Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Regelverk:

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner

Tilsynet omhandlet følgende emner:

 • Målsetting og plan for det enkelte barn

Fylkesmannens revisjonsteam avdekket ingen avvik fra gjeldende lover og forskrifter på de områdene som ble gjennomgått ved denne revisjonen. Det ble heller ikke gitt merknad etter tilsynet.

Dato: 21.10.2010

Torbjørn Løvaas
revisjonsleder

Oda Reinfiord
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Våre Hjem a/s 30.09.2010 Tilsynet er en del av Fylkesmannens ordinære tilsyn.

Tilsynet med barneverninstitusjonene er hjemlet i lov om barneverntjenester § 2-3, fjerde ledd og § 5-7. Det vises til forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling § 9:

"Tilsynsmyndigheten skal foreta tilsyn i form av systemrevisjon i institusjon en gang hvert år."

Tilsynet fokuserer på institusjonens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av institusjonens arbeld med barn.

Formålet med tilsynet var å vurdere om Våre Hjem har filfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon. Tilsynet omfattet bl.a. undersøkelse om:

 • aktiviteter ble utført slik som beskrevet og uttalt
 • institusjonen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt.

Tilsynet ble gjennomført ved granskning av dokumenter, ved intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis.

Fylkesmannens revisjonsteam avdekket ingen avvik fra gjeldende lover og forskrifter på de områdene som ble gjennomgått ved denne revisjonen. Det ble heller ikke gitt merknad etter tilsynet.

 • Avvik defineres som brudd på regler gitt i gjeldende lov og/eller forskrift til lov
 • Merknad omhandler forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynet med utgangspunkt i krav fra myndigheten påviser et forbedringspotensiale.

2. Dokumentunderlag

Rammeverkfor tilsynet var:

 • Lov om bameverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner

Dokumentunderlaget for tilsynet var:

 • Korrespondanse mellom institusjonen og Fylkesmannen, herunder innsendte tvangsprotokoller.
 •  Innsendt dokumentasjon fra institusjonen:
  Institusjonsplan med vedlegg
  Håndbok prosedyre drift
  Håndbok prosedyre miljø
  Plasseringsvedtak, tiltaksplan/omsorgsplan og handlingsplan for de fem sist ankomne beboerne
 • Tidligere tilsynsrapporter

3. Avvik og merknader

Fylkesmannens revisjonsteam avdekket ingen avvik fra gjeldende lover og forskrifter på de områdene som ble gjennomgått ved denne revisjonen.

Fylkesmannens revisjonsteam ga ingen merknad etter tilsynet.

Fylkesmannen vil for øvrig bemerke at institusjonen hadde gode og entydige rutiner for å ta i mot og innhente opplysninger om nye beboere. Dette blir sammenfattet og utarbeidet i form av en handlingsplan som beskriver institusjonens intensjoner om målrette arbeid med den enkelte beboer. Dette tilsynet viste også at institusjonen følger opp dette planarbeidet i det daglige, at det systematisk foretas evalueringer og tilpassinger av målsettinger, og at planarbeidet virker å være godt innarbeidet i organisasjonen.

4. Gjennomføring

Tilsynet ble varslet skriftlig i brev av 26.08.2010. Dato for tilsynet ble avklart med nestleder ved telefonsamtale. Institusjonen oversendte etterspurt dokumentasjon i overnevnte brev innen den avtalte fristen.

Revisjonen ble gjennomført i henhold til avtale mellom faglig leder og Fylkesmannen om dagsorden for tilsynet 30.09.2010:

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere fra institusjonen under åpningsmøte og sluttmøte og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Mariann Melandsø

Daglig leder

X

 

X

Martine Meland

Driftsleder

X

   

Rune Midtgård

Faglig leder

X

X

X

Henriette Stensen

miljøterapeut

X

X

X

Nic Eilertsen

avdelingsleder

 

X

X

Monica L Bjørgmo

miljøterapeut

X

X

X

Terese Robbestad

miljøterapeut

 

X

X

Fra Fylkesmannen deltok Oda Reinfjord og Torbjørn Løvaas - med sistnevnte som revisjonsleder.

I åpningsmøtet ble det gjort rede for innholdet i revisjonen og hva som skulle bli gjort i løpet av dagen og i etterkant av revisjonen. Det ble deretter gjennomført i alt 5 intervjuer enkeltvis. Det var utarbeidet intervjumaler forhold til de valgte områder.