Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til vårt brev av 15.08.11 hvor Helsetilsynet i Sør-Trøndelag med hjemmel i sosialtjenesteloven § 2-6 og kommunehelsetjenesteloven § 6-3, varslet tilsyn med tjenesten til eldre og saksbehandling ved søknad om avlastning til eldre.

Formålet med dette tilsynet er å undersøke om kommunene ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak etter sosialtjenesteloven eller som en del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven.

Tilsynet er gjennomført som dokumentgranskning, det vil si gjennomgang av tilsendte dokumenter. Helsetilsynet ba om å få tilsendt inntil 20 saker behandlet etter sosialtjenesteloven §§ 4-3 og 4-2 b og kommunehelsetjenesteloven § 2-1.

Fra Hitra kommune har Helsetilsynet mottatt 10 saker med flere vedtak i samme sak, hjemlet etter overnevnte lovverk.

Avgjørelser om tildeling av avlastning etter sosialtjenesteloven er enkeltvedtak. Reglene i forvaltningsloven kap IV til VI om behandling av enkeltvedtak gjelder med visse unntak når det skal fattes avgjørelser om tildeling av avlastning. I tillegg gjelder de generelle saksbehandlingsregler i kapitlene II og III. Tilsynsmyndigheten skal undersøke, bedømme og gi tilbakemelding på kommunens saksbehandling i forhold til de krav som gjelder for slike saker.

Ved gjennomgang av de tilsendte sakene fra Hitra kommune finner tilsynsmyndigheten at:

Søknader

Det foreligger skriftlige søknader i samtlige saker. Søknadsskjemaet er utformet slik at det kan søkes om avlastning og korttidsopphold, samt andre tjenester. 3 av søknadene er avslått.

Forsvarlig utredning

Tilsynet skal undersøke om det i de innhentede sakene er gjort en forsvarlig utredning i samsvar med lovens krav. Utredningsplikten følger av forvaltningslovens § 17, og kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak.

Hva som ligger i forsvarlig utredning vil kunne variere fra sak til sak og avhengig av hva den enkelte har søkt om, konkrete hjelpebehov og den helsemessige og sosiale situasjonen.

Det vil være relevant å kartlegge hjelpetrengendes/omsorgsmottakers omsorgsbehov, omsorgsarbeidets tyngde, pårørende/omsorgsyters situasjon og behov for avlastning, bosituasjon, fysiske hindringer, nettverk, annen avlastning, andre bistandstiltak, tidligere tjenester og helsesvikt som utløser særlige bistandsbehov.

Tilsynet vil bemerke at bakgrunn for avlastningsopphold og korttidsopphold kan være vesentlig forskjellig. Hovedbegrunnelse for å tildele korttidsopphold er behovet som den hjelpetrengende har. Avlastningsopphold er imidlertid primært begrunnet i at pårørende eller andre frivillige omsorgsgivere har behov for avlastning.

Ved gjennomgang av sakene, finner tilsynet at det foreligger utskrift fra IPLOS i alle sakene. Alle sakene hadde oppdaterte opplysninger knyttet til søknad. Omsorgsmottakers behov fremstår som godt opplyst. Omsorgsyters situasjon er noe mindre opplyst, men kan sees indirekte av IPLOS- registreringer og sakens opplysninger.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

Enkeltvedtak om helse- og sosialtjenester skal oppfylle de krav som fremgår av forvaltningsloven kapittel V. Selve vedtaket omfatter beslutningen om hvorvidt den som søker om tjenester oppfyller vilkårene for tjenester, samt hva kommunen eventuelt skal tilby for å oppfylle hjelpebehovet.

Enkeltvedtak skal begrunnes jf forvaltningsloven § 24. Begrunnelsen skal som hovedregel gis samtidig som vedtaket fattes, jf § 24. Begrunnelse kan unnlates dersom en søknad om avlastning innvilges og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Begrunnelsen skal vise til de lovregler som vedtaket bygger på, og de faktiske forhold som er vurdert skal nevnes, jf § 25.

Hitra kommunes vedtak er skriftlige og det fremgår om søknaden er innvilget, jf forvaltningsloven § 27. Vedtaksperioden er spesifisert og det fremkommer hvor tjenesten skal gis. Det gis en beskrivelse av de faktiske forhold som vedtakene bygger på.

Kommunen har kort saksbehandlingstid.

Hitra kommune viser til lov om sosiale tjenester § 4-2 b for tildeling av avlastning. Bestemmelsen som gir en rettighet til tjenester er lov om sosiale tjenester § 4-3, som lyder: ”De som ikke kan dra omsorg for seg selv

eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d”. Hvis man fyller vilkårene i § 4-3 viser § 4-2 til hva de sosiale tjenester skal omfatte. Herunder nevnes i bestemmelsens bokstav b ”avlastningstiltak til for personer og familier som har særlig tyngende omsorgsarbeid”. Riktig hjemmel for å innvilge avlastning etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav b, vil dermed være sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav b, jf § 4-3.

Parten skal gis opplysninger om klageadgang, jf forvaltningsloven § 28. Hitra kommunes vedtak inneholder slike opplysninger og henviser til lov om sosiale tjenester § 8-6.

Oppsummering

Gjennomgang av de tilsendte sakene fra Hitra kommune viser at kommunens saksbehandling fremstår som godt ivaretatt. Saksbehandlingen fremstår som grundig og vedtakene er basert på en individuell vurdering.

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag vil anbefale at Hitra kommune endrer sine vedtak slik at det også vises til riktig lovhjemmel for tildeling av tjenester.

Tilsynet anses med dette som avsluttet.

Med hilsen

Jan Vaage
fylkeslege

Merete Olufsen Bondø
rådgiver