Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det ble tirsdag 21. september 2010 gjennomført uanmeldt tilsyn i Trondheim kommune, Nidarvoll helsehus, avdeling A. Tema for tilsynet var "tilsyn med at tjenestemottakerne får dekket sine grunnleggende behov".

Rettslige grunnlaget for tilsynsbesøket:

  • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten §§ 2 og 3
  • lov om helsetjeneste i kommunene
  • lov om pasientrettigheter
  • forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
  • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

Tilsynet ble varslet kl. 08.00 til leder for helsehuset. Tilsynet ble gjennomført i tidsrommet kl. 10.00 -12.30. Tilsynet besto av:

  • Innledende samtale med lederen for helsehuset og avdelingssykepleier ved avdeling A
  • Befaring i avdelingen og samtale med pasienter og pleiepersonell
  • Verifikasjon som besto av gjennomgang av noen pleieplaner og pasientjournaler
  • Avsluttende samtale med lederen for helsehuset og avdelingssykepleier ved avdeling A.

Til stede ved tilsynet var seniorrådgiver/revisjonsleder Ingrid Karin Hegvold og seniorrådgiver/jurist Hilde Bøgseth og ass. fylkeslege Inger Williams.

Prosedyrene for Nidarvoll helsehus er en del av Trondheim kommunes kvalitetssystem og er tilgjengelig elektronisk via kommunens interne nett. I tillegg finnes det noen prosedyrer i permer på helsehuset. Under tilsynet kom det frem at noen avdelinger hadde etablert egne rutiner. Helsehuset har et forbedringspotensial i å samordne prosedyrer og gi opplæring/implementere eksisterende prosedyrer.

Helsehuset har rutiner for innkomstsamtale med pasient og pårørende, samt å etablere pleieplaner. Disse er dokumentert. Oppfølgingssamtaler med pasienter/pårørende var varierende. Det ble avsatt tid til slike samtaler når dette ble ønsket fra pasient/pårørende. Avdelingssykepleier var i ferd med å etablere et system for dette. Helsetilsynet anbefaler at etablering av slike prosedyrer bør sees i sammenheng med de andre avdelingene ved helsehuset. Helsehuset har etablert brukerutvalg som har møter 4-5 ganger pr. år.

Pasientene ble jevnlig vurdert for ADL-funksjon. Siste gjennomgang var gjennomført kort tid før tilsynet og var dokumentert i pasientenes journal.

Gjennom samtaler med pasienter og personell, samt gjennomgang av dokumentasjon, fant Helsetilsynet ingen holdepunkter for at pasientene ikke fikk dekket sine grunnleggende behov. På grunn av redusert bemanning i helg og høytid kunne det ta noe lengre tid enn ønsket før pasientene fikk opp om morgenen, men alle som ønsket opp fikk hjelp til dette.

Gjennomgang av ADL-vurdering for pasientene ved avdeling A viste at disse hadde en høy pleietyngde og de fleste måtte ha hjelp til egenomsorg, både i forbindelse med hygiene og matinntak. Inntrykket etter tilsynet er at dette ble ivaretatt selv om personalet til tider var presset på tid.

Tilsynet ikke ga grunnlag for videre oppfølging fra tilsynsmyndighetens side og tilsynet avsluttes.

27. september 2010

Ingrid Karin Hegvold
Seniorrådgiver

Hilde Bøgseth
Seniorrådgiver  

Inger Williams
ass.fylkeslege