Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med Catharinasenteret.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Institusjonens bemanning og de ansattes kompetanse.

Det ble ikke avdekket avvik eller merknad under tilsynet.

Dato: 09.12.2011

Oda Reinfjord
revisjonsleder

Ingrid Skjetne
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Catharinasenteret i perioden 21.09.2011 – 08.12.2011. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barnevernstjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Catharinasenteret er en statlig akuttinstitusjon som ligger nær sentrum i Trondheim. Institusjonen har plass til inntil 5 beboere. Det tas imot beboere av begge kjønn i aldersgruppen 12-18 år. Plasseringshjemler er lov om barneverntjenester § 4-4, femte ledd, § 4-6, første og andre ledd. Unntaksvis tar institusjonen mot barn etter § 4-17, jf § 4-12. Målgruppen for tiltaket er ungdom som på ulike vis er i en akuttsituasjon. Catharinasenteret tar ikke i mot ungdommer som har en historikk med utagering eller langtkommet rusproblematikk. Oppholdets lengde er inntil seks uker. Catharinasenterets primære faglige oppgave er i følge institusjonsplanen å gi ungdommer en strukturert og trygg omsorgsbase tilrettelagt for å fremme utvikling og forandring gjennom å gi omsorg i en forutsigbar miljøterapeutisk ramme. For å ivareta ungdommens grunnleggende behov og rettigheter i en krisesituasjon og gjennopprette selvstendighet og sosial kompetanse.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 21.09.2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

 

Åpningsmøte ble avholdt 08.12.2011.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 08.12.2011.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av institusjonens bemanning og de ansattes kompetanse, jf forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 5. 

Tilsynet omfattet også institusjonens rutiner for ivaretakelse av krav i internkontrollforskriften og bruk av dette som styringssystem for institusjonen.  

5. Funn

Det ble ikke gitt avvik eller merknad ved tilsynet.

Den etterspurte dokumentasjonen fra tilsynet ble framlagt til avtalt tid.

Tilsynet har merket seg at de ansatte har en samstemt forståelse av institusjonens målsetning og faglige forankring i arbeidet med barna, jf internkontrollforskriftens § 12 a. Tilsynet mener at det ved institusjonen har vært jobbet godt med skriftliggjøring av rutiner og regelverk, og disse virker å være kjent for de ansatte i alle ledd. Både dokumentasjon og intervju viser at Catharinasenteret de siste par årene har lagt vekt på kompetanseheving hos ansatte for å tilpasse seg institusjonens målgruppe. I tråd med § 12 c i internkontrollforskriften er institusjonen aktiv mht kunnskapsinnhenting og kompetanseheving overfor hele ansattegruppa, og det virker å være en stor bevissthet omkring hva som trengs av kompetanse for å kunne ivareta målgruppa. Institusjonen har en fast møtestruktur og faste stopp-punkt der egenevaluering av arbeidet både på mikro- og makronivå synes ivaretatt, jf internkontrollforskriftens § 12e og g. Tilsynets inntrykk er at det jobbes faglig godt ved institusjonen, og at internkontrollen nå synes å være på plass ved institusjonen.   

6. Regelverk

 • Lov om Barneverntjenester
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.
 • Forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan
 • Opplæring og veiledning for nyansatte
 • Opplæring og veiledning for ekstravakter
 • Kopi av turnusplan
 • Gjeldende godkjenningsdokument
 • Oversikt over internkontrollprosedyrer

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Rutineperm for Catharinasenteret

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • Plan for tilsynsdagen

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Marita Ugseth

Konst. Leder

X

X

X

Ragnhild Sivertsen

Konsulent

X

X

X

Cecilie Thomassen

Miljøterapeut

X

X

X

Baba Danyagiri

Miljøteraeput

 

X

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Oda Reinfjord og Ingrid Skjetne