rådgivende skolelege". Gjennom tilsynet fremkommer at denne funksjonen ikke omfatter helseundersøkelse eller oppfølging av det enkelte barn.

Trondheim kommune har KvalitetsWeb under etablering. Denne var ikke helhetlig implementert ved tilsette enhet.

Tilsynet har hatt fokus på dimensjonering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Slik tilsynet har avdekket medfører tildelte ressurser marginal og delvis mangelfull gjennomføring av de oppgaver som skal ivaretas i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det er i begrenset grad fremlagt analyser av ressurser, herunder som grunnlag for prioritering av oppgaver for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Enheten Barne- og familietjenesten Lerkendal tiltak har intern for helsestasjonsvirksomheten en uttalt prioritering av barn inntil 15 måneder. Øvrige barn skyves i tid, og kontroller gjennomføres ved skippertak. For skolehelsetjenesten er det uttalt prioritering knyttet til 8.trinn, uten at det foreligger noen nærmere vurdering knyttet til dette. Kommunen har redegjort for overordnet struktur for satsin9 på folkehelse. Slik tilsynet har avdekket er denne satsingen, med fokus pa målrettet gruppeaktivitet, i liten grad mulig å gjenspeile i utøvelsen av tjenesten i tilsette enhet i kommunen.

7. Regelverk

 • Lov om helsetjenesten i kommunen
 • Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskriften kap III barnevaksinasjonsprogrammet
 • Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram
 • SYSVAK-registerforskriften
 • Lov om helsepersonell
 • Forskrift om pasientjournal
 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart, Barne- og familietjenesten Lerkendal tiltak
 • Tiltaksvifte universelt nivå, selektert nivå, indirekte/risiko
 • Ressursoversikt BFT Lerkendal tiltak
 • Notat teamleder og fagkoordinator samt møtestruktur
 • Resultat ammekartlegging
 • Fremdriftsplan ammekyndig helsestasjon
 • Årshjul
 • Kursdag - modellkommuneforsøket
 • Diverse møteplaner
 • Oversikt ungdomsteamet
 • Kompetanseoversikt småbarnsteam, barneskoleteam, ungdomsteam og lederteam
 • Notat forsterket helsestasjon
 • Fagteam høsten 2010
 • Statistikk helsestasjoner
 • Møtereferat -rapportering helsestasjonene
 • Henvisningsrutiner til BUP
 • Helseopplysningsskjema
 • Lederavtale enhetsleder 2010
 • Stillingsbeskrivelse "rådgivende skolelege"
 • Resultatvurdering 2009
 • Avvikslogg
 • Informasjonsbrosjyre Risvollan helsestasjon

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Prosedyre vedrørende barnevaksinasjonsprogrammet
 • Samarbeidsrutine mellom fastlege/helsestsjons- og skolelege
 • Årshjul
 • Møtereferat lederteam, enfaglig skolegruppe, fagdag for helsesøstre, barneskoleteam, enfaglig helsesøstre
 • Organisering av fagteam og forsterket helsestasjon 2010
 • Telefonliste BFT Lerkendal tiltak
 • kompetanseoversikt

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Sør-Trøndelag:

 • varsel om tilsyn 07.07.2010
 • mottatt dokumentasjon pr epost 19.08.2010
 • diverse epost

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

  

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Leif E M Vonen

Kommuneoverlege

X

X

X

Sten S Johannesen

Rådgivende skolelege

X

X

X

Catharina K Sellgren

Helsesøster

X

X

X

Bjørg Nordahl

Helsesøster

X

X

X

Anne E Hansen

Leder Fysioterapitjenesten

X

 

X

Anita Eidem

Fysioterapeut

X

X

 

Sonja Handberg Nilsen

Leder legetjenesten og smittevern

X

 

X

Roger Tobekk

Konsulent

X

 

X

Randi Nyjordet

Helsesøster

X

X

X

Sissel Hegdalsaune

Helsesøster, fagkoordinator

X

X

X

Astrid Sortvik

Helsesøster, fagkoordinator

X

X

X

Lisbeth Kværnø Mattingsdal

Helsesøster, teamleder

X

X

 

Cecilie E Bakke

Leder BFT Lerkendal tiltak

X

X

X

Jorunn Midtlyng

Kommunaldirektør

 

X

X

Hilde Nordstrand

Psykolog

 

X

 

Ole Løvlie

Helsestasjonlege

 

X

 

Kommentar Sluttmøte: På sluttmøtet var hele enheten, Barne- og familietjenesten Lerkendal tiltak til stede. 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Revisjonsleder Mona B Parow, seniorrådgiver/jurist

Revisor Jorunn Lervik, rådgiver/helsesøster

Revisor Ragnar Hermstad, konst fylkeslege

Observatører Joan Kristina Totlandsdal,

Statens helsetilsyn Astri Kvalsnes, Helsedirektoratet