Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til vårt brev av 07.03.11 hvor Helsetilsynet i Sør-Trøndelag med hjemmel i sosialtjenesteloven § 2-6 og kommunehelsetjenesteloven § 6-3, varslet tilsyn med tjenesten til eldre og saksbehandling ved søknad om avlastning.

Formålet med dette tilsynet er å undersøke om kommunene ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak etter sosialtjenesteloven eller som en del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven.

Tilsynet er gjennomført som dokumentgranskning, det vil si gjennomgang av tilsendte dokumenter. Helsetilsynet ba om å få tilsendt inntil 20 saker behandlet etter sosialtjenesteloven §§ 4-3 og 4-2 og kommunehelsetjenesteloven § 2-1.

Fra Bjugn kommune har Helsetilsynet mottatt 7 saker hjemlet etter overnevnte lovverk.

Avgjørelser om tildeling av avlastning etter sosialtjenesteloven er enkeltvedtak. Reglene i forvaltningsloven kap IV til VI om behandling av enkeltvedtak gjelder med visse unntak når det skal fattes avgjørelser om tildeling av avlastning. I tillegg gjelder de generelle saksbehandlingsregler i kapitlene II og III. Tilsynsmyndigheten skal undersøke, bedømme og gi tilbakemelding på kommunens saksbehandling i forhold til de krav som gjelder for slike saker.

Ved gjennomgang av de tilsendte sakene fra Bjugn finner tilsynsmyndigheten at:

Søknader

Det foreligger ikke søknader i de tilsendte sakene. Det er derfor ikke mulig for tilsynet å vurdere om søkerne er innvilget omsøkte tjenester eller har fått svar som er dekkende for disse.

Tilsynet mottok 24.05.11 kopi av et søknadsskjema for tjenester fra pleie- rehabilitering- og omsorgsavdelingen. Søknadskjemaet er utformet slik at det kan søkes om både avlastning og korttidsopphold.

Forsvarlig utredning

Tilsynet skal undersøke om det i de innhentede sakene er gjort en forsvarlig utredning i samsvar med lovens krav. Utredningsplikten følger av forvaltningsloven § 17, og kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak.

Hva som ligger i forsvarlig utredning vil kunne variere fra sak til sak og avhengig av hva den enkelte har søkt om, konkrete hjelpebehov og den helsemessige og sosiale situasjonen.

Det vil være relevant å kartlegge hjelpetrengendes/omsorgsmottakers omsorgsbehov, omsorgsarbeidets tyngde, pårørende/omsorgsyters situasjon og behov for avlastning, bosituasjon, fysiske hindringer, nettverk, annen avlastning, andre bistandstiltak, tidligere tjenester og helsesvikt som utløser særlige bistandsbehov.

Tilsynet vil bemerke at bakgrunn for avlastningsopphold og korttidsopphold kan være vesentlig forskjellig. Hovedbegrunnelse for å tildele korttidsopphold er behovet som den hjelpetrengende har. Avlastningsopphold er imidlertid primært begrunnet i at pårørende eller andre frivillige omsorgsgivere har behov for avlastning.

Ved gjennomgang av sakene, finner tilsynet at det foreligger utskrift fra IPLOS i alle unntatt i en av sakene. Dato for når kartleggingen er foretatt fremkommer ikke av utskriften. Tilsynet vil bemerke at det skal foretas en ny IPLOS- registrering når det oppstår vesentlig endring av hjelpebehov. Dette skal ligge til grunn for vurdering av behov for justering av vedtak om tjenester.

Sakene inneholder opplysninger om omsorgsmottakers helsesituasjon, hjelpebehov, bosituasjon og andre tjenester. Sakene inneholder lite opplysninger om pårørendes faktiske omsorgsarbeid, men kan sees indirekte av IPLOS- registreringer og saksutredning.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

Enkeltvedtak om helse- og sosialtjenester skal oppfylle de krav som fremgår av forvaltningsloven kapittel V. Selve vedtaket omfatter beslutningen om hvorvidt den som søker om tjenester oppfyller vilkårene for tjenester, samt hva kommunen eventuelt skal tilby for å oppfylle hjelpebehovet.

Enkeltvedtak skal begrunnes jf forvaltningsloven. Begrunnelsen skal som hovedregel gis samtidig som vedtaket fattes, jf § 24. Begrunnelse kan unnlates dersom en søknad om avlastning innvilges og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Begrunnelsen skal vise til de lovregler som vedtaket bygger på, og de faktiske forhold som er vurdert skal nevnes.

Bjugn kommunes vedtak er skriftlige og det fremgår av begrunnelsen om søknaden er innvilget, jf forvaltningslovens § 27. Vedtaksperioden er spesifisert og det fremgår hvor tjenesten skal gis. I vedtakene gis en kort beskrivelse av de faktiske forhold som vedtakene bygger på.

Parten skal gis opplysninger om klageadgang, jf fvl § 28. Bjugn kommunes vedtak inneholder slike opplysninger.

Det foreligger ingen søknader i de tilsendte sakene, og det fremkommer ikke av vedtaket hva det er søkt om som blant annet omfang. Helsetilsynet har dermed ikke mulighet til å si om søknaden er innvilget, delvis innvilget eller om det gitt andre tjenester enn det er søkt om.

Av de tilsendte sakene er det to saker om avlastning etter sosialtjenesteloven og 5 saker hvor det er innvilget korttidsopphold etter kommunehelsetjenesteloven. Andelen av avlastningstiltak fremstår derfor som lav, og det kan stilles spørsmål til om det kan være et underforbruk av tjenesten avlastning etter sosialtjenesteloven.

Kommunen har etter kommunehelsetjenesteloven § 2-1 og sosialtjenesteloven § 3-5, plikt til å informere befolkningen om kommunens helse- og sosialtjenester, hvordan tjenestene er organisert og hvor en kan henvende seg for å søke om tjenester. Det kan kreves egenandel på korttidsopphold, men ikke for avlastningsopphold. Det er derfor av stor betydning at søkerne gis informasjon om de ulike tjenestetilbudene og blant annet dette.

Oppsummering

Ved at søknadene om tjenester ikke er vedlagt har Helsetilsynet et svært lite grunnlag for å vurdere om kommunen ivaretar saksbehandlingen på det tilsette området.

Som ovenfor nevnt så kan bakgrunn for avlastningsopphold og kortidsopphold være vesentlig forskjellig. Utgangspunktet er at avlastning gis ut fra omsorgsyters behov for avlastning, mens korttidsopphold tar utgangspunkt i tjenestemottakeres behov. Skillet er ikke like entydig da det vil være saker om tildeling av korttidsplass der omsorgsyters behov for avlastning utgjør en del av vurderingsgrunnlaget selv om begrunnelsen for en slik tildelig i ulik grad vil komme til uttrykk i vedtaket. Behovene vil overlappe dersom både omsorgsyter og omsorgsmottaker vil ha behov for hjelp.

Helsetilsynet vil anmode om at Bjugn kommune etablerer gode rutiner for å gi informasjon om de ulike tjenestene slik at det sikres at det gis riktig tjeneste.

Tilsynet anses med dette som avsluttet.

Med hilsen

Jan Vaage (e.f.)
Bondø fylkeslege

Merete Olufsen
rådgiver